ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา จำลองราษฎร์  
  Asst. Prof. Dr. Wichitra Chamlongrath
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: wichitra.j@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
2 บธ.ม. (การบัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539
3 พณ.บ. (บริหารอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533
 
ความเชี่ยวชาญ
Business Management , Feasibility Study, Finance, Project Analysis
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์ และคณะ. (2559). รูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจ ที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 10(2), 213-227.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์ (2561).การสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะหลักและความผูกพัน์ต่อองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17“บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 2237-2249
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์ และคณะ. (2560). โอกาสในการล้มละลายของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2017” หน้า602-608. วันที่ 27 มกราคม 2560 จ.เชียงราย.
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์ (2560).การสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะหลักและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 2237-2249
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์ และคณะ. (2559). งานวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการ ทรัพย์สินเชิงธุรกิจที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.