ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. เฉลิมพร ทองพูน  
  Dr. CHALERMPORN THONGPOON
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267106
อีเมล์: cthongpoon@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549
2 วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539
3 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534
 
ความเชี่ยวชาญ
เคมีวิเคราะห์, เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ , เคมีสิ่งแวดล้อม , เคมีศึกษา
 
ความสนใจ
Analytical Chemistry, Instrumental Chemical Analysis
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Phungpanya, C., Chaipuang, A., Machan, T., Watla‐iad, K. , Thongpoon, C., Suwantong, O. "Synthesis of prednisolone molecularly imprinted polymer nanoparticles by precipitation polymerization" Polymers for Advanced Technologies 29(12),2018: 3075-3084.
อ้างอิง: Angkana Chaipuang, Chalida Phungpanya, Chalermporn Thongpoon, Kanchana Watla‐iad, Prachak Inkaew, Theeraphan Machan, Orawan Suwantong."Synthesis of copper(II) ion‐imprinted polymers via suspension polymerization".Polymers for Advanced Technologies 29 (12), 3075-3084.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Chalida Phungpanya, Angkana Chaipuang, Kanchana Watla-iad, Nanthanit Jaruseranee, Chalermporn Thongpoon and Theeraphan Machan. Precipitation polymerization and adsorption ability of prednisolone molecularly imprinted polymers, Proceedings The International Polymer Conference of Thailand (PCT-7: Fostering the Development of Thai Polymer Industry with Innovation), 2017. page 186-190
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: รัตนา วงศ์ชูพันธ์, ขวัญกมล ชูนิ่ม,เฉลิมพร ทองพูน และณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี. "พืชมีสีกับการเป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติ". Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences Vol.17 No.1 January-June 2016 : 74-83.
อ้างอิง: พิกุล คำภีระปาวงค์ และเฉลิมพร ทองพูน.“การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) เรื่องปฏิกิริยาเคมีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 2. ธันวาคม 2559 : 239-256.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: เฉลิมพร ทองพูน และปิยะวัฒน์ ไกรสร."การใช้สารสกัดจากดอกอัญชันเป็นอินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส".Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences Vol.16 No.2 July-December 2015 : 156-166.
อ้างอิง: จันจิรา จุลรังสี และเฉลิมพร ทองพูน.“การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมล ด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 31 ฉบับที่ 2. ธันวาคม 2558 : 117-130.
อ้างอิง: Chalermporn Thongpoon and Pisit Poolprasert. "Phytochemical Screening and Larvicidal Activity of Millingtonia hortensis L.f. Flower Extract Against Aedes aegypti Linn."Kasetsart J. (Nat. Sci.) Vol 49, 2015 : 597-605.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: S. Sukkaewa, P. Pripdeevechb, C. Thongpoon, T. Machan and R. Wongchuphand. Volatile Constituents of Murraya koenigii Fresh Leaves Using Headspace Solid Phase Microextraction – Gas Chromatography –Mass Spectrometry. Natural Product Communications Vol. 9 (12) 2014 : 1783-1786.
อ้างอิง: จิราภรณ์ คงหนองลาน และเฉลิมพร ทองพูน.“ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาเคมี เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3. 2557 : 124-137.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: C. Thongpoon and P. Poolprasert, Phytochemical and mosquito larvicidal properties of Millingtonia hortensis L.f. International Conference on Agriculture and Medical Science (AEMS-2014). London, UK. (2014),
อ้างอิง: P. Poolprasert, P. Inpuk, W. Pama, C. Thongpoon and W. Thongchai. Mosquito Larvicidal Activity of the Essential Oil of Alstonia scholaris (L.) R.Br. against Aedes aegypti L. Tokyo International Conference on Engineering and Applied Science (TICEAS), Tokyo, Japan. (2014),1172-1177.
อ้างอิง: วีรยุทธ พามา, ภัทรวดี อินทพุก, เฉลิมพร ทองพูน และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากดอกพญาสัตบรรณที่มีต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. (2557), น. 258-264.
อ้างอิง: พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และเฉลิมพร ทองพูน. ฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา: (2557), น. 302-306.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ปิยะวัฒน์ ไกรสร และ เฉลิมพร ทองพูน การประยุกต์ใช้สารสกัดดอกอัญชันเป็นอินดิเคเตอร์สำหรับการไทเทรตกรด-เบส การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (2556), 903-910.
อ้างอิง: C. Thongpoon, P. Roongroj, S. Phanruang and T. Machan, “Activated Carbon from Jathropha Cucas L. Seed Sheel using Potassium Hydroxide Activation”, Pure and Applied Chemistry International Conference Proceeding, (PACCON 2013), The Tide Resort and Hotel, Bangsaen Beach, Thailand, 23-25 January 2012.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: P. Krisorn and C. Thongpoon,“Natural Acid-Base Indicator from Clitoria ternatea L. Flower Extracted”, Pure and Applied Chemistry International Conference Proceeding, (PACCON 2012), The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, 11-13 January 2012.
อ้างอิง: C. Thongpoon, M. Kongkeaw, W. Thongchai and T. Machan, “RP-HPLC-UV Determination of Parabens in Cosmetic Products”, Pure and Applied Chemistry International Conference Proceeding, (PACCON 2012), The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, 11-13 January 2012.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: C. Thongpoon, and W. Puakpromma, “MICELLAR LIQUID CHROMATOGRAPHIC METHOD FOR THE DETERMINATION OF CHLORPHENIRAMINE MALEATE AND PARACETAMOL IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS”, Proceeding of The Seventh Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma Indochina VII): Advancing Pharmacy for ASEAN Community, Arnoma Hotel, Bangkok, Thailand, 14-16 December 2011.
อ้างอิง: C. Thongpoon, and T. Machan, “Aroma volatile composition of Milling hortensis Linn. F. flower growing in Chiang Rai, Thailand”, Pure and Applied Chemistry International Conference Proceeding, (PACCON 2011), Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand, 5-7 January 2011.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: C. Thongpoon, B. Liawruangrath and T. Machan, “Flow Injection Chemiluminescence for the Determination of Cephalexin, Cefaclor and Cefadroxil using Acidic Potassium Permanganate and Formaldehyde System”, Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) Proceeding, Sunee Grand Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand (2010), 83-87.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการพิจารณาบทคัดคัดย่อและบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ Abstracts และ Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14 จัดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.