ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวิตรี ขาวสะอาด  
 Mrs. Sawitree Khaosaad
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: กองบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267098
อีเมล์: sawitree.kha@psru.ac.th,saw3290@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2563
2 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู (-) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
3 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการเรียนการสอน
 
ความสนใจ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, การศึกษา การจัดการเรียนการสอน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการจัดทำ Job Description รายบุคคลของสายสนับสนุนวิชาการ (วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.) ห้องประชุมใหญ่ (Meeting Hall) ชั้น 4 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
อ้างอิง: โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการใช้งาน Google G Suite สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรมการเรียนรู้เทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft imagine Stream และ Microsoft Office 365 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร) ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ:
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพัสดุที่ขอแทงจำหน่วยของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือ ที่ กบศ.437/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.