ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร  
 Mr. kittisak khongseeprai
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267059
อีเมล์: kittisak_nat@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
2 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, Innovation technology
 
ความสนใจ
Innovation technology, Assistive Technology : เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, กิตติศักดิ์ คงสีไพร, พนัส นัถฤทธิ์ และ สมพร เรืองสินชัยวานิช. "การตรวจจับและจำแนกความผิดพร่องของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยตรรกศาสตร์คลุมเครือ". รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, และ สมพร เรืองสินชัยวานิช. "การพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น". รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: S. Ruangsinchaiwanich and K. Khongseephai. Investigation of transformer performance by the finite element method. Electrical Machines and Systems, 2009. (ICEMS 2009).
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: หัวหน้าโครงการวิจัย "การพัฒนาชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้สูงอายุ" ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน(วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการเตรียมความพร้อมการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร
อ้างอิง: Modern control in electrical power system by using artificial intelligence.
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตรฯ ได้
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.