ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2558
2 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2555
3 วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2552
4 วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
การวิเคราะห์สถิติในการขนส่ง, โลจิสติกส์การท่องเที่ยว, ความปลอดภัยด้านการขนส่ง, ระบบขนส่งมวลชน, นโยบาบการขนส่ง
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Jomnonkwao, S., & Ratanavaraha, V. (2016). Measurement modelling of the perceived service quality of a sightseeing bus service: An application of hierarchical confirmatory factor analysis. Transport Policy, 45, 240-252. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2015.04.001
อ้างอิง: Ratanavaraha, V., Jomnonkwao, S., Khampirat, B., Watthanaklang, D., & Iamtrakul, P. (2016). The complex relationship between school policy, service quality, satisfaction, and loyalty for educational tour bus services: A multilevel modeling approach. Transport Policy, 45, 116-126. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2015.09.012
อ้างอิง: Jomnonkwao, S., Sangphong, O., Khampirat, B., Siridhara, S., & Ratanavaraha, V. (2016). Public transport promotion policy on campus: evidence from Suranaree University in Thailand. Public Transport. doi: 10.1007/s12469-016-0122-2
อ้างอิง: Watthanaklang, D., Ratanavaraha, V., Chatpattananan, V., & Jomnonkwao, S. (2016). Measuring the motivation to ride bicycles for tourism through a comparison of tourist attractions. Transport Policy, 52, 153-163. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.08.004
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Ratanavaraha, V., & Jomnonkwao, S. (2015). The efficiency testing of Shoulder Rumble Strips (SRS) on noise for alerting drivers in Thailand: a comparison among three types of SRS. Advances in Transportation Studies: an international Journal, 36, 109-118.
อ้างอิง: Ratanavaraha, V., & Jomnonkwao, S. (2015). Trends in Thailand CO2 emissions in the transportation sector and Policy Mitigation. Transport Policy(0). doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2015.01.007
อ้างอิง: Jomnonkwao, S., Siridhara, S., & Ratanavaraha, V. (2015). Awareness status of sightseeing bus entrepreneurs: A case study in rural areas of Thailand. Lowland Technology International, 17(1), 47-52.
อ้างอิง: Jomnonkwao, S., Ratanavaraha, V., Khampirat, B., Meeyai, S., & Watthanaklang, D. (2015). Factors influencing customer loyalty to educational tour buses and measurement invariance across urban and rural zones. Transportmetrica A: Transport Science, 1-27. doi:10.1080/23249935.2015.1060274
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Ratanavaraha, V., & Jomnonkwao, S. (2014). Model of users׳ expectations of drivers of sightseeing buses: confirmatory factor analysis. Transport Policy, 36(0), 253-262. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.09.004
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Ratanavaraha, V., & Jomnonkwao, S. (2013). Community participation and behavioral changes of helmet use in Thailand. Transport Policy, 25(0), 111-118. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2012.11.002
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Limanond, T., Jomnonkwao, S., Watthanaklang, D., Ratanavaraha, V., & Siridhara, S. (2011). How vehicle ownership affect time utilization on study, leisure, social activities, and academic performance of university students? A case study of engineering freshmen in a rural university in Thailand. Transport Policy, 18(5), 719-726. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2011.01.007
อ้างอิง: Limanond, T., Jomnonkwao, S., & Srikaew, A. (2011). Projection of future transport energy demand of Thailand. Energy Policy, 39(5), 2754-2763. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2011.02.045
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Jomnonkwao, S., & Ratanavaraha, V. (2013, 8th-10th December). What Factors Are Related to the Analysis of Customer Loyalty toward Non-Fixed Route Bus Services? . Paper presented at the International Conference on Tourism and Hospitality Management 2013, Colombo, Sri Lanka
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: สัจจากาจ จอมโนนเขวา, ถิรยุทธ ลิมานนท์. การพัฒนาแบบจำลองระยะการเดินทางรวมในหน่วย คัน-กิโลเมตร. การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, 2552
อ้างอิง: ถิรยุทธ ลิมานนท์, สุเมธ องกิตติกุล, ดวงดาว วัฒนากลาง,สัจจากาจ จอมโนนเขวา. การศึกษาความยืดหยุ่นของความต้องการด้านการขนส่งของกรุงเทพมหานครและนครราชสีมา: ผลกระทบของราคาน้ำมันกับการใช้น้ำมันเบนซินและพฤติกรรมการเดินทาง. การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, 2552.
อ้างอิง: สัจจากาจ จอมโนนเขวา, ถิรยุทธ ลิมานนท์, อาทิตย์ ศรีแก้ว. การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการพัฒนาแบบจำลองระยะการเดินทางรวม, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 13, มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ เชียงใหม่, 2552.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: สัจจากาจ จอมโนนเขวา, อำพล การุณสุนทวงศ์. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสวมใส่หมวกกันน็อกในการขับขี่จักรยานยนต์. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มทส. ครั้งที่2, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา, 2551.
อ้างอิง: A. Karoonsoontawong, S. Jomnonkwoa, S. Suttayamully, and R. Rysgaard. "Evaluation of the Yellow-Helmet Project in Celebration of His Majesty the King Rama IX's 80th Birthday Anniversary," Proceedings of the Fifth National Transport Conference (Transport Systems and Sustainable Development Strategies), December 19, 2008.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์การผลิตและซัพพลายเชน (23 เม.ย. - 4 พ.ค. 2555 ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.