ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
  Asst. Prof. Dr. Pisit Poolprasert
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267106
อีเมล์: poolprasert_p@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554
2 วท.ม. (กีฏวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550
3 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์ , อนุกรมวิธานของสัตว์, ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด, นิเวศวิทยา, พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง, เนื้อเยื่อวิทยา
 
ความสนใจ
การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์, เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Senarat , S., Kettratad, J., Tipdomrongpong , S, Plumley, F.G., Jiraungkoorskul , W. and Poolprasert , P. 2018. Health status in wild and captive Rastrelliger brachysoma from Thailand: Histopathology. Songklanakarin J. Sci. Technol (Article in press)
อ้างอิง: Boonyoung, P., Senarat, S., Jiraungkoorskul , W., Kettratad2, J., Yenchum, W., Poolprasert, P. and Pengsakul, T. 2018. Natural gonadal compartmentalizing of economical important Hemirahamphus far from Thailand by visual observation and histological technique. Songklanakarin J. Sci. Technol (Article in press)
อ้างอิง: Thongboon, T., Senarat, S. Kettratad, J., Poolprasert, P. Wangkulangkul, S. Jiraungkoorskul, W., Mongkolchaichana, E., Pengsakul, T., Huang, S. and Para, C. 2018.Structure of the heart wall and existence of the blood cells in the heart of the dog-faced water snake Cerberus rynchops (Schneider, 1799). Veterinary Integrative Science 2018; 16(2): 79-86.
อ้างอิง: Likittrakulwong, W., Poolprasert, P., and Roytrakul, S. 2018. Morphological Trait, Molecular Genetic Evidence and Proteomic Determination of Different Chickens (Gallus gallus) Breeds. J App Biol Biotech. x(x):x-x. DOI: xxxxx. (Article in press)
อ้างอิง: ศุภลักษณ์ รอดเรืองศรี, ทัชพล กำเนิดนิล, ละม้าย ทองบุญ, ศิลปชัย เสนารัตน์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, เจษฏ์ เกษตระทัต, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, ชำนาญ ภารา. 2561. โครงสร้างของรังไข่และกระบวนการพัฒนาเซลล์ไข่ในหมึกกะตอย Loliolus (Loliolus) affinis Steenstrup, 1856 จากบริเวณแม่น้ำปราณบุรี ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน). น. 23-29.
อ้างอิง: ละม้าย ทองบุญ, ศิลปชัย เสนารัตน์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, เจษฏ์ เกษตระทัต, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, พหล โกสิยะจินดา, ธีรกมล เพ็งสกุล และกรอร วงศ์กำแหง. 2561. โครงสร้างทางจุลกายวิภาคของเซลล์ไข่และเซลล์ฟอลลิเคิล ในฤดูสืบพันธุ์ของปลาเข็ม Dermogenys pusillus (Kuhl & van Hasselt, 1823) จากบริเวณ ปากแม่น้ำปราณบุรี ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 46. ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) น.277-282.
อ้างอิง: พัทธเมธา คงเจริญ, เกียรติศักดิ์ โพธิ์นาค, สราวุติ สิทธิกุล, สิริวดี พรหมน้อย และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2561. ชนิดของแมลงที่พบในแปลงมันสําาปะหลังในเขตพื้นที่อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน). น. 31-40.
อ้างอิง: วีรนุช แซ่ตั้ง, นุชนาฎ บุญชู และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2561. โครงสร้างทางชุมนุมและความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในนาข้าวสายพันธุ์ต่างๆ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน). น. 41-47.
อ้างอิง: วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, ณรกมล เลาห์รอดพันธ์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, รังสรรค์ เจริญสุข และทศพร อินเจริญ. 2561.ความสัมพันธ์ระหว่าง SNP ของยีน VLDL/VTG receptor กับลักษณะการให้ผลผลิตไข่และการเจริญเติบโตของไก่สี่สายพันธุ์. Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 19(1): 287-296.
อ้างอิง: Senarat, S., Jiraungkoorskul, W., Kettratad, J., To-orn, N., Poolprasert, P., Sudtongkong, C., Pengsakul, T., Para, C. and Sukparangsi, W. 2018. Prevalence, site of infection, and differentiating oocytes of the cymothoid isopod, Norileca indica (Milne Edwards, 1840) from its infected short mackerel, Rastrelliger brachysoma, in the Upper Gulf of Thailand. The Journal of Applied Science. 17(2): 1-8.
อ้างอิง: ศิลปชัย เสนารัตน์, สุชารัตน์ สุขใส, ทัตพล กาเนิดนิล, เจษฏ์ เกษตระทัต, ละม้าย ทองบุญ, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, ชานาญ ภารา4, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และธีรกมล เพ็งสกุล. 2561. การเปลี่ยนแปลงของเซลล์สืบพันธุ์เม่นทะเลหนามยาว Diadema setosum (Leske, 1778) จากบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม). น. 109-114.
อ้างอิง: เกียรติศักดิ์ โพธิ์นาค พัทธเมธา คงเจริญ และ พิสิษฐ์ พูลประสริฐ. 2561. ความหลากหลายของหิ่งห้อย (Coleoptera: Lampyridae) ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม). น. 101-108.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ปิยากร บุญยัง, ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระฑัต, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล.2560. โครงสร้างของรังไข่และกระบวนการพัฒนาของเซลล์ไข่ปลาข้าวเม่า Ambassis vachellii Richardson, 1846 จากปราณบุรี ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปีที่ 25 ฉบับที่ 4: น. 571-578.
อ้างอิง: ศิลปชัย เสนารัตน์, ปิยากร บุญยัง, ภากร ณ ลําปาง, อัมภรณ์พรรณ พลาศัย, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และเจษฏ์ เกษตระฑัต. 2560. มิญชวิทยาเชิงเปรียบเทียบทางโครงสร้างของม้ามปลาฉลามหัวบาตร Carcharhinus leucas (Müller & Henle, 1839) และปลาไหลงู Pisodonophis boro (Hamilton, 1822). วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45. ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) น.105-113.
อ้างอิง: ศิลปชัย เสนารัตน์ปิยากร บุญยัง ธีรกมล เพ็งสกุล ศันสรียา วังกุลางกูร ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และเจษฏ์ เกษตระฑัต. 2560. จุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อปอดงูปากกว้างน้ำเค็ม Cerberus rynchops จากบริเวณปากแม่น้ำปราณบุรี ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน). น. 1-9.
อ้างอิง: ละม้าย ทองบุญ, ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฎ์ เกษตระฑัต, ศัลสรียา วังกุลางกูล, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และMark Tunmore. 2560. โครงสร้างออโรฟาริ้งค์ของปลาตะกรับ Scatophagus argus ระยะวัยรุ่น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม) น. 77-85.
อ้างอิง: ละม้าย ทองบุญ, ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระฑัต, F. Gerald Plumley, วธิพร เย็นฉ่ำ, ศันสรียา วังกุลางกูล, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2560. มิญชวิทยาและมิญชเคมีของไตปลาตะกรับระยะวัยรุ่นจากปากแม่น้ำปราณบุรี ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 น.249-253.
อ้างอิง: พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ศิลปชัย เสนารัตน์ และภราดร ดอกจันทร์. 2560. การใช้ลำดับเบสของยีน COI สำหรับระบุชนิดของแมลงปั่นใย (Embioptera) ในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ปีที่ 2 ฉบับที่1 (มกราคม-มิถุนายน). น. 29-38.
อ้างอิง: ศิลปชัย เสนารัตน์, ปิยากร บุญยัง, ธีรกมล เพ็งสกุล, ศันสรียา วังกุลางกูร, ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, เจษฏ์ เกษตระฑัต. 2560. จุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อปอดงูปากกว้างน้ำเค็ม Cerberus rynchops จากบริเวณปากแม่น้ำปราณบุรี ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ปีที่ 2 ฉบับที่1 (มกราคม-มิถุนายน). น. 1-7.
อ้างอิง: ศิลปชัย เสนารัตน์, ปิยากร บุญยัง, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ศุภพงศ์ อิ่มสรรพางค์ และ เจษฎ์ เกษตระฑัต. 2560. มิญชวิทยาและมิญชเคมีของหลอดอาหารและแกสโตรอินเทสทีนปลาตะกรับ Scatophagus argus ระยะวัยรุ่น จากปากแม่น้ําปราณบุรี ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45. ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) น.369-378.
อ้างอิง: ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตรฑัต, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, เอสรา มงคลชัยชนะ และวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล. 2560. การใช้จุลกายพยาธิเป็นตัววัดทางชีวภาพเพื่อประเมินสุขวะเบื้องต้นของหอยขม Filopaludina nartensi ในลำน้ำเข็ก ช่วงไหลผ่านอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม): น. 7-14.
อ้างอิง: ศิลปชัย เสนารัตน์, วรรณีย์ จิรอังกูลสกุล, ธีรกมล เพ็งสกุล, F. Gerald Plumley, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และเจษฏ์ เกษตระทัต.2560. จุลกายพยาธิวิทยาของสมองและการฝ่อของออพติกโลบ ปลาทู (Rastrelliger brachysoma) ในบริเวณอ่าวไทยตอนบน. เชียงใหม่สัตวแพทยสาร. 15(2): 109-115.
อ้างอิง: พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และวิสูตร จันทร์อิฐ. 2560. การใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีน COI เพื่อการระบุชนิดของเพลี้ยอ่อนพืชตระกูลถั่วในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. PSRU Journal of Science and Technology 2(2): 1-10.
อ้างอิง: Senarat S., Kettratad J., Boonyoung P., Yenchum W., Poolprasert P. and Jiraungkoorskul W. 2017. Histological organization of head skin in the female Devario regina (Fowler, 1934). Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University. 19(2): 136-143.
อ้างอิง: Thongboon, L., Senarat, S. Kettratad, J.,Huskul, A., Jiraungkoorskul, W.,Poolprasert, P., Sukparangsi, W. and Wongthamwanich, N. 2017. Microanatomical structure of the dog-faced water snake(Cerberus rynchops) from Thailand: A functional unit of the kidney. Chiang Mai Veterinary Journal. 15(3): 189-197.
อ้างอิง: Tanruean, K., Poolprasert, P., Kumla, J., Suwannarach N. and Lumyong, S. 2017. Bioactive compounds content and their biological properties of acetone extract of Cuscuta reflexa Roxb. grown on various host plants, Natural Product Research, DOI: 10.1080/14786419.2017.1392955
อ้างอิง: ศุภลักษณ์ สุ่มแช่ม, ณภัทร โสมาลา, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และศิลปชัย เสนารัตน์. 2560. มิญชวิทยาของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกของผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona (Fabricius, 1758). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) น.43-55.
อ้างอิง: นิดา นันทกรปรีดา, สมฤทัย ในแสน, กีรติ ตันเรือน, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, มนตรา ศรีษะแย้ม, ดุษิต โพธิ์ทอง และ ยุวดี ตรงต่อกิต. 2560. ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ของสารสกัดเมล็ดน้อยหน่า (Annona squamosa) ที่หมักด้วยน้ำส้มควันไม้. PSRU Journal of Science and Technology 2(3): 33-40.
อ้างอิง: Boonyoung, P., Senarat, S., Kettratad, J., Jiraungkoorskul, W., Poolprasert, P., Wangkulangkul, S., Pengsakul, T., Yenchum, W., Sulieman, Y. 2017. Esophagogastric region and liver tissue in dog-faced water snake Cerberus rynchops: Histology and histochemistry. Agriculture and Natural Resources. 51(6):538-543.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Boonyoung, P., Senarat, S., Kettratad, J., Poolprasert, P., Yenchum,W. and Angsirijinda, W. 2016. Histological organization of the female queen Devario regina (Fowler, 1934) during its juvenile stage. Songklanakarin J. Sci. Technol. 38(1): 1-6.
อ้างอิง: สิริกานต์ สวัสดิ์สลุง, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2559. ชนิดและสีของครั่ง (Hemiptera: Kerriidae) จากพืชอาศัยชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารเกษตร. ปีที่ 32 ฉบับที่ 2: น. 163-170.
อ้างอิง: ปิยากร บุญยัง, ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระฑัต, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และเอสรา มงคลชัยชนะ. 2559. จุลกายพยาธิวิทยาเบื้องต้นของเนื้อเยื่อตับและไตของปลาน้ำดอกไม้ Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782) บริเวณปากแม่น้ำปราณบุรี ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปีที่ 24 ฉบับที่ 5 (ฉบับพิเศษ): น. 785-792.
อ้างอิง: ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระฑัต, ปิยากร บุญยัง, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล และเอสรา มงคลชัยชนะ. 2559. โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตับของปลาตะกรับ Scatophagus argus ระยะวัยรุ่น จากบริเวณปากแม่น้ำปราณบุรี ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม). น. 1-6.
อ้างอิง: ปิยากร บุญยัง, ศิลปชัย เสนารัตน์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล และศันสรียา วังกุลางกูร. 2529. จุลกายวิภาคม้ามของปลาตะกรับ Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) ช่วงวัยรุ่น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน) น. 79-85.
อ้างอิง: Thonhboon, L., Senarat, S., Kettratad, J.,Tunmore, M., Poolprasert, P., Wangkulangkul, S., Yenchum, W. and Jiraungkoorskul, W. 2016. Heart histology of the four chambers in the spotted scat, Scatophahus argus, during the juvenile stage. Suranaree J. Sci. Technol. 23(4): 429-433.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Senarat, S., Kettratad, J., Poolprasert, P., Yenchum, W. and Jiraungkoorskul, W. 2015. Histopathological finding of liver and kidney tissues of the yellow mystus, Hemibagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949), from the Tapee River, Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol. 37(1): 1-5.
อ้างอิง: Poolprasert, P., Mongkolchaichana, E., Senarat, S., Kettratad, J., Yenchum, W. and Angsirijinda, W. 2015. Light microscopic observations of the mesentero-proctodeal regions in Catopsilla pomana (Fabricius, 1758) (Lepidoptera: Pieridae). Suranaree J. Sci. Technol. 22(1): 93-103.
อ้างอิง: ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตรฑัต, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ปิยากร บุญยัง และวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล. 2558. มิญชวิทยาของท่อลม หลอดเลือด และกล้ามเนื้อลายของผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona (Fabricius, 1758). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน): น. 276-282.
อ้างอิง: Poolprasert, P., Pama, W., Chammui, Y. and Thongchai, W. 2015. Screening of medical plants extracts for larvicidal activity against Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae). Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. v.10 (suppl.). 228-233.
อ้างอิง: Thongporn, C. and Poolprasert, P. 2015. Phytochemical Screening and Larvicidal Activity of Millingtonia hortensis L.f. Flower Extract against Aedes aegypti Linn. Kasetsart J. (Nat. Sci.). 49(4): 597-605.
อ้างอิง: Jarernsuk, S., Petchsri, S., Poolprasert, P., Wattanadumrong, B. and Jongjitvimol, T. 2015. Economic Value of Non-Timber Forest Products Used by the Largest Hmong Community in Thailand. NU. International Journal of Science. 12(1): 38–51.
อ้างอิง: Boonyoung, P., Senarat, S., Kettratad, J., Poolprasert, P., Yenchum, W. and Jiraungkoorskul, W. 2015. Eye structure and chemical details of the retinal layer of juvenile Queen Danio Devario regina (Fowler, 1934). Kasetsart J. (Nat. Sci.) 49(5): 711–716.
อ้างอิง: พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และเฉลิมพร ทองพูน. 2558.ประสิทธิภาพของสารสกัดจากดอกพญาสัตบรรณที่มีต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.). ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม). น. 23-29.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Poolprasert, P., and Edgerly, J.S. 2014. Description of four new species of the genus Ptilocerembia Friederichs, 1923 (Embioptera: Ptilocerembiidae) from Thailand. Zootaxa. 3852 (3): 359-372.
อ้างอิง: Poolprasert, P. 2014. Dachtylembia, a new genus in the family Teratembiidae (Embioptera) from Thailand. Zootaxa. 3779 (4): 456-462.
อ้างอิง: Senarat, S., Kettratad, J., Poolprasert, P., Mongkolchaichana, E., Yemchum, W. and Angsirijinda, W. 2014. Histological and Histochemical Description of Mesentero-Proctodeal Regions in the Striped Blister Beetle, Epicauta waterhousei (Haag-Rutenberg, 1880) (Coleoptera: Meloidae). Walailak J. Sci. & Tech. 11(10): 851-856.
อ้างอิง: พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และศิลปชัย เสนารัตน์. 2557. โครงสร้างเชิงระบบของแมลงปั่นใย Oligotoma saundersii (Embioptera: Oligotomidae) ในประเทศไทย. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน): น. 35-46.
อ้างอิง: พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และศิลปชัย เสนารัตน์. 2557. ความหลากหลายของชนิด ถิ่นอาศัยและการกระจายของแมลงปั่นใยในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม): 38-44 .
อ้างอิง: ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตรฑัต, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, วธิพร เย็นฉ่ำ และวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล. 2557. จุลกายวิภาคที่แตกต่างของระบบห่อหุ้มร่างกายบริเวณส่วนอกของผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona (Fabricius, 1758). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม): น. 16-20.
อ้างอิง: ปิยนุช ทองจีน, แสงเดือน กลิ่นรอด, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ วธิพร เย็นฉ่ำ ศิลปชัย เสนารัตน์ และ นราธิป จันทร์สวัสดิ์. 2557. จุลกายวิภาคและมิญชเคมีของระบบสืบพันธุ์ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsilla pomona (Fabricius, 1758). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม): น. 23-33.
อ้างอิง: ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระทัตม, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และ วธิพร เย็นฉ่ำ. 2557. วิทยาเนื้อเยื่อของหลอดอาหารและกระเพาะอาหารของปลากดเหลือง Hemibagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม): น. 46-54.
อ้างอิง: กาญจนา ลังกาวงค์, ศิลปชัย เสนารัตน์, นราธิป จันทรสวัสดิ์, ปิยากร บุญยัง และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2556. จุลกายวิภาค และจุลกายวิภาคเคมีบางระบบของด้วงน้ำมัน Epicauta waterhousei (Haag-Rutenberg, 1880) เพศเมียส่วนท้าย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม). น. 43-52.
อ้างอิง: ศิลปชัย เสนารัตน์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และ วธิพร เย็นฉ่ำ. 2556. การเปลี่ยนแปลงจุลกายวิภาคของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus (Günther, 1868) จากแม่น้ำตาปี จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม –สิงหาคม): น. 10-20.
อ้างอิง: ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระทัต, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2555. การเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคของตับ ตับอ่อนและไต ของปลามะไฟ (Puntius stoliczkanus (Day, 1869)) จากแม่น้ำตาปี จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารการประมง ปีที่ 65 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม): น. 353-359.
อ้างอิง: Jongjitvimol, T., and Poolprasert, P. 2014. Pollen Sources of Stingless Bees (Hymenoptera: Meliponinae) in Nam Nao National Park, Thailand. NU. International Journal of Science. 11(2): 1 – 10.
อ้างอิง: Boonyoung, P., Senarat, S., Kettratad, J., Yenchum, W., Poolprasert, P. and Jiraungkoorskul, W. 2014. Microarchitectural study of the olfactory organ of Devario regina (Flower, 1934) using PAS technique. J. Bio-Sci. 22: 41- 44.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Senarat, S., Kettratad, J., Poolprasert, P. and Yemchum, W. 2013. Anterior kidney of the yellow mystus, Hemibagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949). Walailak J. Sci. & Tech. 10(6): 357-600.
อ้างอิง: Senarat, S., Kettratad, J., Yenchum, W., Poolprasert, P. and Kangwanrangsan, N. 2013. Microscopic Organization of the Eye of Stoliczkae's barb Puntius stoliczkanus (Day, 1871). Kasetsart J. (Nat. Sci.). 47(5): 733 – 738
อ้างอิง: Rattanawannee, A., Duangpukdee, O. and Poolprasert, P. 2013. Insect Diversity During Different Stages of Asiatic Elephant Dung Deterioration in Eastern Thailand. Kasetsart J. (Nat. Sci.). 47(3): 387-397.
อ้างอิง: Senarat, S., Yenchum, W. and Poolprasert, P. 2013. Histological Study of the Intestine of Stoliczkae's Barb Puntius stoliczkanus (Day, 1871) (Cypriniformes: Cyprinidae). Kasetsart J. (Nat. Sci.). 47(2): 247-251.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Poolprasert, P. 2012. The Embiopteran Genus Oligotoma Westwood, 1837 (Embioptera: Oligotomidae), with Three New Recorded Species from Thailand. Kasetsart J. (Nat. Sci.). 46(3): 408-417.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Poolprasert, P., Sitthicharoenchai, D., Lekprayoon, C. and Butcher, B.A. 2011. Two remarkable new species of webspinners in the genus Eosembia Ross, 2007 (Embioptera: Oligotomidae) from Thailand. Zootaxa 2967: 1-11.
อ้างอิง: Poolprasert, P., Sitthicharoenchai, D., Butcher, B.A. and Lekprayoon, C. 2011. Aposthonia Krauss, 1911 (Embioptera: Oligotomidae) from Thailand, with description of a new species. Zootaxa 2937: 37-38.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Poolprasert, P., and Edgerly, J.S. 2011. A new species of Eosembia (Embiodea: Oligotomidae) from northern Thailand. J. Kansas Entom. Soc 84(1): 12-21.
อ้างอิง: Malaithong, N., Polsomboon, S., Poolprasert, P., Parbaripai, A., Bangs, M.J., Suwonkerd, W., Pothikasikorn, J., Akratanakul, P. and Chareonviriyaphap, T. 2010. Human-landing patterns of Anopheles dirus sensu lato (Diptera: Culicidae) in experimental huts treated with DDT or deltamethrin. J. Med. Entomol 47(5): 823-832.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Polsomboon, S. Poolprasert, P., Bangs, M.J., Suwankerd, W., Grieco, J.P., Achee, N., Parbaripai, A. and Chareonviriyaphap, T. 2008. Effects of Physiological Conditioning on Behavioral Avoidance by Using a Single Age Group of Aedes aegypti Exposed to Deltamethrin and DDT. J. Med. Entomol 45(2): 251-259.
อ้างอิง: Polsomboon, S., Poolprasert, P., Suwonkerd, W., Bangs, M.J., Tanasinchayakul, S., Akratanakul, P. and Chareonviriyaphap, T. 2008. Biting patterns of Anopheles minimus complex (Diptera: Culicidae) in experimental huts treated with DDT and deltamethrin. J. Vector Ecol 33(2): 285-292.
อ้างอิง: Poolprasert, P., Manguin, S., Bangs, M.J., Sukhontabhirom, S., Poolsomboon, S., Akaratanakul, P. and Chareonviriyaphap, T. 2008. Genetic structure and gene flow of Anopheles minimus and Anopheles harrisoni in Kanchanaburi Province, Thailand. J. Vector Ecol 33(1): 158-156.
อ้างอิง: พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และ จริยา เล็กประยูร. 2551. แมลงปั่นใย.วารสารวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 62 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน): น. 42-45.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, กีรติ ตันเรือน, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, วิษณุ ธงไชย, สุวรรณา ธงไชย และ กัมปนาท สุขนิตย์. 2561. การระบุชนิดทางสัณฐานวิทยาและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของเพลี้ยอ่อนในพืชตระกูลถั่ว (Hemiptera: Aphididae). การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครัง้ ที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครัง้ ที่ 4. น.460-468.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Poolprasert, P. Chan-it, W. and Likhitrakan, N. 2017. Molecular taxonomic identification of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) by using Cytochrome c oxidase subunit I (COI) gene. 8th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (I-SEEC). The A-ONE Royal Cruise Hotel, Pattaya Beach, Thailand. 374-377.
อ้างอิง: Tunreuan, K., Panprom, N., Poolprasert, P., Tappha, J., Thasana, M., Phothong, D. and Khamsri, N. 2017. Larvicidal activity of ethanolic stem extracts of plant, Cuscuta reflexa (Convolvulaceae) against Aedes aegypti (Culicidae). 8th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (I-SEEC). The A-ONE Royal Cruise Hotel, Pattaya Beach, Thailand. 47-51.
อ้างอิง: ณัฏชยานันต์ เกตุศรีศักดา, เจษฎากร โนอินทร์, กีรติ ตันเรือน และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2560. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559. น.1-9.
อ้างอิง: สุวรรณ เนื่องเกิด, เจษฎากร โนอินทร์ และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2560. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการสอนแบบปกติ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560. น.477-484.
อ้างอิง: Noin, J., Konkaew, K., Maneesri, J., Thisuka, A., Neuamai, R. and Poolprasert, P. 2017. Perceived Health Promotion and Health Promoting Behaviors among Undergraduate Students in Pibulsongkram Rajabhat University. The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference toward Achieving Sustainable Development Goals, 2030. p-154-160.
อ้างอิง: Tanruean,K., Techaput, P., Poolprasert, P., Thananoppakun, K., Wittanalai, S. and Suttiarporn, P. 2017. Gas Chromatography-mass Spectrometry Analysis and Biological Activities of Essential Oil from the Local Edible Plant of Momordica sp. The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2017. p.253-260.
อ้างอิง: เจษฎากร โนอินทร์, ทิพย์วาที มีจันโท, สุกัญญา กัญศรี และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2560. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17. น. 2651-2663.
อ้างอิง: Tanruean, K., Thananoppakun, K., Poolprasert, P. and Wittanalai, S. 2017. Antioxidant and Antibacterial Activities of Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex Guillaumin Fruit and Leaf Extracts. International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017. p.131-136.
อ้างอิง: พัทธเมธา คงเจริญ, เกียรติศักดิ์ โพธิ์นาค, สราวุฒิ สิทธิกุล, สิริวดี พรหมน้อย และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2560. การสำรวจแมลงมันสำปะหลังในเขตพื้นที่อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560. น.1735-1743.
อ้างอิง: มาริษา เพ็ญโพธิ์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และกีรติ ตันเรือน. 2560. การใช้สารสกัดจากใบเตยหอมเพื่อล่อดักจับแมลงศัตรูพืชในนาข้าว. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560. น.1728-1734.
อ้างอิง: ธนพล พลายคุม, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ศิริพร ศิริอังคณากุล และกีรติ ตันเรือน. 2560. การเปรียบเทียบคุณภาพการดูดซับของแป้งข้าวรูพรุนที่ผลิตโดยใช้เอนไซม์ย่อยแป้งและคลื่นความถี่สูง. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560. น.1584-1591.
อ้างอิง: วีรนุช แซ่ตั้ง, นุชนาฎ บุญชู และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2560. โครงสร้างทางสังคมของแมลงที่ใช้ประโยชน์ในนาข้าวสายพันธุ์ กข 41 ปทุมธานี 80 และพิษณุโลก 2. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. น.1020-1025.
อ้างอิง: นุชนาฎ บุญชู, วีรนุช แซ่ตั้ง, กีรติ ตันเรือน และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2560. การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้สารสกัดจากพืชเป็นสารล่อและเหยื่อพิษเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ในสวนมะม่วง. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. น.1214-1219.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Wongsa, K., Jeratthitikul, E., Sangthongpraow, B., Poolprasert, P. and Rattanawannee, A. 2016. Genetic variation among the geographic populations of cowpea aphid, Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae), in Thailand inferred from COI gene sequences. The 5th Burapha University International Conference 2016. Bangsaen, Chonburi, Thailand. 132-141.
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, จิระพงษ์ เจริญลา, ทศพล ตะเภาทอง, วิษณุ ธงไชย, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และฐิติพร เจาะจง. 2559. การศึกษาธาตุอาหารและโลหะบางชนิดของถ่านหินคุณภาพต่ำเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11. น. 1056-1061.
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, ทศพล ตะเภาทอง, จิระพงษ์ เจริญลา, วิษณุ ธงไชย, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และฐิติพร เจาะจง. 2559. การหาสภาวะที่เหมาะสมสา หรับตรวจวัดโครเมียมเฮกซาวาเลนโดยใช้โทรศัพท์มือถือ. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11. น.1062-1069.
อ้างอิง: รัตติกาล ตันมิ่ง และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2559. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวังทองพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 274-286.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Senarat, S., Kettratad, J., Poolprasert, P., Boonyoung, P., Kangwanrangsan, N. and Jiraungkoorskul, W. 2015. Histopathological Observation of Liver Tissue of Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) from the Upper Gulf of Thailand. Asia-Pacific Conference on Engineering and Applied Science (APCEAS). Osaka, Japan. 369-374.
อ้างอิง: Poolprasert, P. 2015. A Survey on Coccinellid Beetles (Coleoptera: Coccinellidae) at the Organic Agriculture Project, Sukhothai Province, Thailand. Asia-Pacific Conference on Engineering and Applied Science (APCEAS). Osaka, Japan. 97-103.
อ้างอิง: Suvannarat, S., Junmatong, C., Thongchai, W., Chammui, Y. and Poolprasert. 2015. Larvicidal Activity of Tinospora crispa (Menispermaceae) Extract Against Larvae of Diamondback Moth, Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae). 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (I-SEEC). Phitsanulok, Thailand. 37-40.
อ้างอิง: Homjun, S., Chan-it, W. and Poolprasert, P. 2015. Predacious Ladybird Beetles (Coeloptera: Coccinellidae) Inhabiting Vegetable Crop at Bung Phra Organic Farming, Phitsanulok Province, Thailand. 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (I-SEEC). Phitsanulok, Thailand. 41-45.
อ้างอิง: Poolprasert, P. and Senarat, S. 2015. Histological Description of Nervous System of Eosembia auripecta (Insecta, Embioptera, Oligotomidae). 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (I-SEEC). Phitsanulok, Thailand. 46-53.
อ้างอิง: Thongchai, W., Thongchai, S. Chammui, Y. and Poolprasert, P. 2015. Determination of Arbutin in Medicinal Plants. 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (I-SEEC). Phitsanulok, Thailand. 66-70.
อ้างอิง: Thongchai, W., Thongchai, S. Chammui, Y. and Poolprasert, P. 2015. In Vitro Antioxidant Capacities and Gamma-Oryzanol Content of Rice Bran Oil. 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (I-SEEC). Phitsanulok, Thailand. 71-75.
อ้างอิง: Bunchaun, P., Buabdi, O., Poolprasert, P., Thongchai, W. and Chammui,Y. 2015. Effect of pH and Contact Times for Equilibrium Adsorption of Arsenic Ions on Modified Diatomite as Adsorbent. 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (I-SEEC). Phitsanulok, Thailand. 372-376.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Poolprasert, P. Inpuk, P., Pama, W., Thongporn, C. and Thongchai, W. 2014. Mosquito larvicidal activity of the essential oil of Alstonia scholaris (L.) R.Br. against Aedes aegypti L. Tokyo International Conference on Engineering and Applied Science (TICEAS). Tokyo, Japan. 1172-1177.
อ้างอิง: Poolprasert, P. and Jongitvimol, T. 2014. Arthropod communities inhabiting organic rice agro-ecosystem. International Conference on Agriculture and Medical Science (AEMS-2014). London, UK. 1-5.
อ้างอิง: Thongpoon, C. and Poolprasert, P. 2014. Phytochemical and mosquito larvicidal properties of Millingtonia hortensis L.f. International Conference on Agriculture and Medical Science (AEMS-2014). London, UK. 32-36.
อ้างอิง: Jongjitvimol, T., Poolprasert, P. and Petchsri, S. 2014. Native Species Composition of Pollinators (Hymenoptera: Apidae) and Pollen Sources in Four Vegetation Types, Lower Northern Thailand. International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences (ICCBES), Kyoto, Japan. 357-364.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Poolprasert, P., Kruemee, S., Ponkaew, W. and Senarat, S. 2013. Species Composition of the Embiopteran Faunas Associated in Different Habitat Type from Lower Northern Thailand. The 2nd Annual PSU Phuket International Conference 2013. 53-58.
อ้างอิง: Poolprasert, P. and Senarat, S. 2013. Gonadal Structure and Gametogenesis of the Webspinner (Insecta: Embioptera: Oligotomidae: Oligotoma saundersii). The 1st Nong Khai Campus International Conference 2013
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: ดีเอ็นเอบาร์โค้ดในสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้ ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: เทคนิคการศึกษาด้านมิญชวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ณ ม.ราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อโครงการ: การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมระบบเกษตรปลอดสารพิษชุมชนเกษตรบึงพระ อ. เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรผีเสื้อหนอนเจาะสัก, Xyleutes ceramicus Walker, ในภาคเหนือของประเทศไทย กรรมการวิทยานิพนธ์ (ป.โท) ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อรางวัล: รางวัลผลงานวิจัยดีมาก เรื่องความหลากชนิดและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของเพลี้ยอ่อนพืชตระกูลถั่ว ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย (นำเสนอแบบโปสเตอร์) จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 5 (สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
ชื่อรางวัล: รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภท รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติที่มีค่าอ้างอิงรวมสูงสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทการวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อรางวัล: รางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทการวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2558 ประเภทผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SJR มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อรางวัล: รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัยประเภทผลงานวิจัยที่มีองค์ความรู้ใหม่สามารถนำไปต่อยอดงานวิจัยใหม่ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: รางวัลผลงานวิจัยดีมาก เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของแมลงปั่นใยในภาคเหนือตอนล่าของประเทศไทย (นำเสนอแบบปากเปล่า) จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 2 (สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
ชื่อรางวัล: รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทการวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อรางวัล: รางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2556 ด้านการวิจัยดีเด่น สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี)
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.