ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ฐิติพร เจาะจง  
  Dr. Titiporn Chorchong
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0992492917
อีเมล์: titiporn_ant@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
2 วท.ม. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
3 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี, พลังงานทดแทน เน้นทางด้านแสงอาทิตย์ และชีวมวล
 
ความสนใจ
พลังงานทดแทน, การจัดการด้านพลังงาน, ฟิสิกส์ พลังงานทดแทน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Titiporn, C. Tawat, S. Sukruedee, S. Thotsaphon, T. (2015). Characterization and spectral selectivity of Sn-Al2O3 solar absorber, Key Engineering Materials, Vols. 675-676, pp. 467-472.
อ้างอิง: ฐิติพร เจาะจง และพิสิษฐ์ มณีโชติ. 2558. ประสิทธิภาพเตาแก๊สชีวมวลขนาดเล็ก. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปืที่ 2(1), กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร.
อ้างอิง: ฐิติพร เจาะจง และพิสิษฐ์ มณีโชติ. 2558. ประสิทธิภาพเตาแก๊สชีวมวลขนาดเล็กที่ใช้พัดลมหอยโข่งช่วยในการเผาไหม้. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปืที่ 2(2), กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร. 13-21
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: นิพนธ์ เกตุจ้อย, ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด, ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ และฐิติพร เจาะจง. 2556. การลดลงของกําลังไฟฟาสูงสุดของแผงเซลลแสงอาทิตยที่เกิดจากความตานทานภายใน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 32-35. ISSN: 1686-9664.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด ฐิติพร เจาะจง และนิพนธ์ เกตุจ้อย. 2552. การศึกษาพลังงานไฟฟ้าที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้รายปีภายใต้สภาวะการใช้งานจริง. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ปีที่ 2(1). ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ฐิติพร เจาะจง (2561).การศึกษาโครงสร้างโฟโตนิกส์คริสตัลในแมลงด้วงขาโต Carvedon serratus Olivier เพศเมีย.. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 2479-2486
อ้างอิง: ฐิติพร เจาะจง (2561).การทดสอบสมบัติแท่งเชื้อเพลิงจากลำต้นขิง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ปะเทศไทย 4.0", 2560. Page: 269-276.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Titiporn Chorchong, Tawat Suriwong and Thotsaphon Threrujirapapong. (2017). Effect of Al2O3Thickness on specific properties of Sn-Al2O3 Solar Absorber. 3rd International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2017) Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand. 203.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, ทศพล ตะเภาทอง, จิระพงษ์ เจริญลา, วิษณุ ธงไชย, พิสิษฐ์ พูล ประเสริฐ และฐิติพร เจาะจง. 2559. การหาสภาวะที่เหมาะสมสา หรับตรวจวัดโครเมียมเฮกซาวาเลนโดยใช้โทรศัพท์มือถือ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติการ ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11. น.1062- 1069.
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, จิระพงษ์ เจริญลา, ทศพล ตะเภาทอง, วิษณุ ธงไชย, พิสิษฐ์ พูล ประเสริฐ และฐิติพร เจาะจง. 2559. การศึกษาธาตุอาหารและโลหะบางชนิดของถ่านหิน คุณภาพต่ าเพื่อประยุกต์ใช้ ในทางการเกษตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11. น. 1056-1061.
อ้างอิง: กมลชนก ปลื้มบุญ, วรรณนา กล่อมแก้ว, สุกัญญา กกกนทา, ฐิติพร เจาะจง, ณัฐวุฒิ ขาว สะอาด, ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ, อรพรรณ ธนะขว้าง, ธีรภัทร์ พุ่มพลอย, ประพิธาริย์ ธนา รักษ์ และพิสิษฏ์ มณีโชติ. 2559. การศึกษาปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพจากเศษผักผลไม้เหลือ ทิ้ง. ประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด). 454-458.
อ้างอิง: จิรพงษ์ เอี่ยมจริง และฐิติพร เจาะจง. 2559. เครื่องตัดข้าววัชพืชพลังงานแสงอาทิตย์. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑ “ท้องถิ่นภิวัตน์”. 106.
อ้างอิง: ปราณี แซ่หยาง และฐิติพร เจาะจง. 2559. เชื้อเพลิงเขียวอัดแท่งจากลำต้นขิง. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑ “ท้องถิ่นภิวัตน์”. 107.
อ้างอิง: สมฤดี จีนทิม และฐิติพร เจาะจง. 2559. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบแนวนอน ที่มีตำแหน่งของช่องระบายอากาศต่างกัน. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑ “ท้องถิ่นภิวัตน์”. 111.
อ้างอิง: สุรัตนากร นิ่มแสวงกุล และฐิติพร เจาะจง. 2559. ถ่านอัดแท่งจากเปลือกและลำต้นข้าวโพด. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑ “ท้องถิ่นภิวัตน์”. 113.
อ้างอิง: T. Chorchong, T. Suriwong and T. Threrujirapapong. (2016). Effect of Al2O3 Thickness layer on spectral selectivity of Sn-Al2O3 Solar Absorber. 4th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics 2016, Sea Garden Hotel, Danang, Vietnam.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ประภาพร พิสถาน ฐิติพร เจาะจง พิสิษฏ์ มณีโชติ คุณบงกช ประสิทธิ์ และวิกานต์ วันสูงเนิน. 2558. ผลของอุณหภูมิการกลั่นที่มีต่อคุณภาพน้ำส้มควันไม้. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 223-226.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ชัญญานุช แรงเขตกรรม และฐิติพร เจาะจง. 2557. การเปรียบเทียบฉนวนของเตาแก๊สชีวมวล โดยใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในชุมชน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557. 90-95.
อ้างอิง: อังคาร นาคอินทร์ และฐิติพร เจาะจง. 2557. เชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบกล้วย, ใบตาล และใบมะพร้าว. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557. 85-89.
อ้างอิง: วิจักษณ์ อิ่มอินทร์ และฐิติพร เจาะจง. 2557. โปรแกรมแบบจำลองการหาประสิทธิภาพเตาถ่านกับเตาแก๊สชีวมวลแบบไหลลง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557. 77-84.
อ้างอิง: ศิริขวัญ กาศเกษม และฐิติพร เจาะจง. 2557. เชื้อเพลิงอัดแท่งจากหญ้าเนเปียร์และหญ้าแฝก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557. 72-76.
อ้างอิง: ฟลอริดา คล้ายแจง, ฐิติพร เจาะจง และพิสิษฐ์ มณีโชติ. 2557. การทดสอบประสิทธิภาพเตา แก๊สชีวมวลขนาดเล็ก. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
อ้างอิง: ฟลอริดา คล้ายแจง, ฐิติพร เจาะจง และพิสิษฐ์ มณีโชติ. 2557. การทดสอบประสิทธิภาพเตาแก๊สชีวมวลขนาดเล็กที่ใช้พัดลมหอยโข่งช่วยในการเผาไหม้. ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด ฐิติพร เจาะจง คงฤทธิ์ แม้นศิริ และนิพนธ์ เกตุจ้อย. 2554. การศึกษาประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบไมโครซิลิกอน. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ฐิติพร เจาะจง และนิพนธ์ เกตุจ้อย. 2553. การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในต่อประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: ฐิติพร เจาะจง นิพนธ์ เกตุจ้อย และวัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร. 2552. การวิเคราะห์อัตราการลดลงของประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลังการใช้งาน 4 ปี. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: ฐิติพร เจาะจง นิพนธ์ เกตุจ้อย และวัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร. 2551. การลดลงของประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไฮบริด ซิลิคอนหลังการติดตั้งใช้งานในระยะยาว. การประชุมทางวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.
อ้างอิง: ฐิติพร เจาะจง นิพนธ์ เกตุจ้อย และวัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร. 2551. การลดลงของประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลังการติดตั้งใช้งานในระยะยาว. การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกกล้วย ต.หนองตูม อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: ฟิสิกส์สู่ภููมิปัญญาท้องถิ่น
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.