ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา มหาวงศ์  
 Asst. Prof. Pavida Mahawong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: pavida.m@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552
2 กศ.บ. (การแนะแนว) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
Educational Psychology, Counseling Psychology, การศึกษา, Psychological Testing, Guidance and Psychology, จิตวิทยาการแนะแนว และการให้คำปรึกษา, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์, จิตวิทยา
 
ความสนใจ
จิตวิทยา, Educational Studies, การสอน,การศึกษาเทคนิคการสอน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ภาวิดา มหาวงศ์ (2553).ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวกับเพื่อนต่างเพศของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร . วารสารบัณฑิตศาส์น มมร., ปี่ที่ 9 ฉบับที่ 1, 2553. Page: 74 -86
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ภาวิดา มหาวงศ์.(2561).ผลของการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activity) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กับนักศึกษาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1. หน้า 256-262
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ภาวิดา มหาวงศ์.(2560).การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่บูรณาการกับการพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในรายวิชา GEHU 103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 - 24 มีนาคม 2560.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1.หน้า 347-358.
อ้างอิง: Pavida Mahawong, Anu Jareanwongrayub, shualadda Kwaunmeang,Passana Junlalat.(2017). A Synthesis of Teachership characteristics and behaviors in Thai Context. Oral presented at The First Southeast Asia Regional Conference of Psychology Human Wellbeing and Sustainable Developmentai.Proceeding of international conference.28 Nov-1 Dec 2017.Hanoi Veitnam. P.185
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Pavida Mahawong.(2015). A Study of Spiritual Intelligence of Teacher Students and a Training Model Construction for Developing Spiritual Intelligence of Teacher Students. Oral presented at 1st Srinakrarinwirot University International Conference on Education (SWUICE) (Proceeding).11-12 September 2015 .P.103-107
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ภาวิดา มหาวงศ์,สลักจิต ตรีรณโอภาส,เบญญาพัชร์ วันทอง,กุสุมา ยกชู. (2557). การศึกษาวิเคราะห์แรงจูงใจภายในตนเอง ของนักศึกษารายวิชา GEPS 123 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ภาวิดา มหาวงศ์.(2557).ผลการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS) บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบโครงงาน(Project- Base Learning) เพื่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชา GEPS 123 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย 2558.หน้า 347-358.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย" (Human Subject - Standard Course)25 พ.ค 2561 - 25 พ.ค 2564
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัตการโครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู หลักสูตร “Mindset in Education @PSRU) ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ ครู คณาจารย์และบุคลากร” หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน" หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานและการวิจัยเป็นฐาน (PBL/RBL)" หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สะเต็มศึกษาเป็นฐาน (STEM Education)" เดือน พฤษภาคม 2561
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.