ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาวดี ภู่จันทร์  
 Asst. Prof. Pakawadee Iamkampang
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Pakawadee.00@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553
2 วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบเสริมผงรำข้าวหอมมะลิ. วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที 10 ฉบับที่ 1 2560. Page: 121-136
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2559).ผลของการเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลาสลาดต่อการยอมรับ ของผลิตภัณฑ์คุกกี้. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences , 2016, 17(1). Page: 54-61
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2559).ผลของการเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลาสลาดต่อการยอมรับ ของผลิตภัณฑ์คุกกี้. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences, Vol 17 No 1 (2016). Page: 54-61
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2559).สำรับอาหารพื้นถิ่นเมืองพิษณุโลก. วารสารกระแสวัฒนธรรม , ปีที่ 17 ฉบับที่ 32. Page: 3-16
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2559).ผลของการเสริมผงเปลือกกล้วยต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอม . วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (2559). Page: 228-238
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2558).ผลของเกลือต่อการหมักและการยอมรับผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559. Page: 105-112
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2561).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองเสริมแคลเซียมจากผงเปลือกหอยแมลงภู่.. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ปะเทศไทย 4.0", 2560. Page: 576-584
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2561).การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีมเสริมผงเปลือกกล้วยน้ำว้า. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย4.0, 2560. Page: 156-1163
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูเสริมผงขมิ้น. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4  นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0, 2560. Page: 1147-1155
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2561).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองไรซ์เบอร์รี่ปรุงรสน้ำผัดไทย.  รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่1, 2560. Page: 610-616
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2557).การพัฒนาขนมครองแครงกรอบจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557. Page:2838-2845
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2557).การใช้แป้งแห้วทดแทนแป้งมันสำปะหลังในการผลิตขนมชั้น. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557. Page: 2846-2855
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2557).การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่ม. งานนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4, 2557. Page: 241-246
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2557).การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมแคลเซียมจากกระดูกปลากราย. งานนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4, 2557. Page: 336-340
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ 2557).สำรับอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษา หมู่บ้านไผ่ขอดอน หมู่บ้านวังครุต. งานนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4, 2557. Page: 322-328
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2557).ผลของปริมาณน้ำตาลซูโครสที่มีผลต่อการยอมรับของผลิตภัณฑ์มะม่วงแผ่น. งานนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4, 2557. Page: 310-315
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.