ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร สุริยะกาศ  
  Asst. Prof. Dr. Wannaphon Suriyakat
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267104
อีเมล์: suriyakat@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2556
2 วท.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2548
3 ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
Statistical Process Control
 
ความสนใจ
Quantitative Finance, Big Data
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Suriyakat, W. (2017). Performance of EWMA Chart for Trend Autoregressive Model with Exponential White Noise. Silpakorn University Science and Technology Journal, 11(2), 16-22.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Suriyakat, W. (2016). PERFORMANCE OF EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE CONTROL CHART FOR EXPONENTIAL ARIMA PROCESSES. Far East Journal of Mathematical Sciences, 100(3), 371.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Suriyakat, Wannaporn, et al. "On EWMA procedure for AR (1) observations with exponential white noise." International Journal of Pure and Applied Mathematics 77 (2012): 73-83.
อ้างอิง: Suriyakat, Wannaporn, et al. "Analytical Method of Average Run Length for Trend Exponential AR (1) Processes in EWMA Procedure." IAENG International Journal of Applied Mathematics 42.4 (2012): 250-253.
อ้างอิง: Suriyakat, W., Areepong, Y., Sukparungsee, S., & Mititelu, G. (2012). An Analytical Approach to EWMA Control Chart for AR (1) Process Observations with Exponential White Noise. Thailand Statistician, 10(1), 40-51.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Sappakitkamjorn, J., Suriyakat, W., Suracherdkiati, W., & Kosheleva, O. (2010). How to Estimate Individual Contributions to a Group Project. Journal of Uncertain Systems, 4(4), 301-305.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Suriyakat, Wannaporn. "Approximation for ARL of EWMA Control Chart with EAR (p) Process." Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists. Vol. 2. 2015.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: von Boetticher, S. T., Labuschagne, C. C., & Suriyakat, W. (2014). Tracing the Effect of the Global Financial Crisis on ASEAN Stock Exchanges via Implied Volatility. Abstract of Economic, Finance and Management Outlook, 2.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Suriyakat, Wannaporn, et al. "An Analytical Approach to EWMA Control Chart for Trend Stationary Exponential AR (1) Processes." Proceedings of the World Congress on Engineering. Vol. 1. 2012.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อรางวัล: Best paper award of The 2012 International Conference of Computational Statistics and Data Engineering, The world congress on engineering 2012, London, U.K., 4-6 July, 2012.
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.