ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ ผาลี  
  Asst. Prof. Dr. Waraporn Phalee
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 05526710ุ6
อีเมล์: waraporn.n@psru.gmail.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
2 วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549
3 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
Molecular genetics, Parasitology, Biology
 
ความสนใจ
เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Chalobol Wongsawad, Pheravut Wongsawad, Kom Sukontason, Anawat Phalee, Waraporn Noikong-Phalee, Jong Yil Chai,DISCRIMINATION 28S RIBOSOMAL GENE OF TREMATODE CERCARIAE IN SNAILS FROM CHIANG MAI PROVINCE, THAILAND.The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health.47(2):199-206
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Noikong W, Wongsawad C, Chai JY, Saenphet S, Trudgett A, “Molecular analysis of echinostome metacercariae from their second intermediate host found in a localised geographic region reveals genetic heterogeneity and possible cryptic speciation,” PLOS Neglected Tropical Diseases, Vol. 8 No. 4, 2014, e2778. doi:10.1371/journal.pntd.0002778.
อ้างอิง: Noikong W, Wongsawad C, “Epidemiology and molecular genotyping of echinostome metacercariae in Filopaludina snails in Lamphun Province, Thailand,” Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 2014, 207-211.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Wongsawad C, Phalee A, Noikong W, Chuboon S, Nithikathkul C, “Co-infection with Opisthorchis viverrini and Haplorchis taichui detected by human fecal examination in Chomtong district, Chiang Mai Province, Thailand,” Parasitology International, Vol 61, 2012, 56-59.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Noikong W, Wongsawad C, Phalee A, “Seasonal variation of metacercariae in cyprino fish from Kwae Noi Bamroongdan Dam, Phitsanulok Province, Northern Thailand,” Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, Vol. 42 No. 1, 2011, 79-83.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรมการใช้สัตว์ทดลอง
อ้างอิง: อบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.