ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณิรดา เวชญาลักษณ์  
  Asst. Prof. Dr. Nirada Wechayaluck
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: nirada.w@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) ม.นเรศวร 2553
2 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ม.หาดใหญ่ 2548
3 บช.บ. (การบัญชี) ม.พายัพ 2536
 
ความเชี่ยวชาญ
การศึกษา, ด้านศิลปะและวัฒนธรรม, งานวิชาการ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
ความสนใจ
ภาษาอังกฤษ, วรรณคดีไทย วรรณคดีวิจารณ์และเปรียบเทียบ สุนทรียศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา คติชนวิทยา, สุขภาพ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2561, กันยายน-ธันวาคม). บทความวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1, วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 14(1).
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2561, มกราคม-มิถุนายน). บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารครุพิบูล, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2561, มกราคม-มิถุนายน). บทความวิจัย เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียนตามแนวทางห้องเรียนคุณภาพของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.วารสารครุพิบูล, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .6(1).
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2561, เมษายน-มิถุนายน). บทความวิจัย เรื่อง การบริหารระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: กรณีศึกษาโรงเรียนนานาชาติลุมพินี ประเทศเมียนมาร์. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.15(69).
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2560, กรกฏาคม-กันยายน). บทความวิจัย ความพึงพอใจและผลสะท้อนจากการเรียนรู้กิจกรรมในวิชาจิตตปัญญาศึกษา. วารสารบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 14(66).
อ้างอิง: Nirada Wechayaluck. (2017, มกราคม-มิถุนายน). บทความวิจัย The Student Development Based on Learning Resource Activity. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University. 11(1).
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2559, ตุลาคม-ธันวาคม). บทความวิจัย การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้. วารสารบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 13(63).
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2559, มกราคม-มิถุนายน). บทความวิจัย แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต1, วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 11(1).185-197.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2559, เมษายน-มิถุนายน). บทความวิชาการ การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. วารสารบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 13(61).11-20.
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2558, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาคณะครุศาสตร์. วารสารครุพิบูล. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .2(1), 29-36.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2557, มกราคม-มิถุนายน). ทิศทางการพัฒนาแรงงานไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารครุพิบูล. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.1(1), 41-51.
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2557). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชากฎหมายการศึกษาไทย โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.Proceedings มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2561). รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย 2561 (NACE AWARD 2018) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เวทีวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้. นำเสนอเวทีวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศออสเตรเลีย PECRA 2015 Conference
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายการศึกษาไทย โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงครามประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 เวทีวิชาการนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เวทีวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการสร้างพลังจิต รักษาใจ ป้องกันภัยด้วยธรรม "คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง" รุ่นที่ 2 ศย 306.009/2016
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและข้อมูลข่าวสาร คคศ.055/2558
ชื่อโครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัย (แบบบรรยาย) พิบูลวิจัย สวจ.ว143/2558
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนจัดการเรียนรู้ใช้การสอนและแนะนำงาน คคศ.ว091/2558
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการอบรมจิตตปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คคศ.ว 180/2557
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คคศ.ว 241/2557
ชื่อโครงการ: ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความต้องการของผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพลายชุมพล สวจ.552/2557
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คคศ.ว 437/2557
ชื่อโครงการ: วิทยากรสอนแนะนำงานให้กับนักศึกษา คคศ.ว 447/2557
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากรการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ลป.0118.1/1114
ชื่อโครงการ: วิทยากรการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก สท.0923.105.4/530
ชื่อโครงการ: เสวนาวิชาการ สถาบันฯ สี่แยกอินโดจีน สพอ.ว.040/2558
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัยและศึกษาแผนงานการพัฒนายุทธศาสตร์โลจิสติกส์บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ตะวันตก สพอ.239/2556
ชื่อโครงการ: ร่วมประชุมคลังสมองด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สพอ.ว. 112/2557
ชื่อโครงการ: วิทยากรประชุมการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน(ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จังหวัดเชียงใหม่ สทช.4016/31861
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ศธ 0532.16/ว046 2557
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำนักมิสซังโรมันคาทอลิก จังหวัดนครสวรรค์ ศษศ.ว 290/2557
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ:
ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2561). หลักการบริหารจัดการชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อหนังสือ:
ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2561). หลักการจัดการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ:
ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2560). ภาวะผู้นำทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (NACE AWARD 2018) เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย 2561 มหาวิทยาลัยราชภั
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อรางวัล: รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย (Oral Presentation) เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิืและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายการศึกษาไทย โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมวิ
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.