ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติ บดีรัฐ  
  Asst. Prof. Dr. Chot Bodeerat
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: คณบดีโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: chotbodeerat@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2555
2 ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2550
3 พธ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
พิธีกร, นโยบายสาธารณะ การจัดการภาครัฐ การจัดการภัยพิบัติ, รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ), รัฐศาสตร์ , ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
ความสนใจ
ภาษาอังกฤษ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ และ ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุวดี พ่วงรอด. (2562). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก. วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2562). แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : ปัญหา ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหา. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2561). รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของภาคประชาชนในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ.วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 12 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561.
อ้างอิง: ธรรมรัตน์ ธรรมยาฤทธิ์, โชติ บดีรัฐ. (2561). สภาพการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี.วารสารการบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตหมู่บ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฉบับพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Vol.19 Special edition (June-July) 2017
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2559). การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกด้วยกระบวนการกลุ่ม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.9, No.3 (2559): กันยายน-ธันวาคม 2559 (TCI, Group 1)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2558). ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง ตีพิมพ์ในวารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, Vol.16 No.1 January-June 2015, pp. 20-31 (TCI, Group 1)
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (255ึ7). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol. 7, No. 2 (2557) : พฤษภาคม - สิงหาคม 2557,หน้า 69-77 (TCI, Group 1)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2557).ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 2558/1. Page: 1-10
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2556). ประสิทธิผลจากยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจ ในเขตพื้นที่น้ำท่วม ชุมชนบ้านตะโม่ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ตีพิมพ์ในวารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, Vol.14 No.2 July-December 2013, pp. 80-92 (TCI, Group 2)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กิตติกา นาคทอง นันท์นภัส ชามะรัตน์ บุษยา สำราญจิตร์ รังสิมา พินนัตศักดา ศิริวรรณ บุญกอ เสาวลักษณ์ ศรีม่วง อลิษา เกตุวังแดง และโชติ บดีรัฐ. (2562). การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์มะม่วง ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านคลองซับรัง ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ภวัต พัฒนนิภากร และโชติ บดีรัฐ (2561). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่ตาบลเนินเพิ่ม อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก” ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2561). การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งออกตลาดอาเซียน กรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก” ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 วันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมือง: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2560.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). แนวทางการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2560.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2560).การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ(Proceedings) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 1737-1753
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2560).การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อนโยบายการบริหารจัดการน้้าของ ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 9 : กรณีศึกษาเขตพื้นที่อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ(Proceedings) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 1464-1474
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: 1st National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 10 June 2016, Rattana Park Hotel, Phitsanulok, Thailand “The Development of a Presentation Model for the Conveying of the Dimensions of Phitsanulok Indigenous Foods Consuming Cultures to the Public”
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2557).การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 "พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม : UNIVERSITY ENGAGEMENT INITIATIVE", 2557. Page: 491-504
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2557).การศึกษาความคิดเห็นของชาวนาในจังหวัดพิษณุโลกต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังโครงการรับจำนำข้าวเปลือก. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development”, 2557. Page: 192-200
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2557).ทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารจัดการในเรื่องผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนของ อบต.หินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development”, 2557. Page: 270-282
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2557).การศึกษาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development”, 2557. Page: 159-171
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2557).การศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการรับบริการภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลแพร่. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development”, 2557. Page: 293-305
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2557).ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development”, 2557. Page: 238-250
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2557).ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนต่อการเลื่อนยศเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development”, 2557. Page: 225-237
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด, นันทพันธ์ คดคง. (2562). การพัฒนารูปแบบอารยสถาปัตย์ที่เหมาะสมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อรองรับความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.
อ้างอิง: นันทพันธ์ คดคง, โชติ บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด. (2562). การสำรวจรูปแบบการพัฒนารูปแบบอารยสถาปัตย์ที่เหมาะสมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อรองรับความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, โชติ บดีรัฐ, นันทพันธ์ คดคง. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบอารยสถาปัตย์ที่เหมาะสมของอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อรองรับความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด, นันทพันธ์ คดคง. (2562). แนวทางการพัฒนารูปแบบอารยสถาปัตย์ที่เหมาะสมของอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อรองรับความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2561). แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2561). การจัดการความรู้ด้านวิถีชีวิตพื้นถิ่นจากภูมิปัญญาของคนเนินเพิ่ม. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก.
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, โชติ บดีรัฐ, สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ. (2561). การจัดทำแผนแม่บทชุมชนต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำขมึ้น โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ, โชติ บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด. (2561).การศึกษาระบบนิเวศในพื้นที่ป่าต้นน้ำขมึ้น ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ, สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด. (2561). การศึกษาความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำขมึ้น เขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ, สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด. (2561). รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางระบบนิเวศและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนท้องถิ่นพื้นที่ป่าต้นน้ำขมึ้น เขตอุทยานภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ : ประเพณีกวนข้าวทิพย์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ : ภูมิปัญญารากบัวเชื่อม. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย : ประเพณีวิ่งว่าวพระร่วง. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร : ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมืองในเขตตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2559). การพัฒนาโครงการธนาคารบุญในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนบรมไตรโลกนาถ 21 เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2558). การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกด้วยกระบวนการกลุ่ม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2558). การพัฒนารูปแบบการนำเสนอการถ่ายทอดมิติทางวัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นถิ่นพิษณุโลกสู่สาธารณะ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2556). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2555). ประสิทธิผลจากยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจ ในเขตพื้นที่น้ำท่วม ชุมชนบ้านตะโม่ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: -เป็นวิทยากรบรรยาย "โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 57 -เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "สารสนเทศในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC" ณ อาคารทีปวิชญ์ ห้อง ท.209
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: -เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 -เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแ
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ: โชติ บดีรัฐ. (2561). วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อหนังสือ: โชติ บดีรัฐ. (2561). จริยธรรมสำหรับการบริหาร. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อหนังสือ: โชติ บดีรัฐ. (2557). เทคนิคการบริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อหนังสือ: โชติ บดีรัฐ. (2556). การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อรางวัล: ได้รับมอบโล่เกียรติยศ "ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น" ประจำปี 2557 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.