ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ภัคกร ปานโพธิ์  
 Miss Phakakorn Panpho
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kpanpho@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
2 วท.บ. (ฟิสิกส์) ม.นเรศวร 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ภัคกร ปานโพธิ์ (2556).การอ่านค่าข้อมูลจากภาพ 2 มิติ ของหัวอ่านฮาร์ดดิกส์ชนิด HAMR ด้วยการใช้การประมวลผลทางสัญญาณและภาพ. การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557, 2557. Page: 64-71
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: ภัคภร ปานโพธิ์ (2554).The study of dicrotic Nortch and pulse wave form by signal and system principles. , 2554. Page: 987-990
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ภัคกร ปานโพธิ์ (2553).Hard Disk Media Scratch Detection by Laser Scanning. งานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล ครั้งที่ 3 (The 3 rd International Conference on data Storage Technology), วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553. Page: 5-8
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.