ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา เจียพงษ์  
  Asst. Prof. Dr. suchada giaphong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: suchada_kr@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 อ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553
2 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2547
3 ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) - 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: สุชาดา เจียพงษ์ (2556).สำนวนไทยเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต:การวิเคราะห์การจำแนกประเภทความหมายเปรียบ. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556 ปีที่10 ฉบับที่3. Page: 31-48
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: สุชาดา เจียพงษ์ (2554).บุรุษสรรพนามในภาษาไทย 4 ถิ่น : การศึกษาเปรียบเทียบ . วารสารคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (2554). Page:-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุชาดา เจียพงษ์.(2561).ผลสัมฤทธิ์การใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง คำคล้าย: ความหมายและการใช้ ของนักศึกษารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, วันที่ 23-24 มี.ค. 2560. Page:-
อ้างอิง: สุชาดา เจียพงษ์ (2561).การตั้งชื่อร้านค้าในจังหวัดพิษณุโลก: กรณีศึกษาการใช้ภาษาและที่มาของการตั้งชื่อ. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, วันที่ 23-24 มี.ค. 60. Page:-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.