ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. สิทธิชัย อุดก่ำ  
  Dr. Sittichai Urtgam
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: dr.won@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Ph.D (Molecular genetics and genetic engineering) Mahidol university 2558
2 วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
Molecular genetics
 
ความสนใจ
Shrimp molecular genetics
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Sujipuli K, Urtgam S, Kunpratum N, Jongjitvimol T. Development of specific-molecular marker for sex determination among papaya cultivars grown in Thailand. NU. International Journal of Science. 2016. 13 (2), 1-10
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Sittichai Urtgam, Supattra Treerattrakool, Sittiruk Roytrakul, Somjai Wongtripop, Juthatip Prommoon, Sakol Panyim, Apinunt Udomkit, Correlation between gonad-inhibiting hormone and vitellogenin during ovarian maturation in the domesticated Penaeus monodon, Aquaculture, Volume 437, 1 February 2015, Pages 1-9, ISSN 0044-8486, http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2014.11.014.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Supattra Treerattrakool, Chanikarn Boonchoy, Sittichai Urtgam, Sakol Panyim, Apinunt Udomkit, Functional characterization of recombinant gonad-inhibiting hormone (GIH) and implication of antibody neutralization on induction of ovarian maturation in marine shrimp, Aquaculture, Volumes 428–429, 20 May 2014, Pages 166-173, ISSN 0044-8486, http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2014.03.009.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: หลักสูตร "การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (iMIS)"
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: การใช้กล้องจุลทรรศน์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 28-01-60
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: การหายใจ โครงการฝึกปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน 26-11-59
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ Miss Masyitha Wahid นศ.ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.นเรศวร เรื่อง Histopathological alteration and metallothionine gene expression in the organs of Swamp eel (monopterus albus) collected from cadmium contaminated areas in the
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.