ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์  
  Asst. Prof. Dr. kampanart wongwatthanaphong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ คณบดีการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kampanart_wk@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Ph.D (Public Administration) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556
2 รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552
3 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2548
4 บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
นโยบายสาธารณะ การจัดการภาครัฐ การจัดการภัยพิบัติ
 
ความสนใจ
การจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐาน การจัดการภาครัฐและเอกชน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติ: กรณีศึกษาอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). การขัดกันแห่งผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : มาตรการและกลไกการป้องกัน. วารสารการบริหารท้องถิ่น.
อ้างอิง: สายสุนีย์ ลาพิงค์, กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). การจัดการท่องเที่ยวโดยมีชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก.วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา.12(1), XXX-XXX.
อ้างอิง: จีรนันท์ ยายะวงษ์ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). แนวทางการบริหารจัดการปัญหาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแดงอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก. Journal of Modern Learning Development, 6(2), 86-99.
อ้างอิง: วัชรา จินตา และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). การศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรมในการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติพม่า กรณีศึกษาอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก. Journal of Modern Learning Development, 6(2), 75-85.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์, ยุวดี พ่วงรอด, รสสุคนธ์ ประดิษฐ์, สุเทพ คำเมฆ, สุมนภัศร์ คุ้มจันทร์. (2563). การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม. วารสารวิชาการ ป.ป.ช. 13(2), 66-90.
อ้างอิง: วาสนา บัวน้อย และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2563). การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 18(2), 307-325.
อ้างอิง: สุธิศา วรรณบูรณ์ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2563). แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือ ตนเองและสังคมโดยการมีส่วนร่วม. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 18(2), 327-345.
อ้างอิง: ทาริตา แตงเส็ง, ณัฐวิภา ทองรุ่ง และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2563). การพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ. Journal of Modern Learning Development, 5(4), 239-253.
อ้างอิง: สุภารัตน์ ทองปลิว, กุลชาติ บุญกลั่นสอน และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2563). การดำเนินชีวิตตาม แนวทางพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย. Journal of Modern Learning Development, 5(4), 239-253.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2561). คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. วารสารการบริหารปกครอง.7(1),324-353. (TCI กลุ่ม 1: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2560). การประยุกต์ใช้เครื่องมือเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ในการบริหารงานภาครัฐ. วารสารวิทยาการจัดการ.34(1),135-159. (TCI กลุ่ม 1: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2559). ผลกระทบของระบบเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 9(1), 69-74. (TCI กลุ่ม 1: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์, “การจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก,” ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 “การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0”, วันที่ 4 สิงหาคม 2560, ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,หน้า 1718-1730.
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ (2560).ความผูกพันของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาที่มีต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ(Proceedings) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 1727-1736
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ (2560).คุณภาพการให้บริการของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 2131-2142
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ชลทิตย์ ทักท้วง และ กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ,” ในรายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6, วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559, ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี, หน้า 1-15.
อ้างอิง: รีนวัฒน์ สีขาว และ กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอุทกภัย กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ,” ในรายงานสืบเนื่อง การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 2, วันที่ 16 สิงหาคม 2559, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง, หน้า 286-295.
อ้างอิง: ชยาทิตย์ โสภาภาร และ กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์, “การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการทหาร สังกัดค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ,” ในรายงานสืบเนื่อง การประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณครั้งที่ 3, วันที่ 22 กรกฎาคม 2559, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์, หน้า 2145-2154.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์, “การนำนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน,” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5, วันที่ 29 สิงหาคม 2556, ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร, หน้า 69-80.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง "การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม" ทุนวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ทุนวิจัยจำนวน 1 ล้านบาท)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง "การจัดการความรู้ด้านการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณธรรมความโป่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก" ทุนวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560
อ้างอิง: โครงการวิจัยประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2560
อ้างอิง: โครงการวิจัยประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โครงการวิจัย "การจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชุนเป็นฐาน: กรณีศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก" ทุนวิจัยงบประมาณแผ่น (แบบปกติ) ประจำปี 2559
อ้างอิง: โครงการวิจัยประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2558 ทุนวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
อ้างอิง: โครงการวิจัยประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2558 ทุนวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-5 ก.พ. 2560
อ้างอิง: ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-18 ก.ค. 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรม "การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ" เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2559
อ้างอิง: โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2559
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมและสัมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย. 2559
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนยุคศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2559
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาผลงานก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 13-15 ธ.ค. 2559
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 26-27 ธ.ค. 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: โครงการ เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู รุ่นที่ 1
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer reviewers) วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer reviewers) วารสารสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer reviewers) วารสารพิกุลทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมระดมสมอง เรื่อง "สถานภาพการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2" จัดประชุมโดย สำนักงานคณะกรมการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ให้กับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในงานวิจัยเรื่อง "การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนา
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ "พิบูลสงครามวิจัย" ประจำปี พ.ศ.2560
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านนุชเทียน โครงการบริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2560
ชื่อโครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ ห้อง คอนเวนชั่นศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (ส่วนวังจันทร์)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาท สถานการณ์ แนวโน้มการเข้าสู่ AEC จังหวัดพิษณุโลก" โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559
ชื่อโครงการ: วิทยากรร่วมเสวนา เรื่อง "พลเมืองกับการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ" โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2559
ชื่อโครงการ: ให้คำปรึกษาทางวิชาการ แก่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงในบริบทอาเซียน ตาม "โครงการประสานแนวทางยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ" เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2559
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนใกล้ป่า" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านนุชเทียน บริการวิชาการโครงการสวนป่าพันธุ์ไม้หายาก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2559
ชื่อโครงการ: วิทยากรร่วมเสวนา "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย มนุษย์-สังคม" จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2559
ชื่อโครงการ: วิทยากรฝึกอบรม "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" โครงการหลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2560 จัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: อาจารย์ผู้สอนพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "วิชาแนวโน้มการบริหารงานท้องถิ่นในทศวรรษหน้า" ระหว่างวันที่ 21 มี.ค. 2558 - 19 เม.ย. 2558
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2015
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ" ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสภาวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง "รูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์" นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎับัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง" นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎับัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการประจำคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการ ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการ วิพากษ์หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร" หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลในจังหวัดกำแพงเพชร" หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อหนังสือ:
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2562). การบริหารโครงการ. พิษณุโลก: ทิพย์เสนาการพิมพ์.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ:
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2561). การคลังสาธารณะ: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อหนังสือ:
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2561). การบริหารโครงการภาครัฐ. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อหนังสือ:
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2557). การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 260 หน้า (ทุนโครงการผลิตตำราฯ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557)
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตร ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.