ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง  
 Mr. wanlop Ngamkokklang
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Yellowsky.e@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
2 ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีวิทยา, การวิจัยทางดนตรี, Computer Graphics Software , ดนตรีสากล, Computer Music
 
ความสนใจ
ระบบคอมพิวเตอร์, contemplative education
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: SONG IN “SEN RUAN” RITUAL OF TAI SONG DAM, WANGPIKUL SUBDISTRICT, WANG TONG DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE Author Wanlop Ngamkokklang Advisor Nattanit Nakpee,Ph.D. Academic Paper Thesis M.A. in Music and Dance Studies Naresuan Univercity Keywords Ritual music, Sen Huan ritual of Tai Song Dam
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Song in “Sen Ruan”ritual of Tai Song Dam,Wangpikulsubdistrict,Wang Tong district, Phitsanulok province First Author1 WANLOP NGAMKKOKLANG Second Author1NATTANIT NAKPEE, PH. D
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การจักการข้อมูลผลงานวิชาการ google Scholar 13-06-61
อ้างอิง: ประชุมวันที่ 15 มิย. 61 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม กบ. ภาษาญี่ปุ่น
อ้างอิง: สอบสัมภาษณ์ รอบ3 ในวันพรุ่งนี้ 8 มิย. 61 ขอบคุณค่ะ
อ้างอิง: อบรม mindset in Education 19-22 มิถุนายน 2561
อ้างอิง: กิจกรรมศึกษาดูงาน วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561
อ้างอิง: อบรม Retrest meeting 31 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม 2561
อ้างอิง: (วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม)กิจกรรมทบทวนแผนคณะฯ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1
อ้างอิง: โครงการพัฒนาสมองจัดระบบความคิดสร้างสรรค์ชีวิตให้ดีขึ้น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
อ้างอิง: อบรมสหกิจศึกษา วันที่ 19-21พฤษภาคม 2561 ที่มหาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
อ้างอิง: งานสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 9 วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ 2561
อ้างอิง: 18-20 ดูงานที่มหาวิทยาลัย บูรพา
อ้างอิง: อบรม Computer Music มหาวิทยาลัย รังสิต จังหวัดประทุมธานี วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ:
COM MUSIC เทคโนโลยีดนตรี
ชื่อหนังสือ:
PIANO POP-JAZZ
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.