ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้งเพชร แข็งแรง  
  Asst. Prof. Dr. Rungpetch Khaengraeng
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 4201
อีเมล์: rungpetchkhaengraeng@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 PhD (Environmental Microbiology) Northumbria University 2547
2 วท.ม. (ชีววิทยาและสภาวะแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
3 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 2524
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: รุ้งเพชร แข็งแรง (2553).Feeding response of Aedes aegypti and Anopheles dirus (Diptera: Culicidae) using out-of-date human blood in a membrane feeding apparatus.. Journal of vector ecology journal of the Society for Vector Ecology (2010), Vol.35 Issue1 2010. Page: 149-155
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.