ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. กีรติ ตันเรือน  
  Dr. Keerati Tanruean
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: keerati.t@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
2 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
3 วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี, การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ , การแยกบริสุทธิ์สารสำคัญในพืช, เอนไซม์เทคโนโลยี, Bioconversion (การเปลี่ยนเชิงชีวภาพ), Plant tissue culture, เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา
 
ความสนใจ
เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา, Bioactive compounds, เอนไซม์, tissue culture
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Efficient synthesis of 4-vinyl guaiacol via bioconversion of ferulic acid by Volvariella volvacea
อ้างอิง: Optimization of culture conditions for maximal production of 4–vinyl guaiacol from ferulic acid by Volvariella volvacea
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Antibacterial and antioxidant activities of Anethum graveolens L. dried fruit extracts
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Bioconversion of ferulic acid into high value metabolites by white rot fungi isolated from fruiting-body of the polypore mushroom
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Effect of alkaline and water treatment on phenolic compounds from corn waste
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Antimicrobial and antioxidant activities of the essential oils and various extracts from Anethum graveolens
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: หลักสูตร "การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (iMis)"
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: การสกัดดีเอ็นเออย่างง่าย
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.