ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม นาคอ้าย  
  Asst. Prof. Dr. Nikom NakAi
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะครุศาสตร์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: ภายในต่อ 1411
อีเมล์: kom_jan@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549
2 ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540
3 ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 2534
 
ความเชี่ยวชาญ
สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์, Research and development, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 
ความสนใจ
Innovation technology, ภาษาอังกฤษ, Cultural Studies
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย (พฤศจิกายน 2556) ประเพณีพิธีกรรม ที่เกี่ยวกับการตอบสนองชุมชน วัด และกระบวนการผลิต : บทสรุปจากประเด็นสังเคราะห์งานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก .บทสังเคราะห์งานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาคเหนือ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย . หน้า 172 - 177
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Nak Ai, N / ( 2012, March Volume 2) A Development of Knowledge Database Management System of Sufficiency Economy For Basic Education Principals. International Journal of Social science. pp 232-242.
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย (2555).การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2555. Page: 1-12
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย (2554).การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบริหารการศกึษา มศว, ปีที่ 8 ฉบับที่ 14, 2554. Page: 1- 3
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Nikom Nak Ai ( 2012, 28 - 29 September ). A Second Order Confirmatory Factor Analysis of Composite Indicators of Sufficiency Economy Integration of Knowledge Management for Basic Education Principals. Proceedings of 2012 2nd International Conference on Education, Research and Innovation (ICERI 2012). Phnom Penh, Cambodia. pp 54-58
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
ชื่อโครงการ: การประเมินผลกระทบโครงการบริการวิชาการสู่สังคม
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ : พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: นักวิจัยดีเด่น สาขา สังคมศาสตร์ ประเภท ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.