ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์วีรวุธ เลพล  
 Mr. Wirawut Lephon
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: wirawut_31@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553
2 วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
วฺิศวกรรมเครื่องกล(การผลิต), พลังงานชีวภาพ (Bio Energy) แก๊สชีวภาพ (Bio gas) เทคนิคการแปลงรูปพลังงานทดแทน, พลังงานทดแทน เน้นทางด้านแสงอาทิตย์ และชีวมวล
 
ความสนใจ
พลังงานทดแทน, การจัดการด้านพลังงาน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, เอกภูมิ บุญธรรม, เอกกฤษ แก้วเจริญ, วัชรากร ใจตรง, วีรวุธ เลพล และมนตรี วงค์ศิริวิทยา, 2562. การแก้ปัญหาความยากจนผ่านการบริการวิชาการเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์: กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา. 3 (2), 33-41.
อ้างอิง: วีรวุธ เลพล, ชิษณุพงศ์ อยู่พุ่ม และ ศุภวิชญ์ ดีสม, 2562. รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแบบชุมชนมีส่วนร่วม กรณี: การสร้างระบบผลิตแก๊สชีวภาพ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ. 3 (1), 66-74.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วีรวุธ เลพล. (2561). "คุณภาพรังไหมจากการอบแห้งด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 21(3), 149-157.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: วีรวุธ เลพล, สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ และ อภินันท์ อุรโสภณ. (2554). "การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับบริเวณภูมิอากาศเขตร้อนชื้น". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 30(2), 135-144.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: วีรวุธ เลพล. (2553). "การสร้างแบบจำลองเพื่อประมาณค่าปริมาณน้ำฝนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับบริเวณภูมิอากาศร้อนชื้น". วิทยานิพนธ์ วศ.ม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: ณัฐวีร์ สุยะศักดิ์ และ วีรวุธ เลพล. (2549). " เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิดที่ติดตั้งวาล์วกันกลับสำหรับสระแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก". ปริญญานิพนธ์ วศ.บ. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: วิชิต เหล็กคํา, ยอดเพชร ทองขาว และ วีรวุธ เลพล. การพัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านระบบ MQTT. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว, 12 กุมภาพันธ์ 2563.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วีรวุธ เลพล. คุณภาพรังไหมจากการอบแห้งด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28. ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 8-9 พฤษภาคม 2561.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: วีรวุธ เลพล และ สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์. แบบจำลองอังสตรอมสำหรับประมาณค่ารังสีอาทิตย์ที่จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย. รายงานการประชุมวิชาการเครือค่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4. ณ โรงแรมโรสการ์เด้น สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม,14-16 พฤษภาคม 2551.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "ข้อกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก. 2677-2558)" ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวล) ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฏาคม 2562 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศงานสหกิจและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อต้มฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการการผลิตและออกแบบถ่านชีวภาพอัดแท่งจากชีวมวล เหลือทิ้ง (เศษไม้ไผ่) วิทยากรบรรยายเรื่อง “กระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งจากชีวมวลเหลือทิ้ง” วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยไผ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการการผลิตและออกแบบถ่านชีวภาพอัดแท่งจากชีวมวล เหลือทิ้ง (เศษไม้ไผ่) วิทยากรบรรยายเรื่อง “กระบวนการสร้างเตาเผาถ่าน” วันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยไผ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการหมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน ระยะที่ 5 : การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับหุงต้มในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2562 ณ กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการหมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน : การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับหุงต้มในครัวเรือน ระยะที่ 4 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (1)
ชื่อโครงการ: โครงการหมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน : การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับหุงต้มในครัวเรือน ระยะที่ 4 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (2)
ชื่อโครงการ: โครงการหมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน : การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับหุงต้มในครัวเรือน ระยะที่ 4 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (3)
ชื่อโครงการ: โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนพลายชุมพลในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 วิทยากรบรรยายเรื่อง “การทำถังปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์และก๊าซชีวภาพจากขยะเปียก” วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนพลายชุมพลในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 วิทยากรบรรยายเรื่อง “การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์และการทำถังดักไขมัน” วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมการสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพสำหรับหุงต้มในครัวเรือน : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมและให้คำปรึกษา วิทยากรบรรยายเรื่อง "การสร้างเครื่องหั่นวัชพืช" วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ: กลศาสตร์เครื่องจักรกล (เอกสารประกอบการสอน)
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.