ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป  
 Asst. Prof. Chartchay Junprateep
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055282792
อีเมล์: ck_architect@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 คอ.ม (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2551
2 วท.บ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
Music research, สถาปัตยกรรมศาสตร์, Computer Graphics Software , ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ (Auto cad), โปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ (Sketchup), โปรแกรมออกแบบ Graphic design (Photoshop), Design, ดนตรี
 
ความสนใจ
จิตวิทยา, ดนตรี, Music Education, Music technology, design
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ชาติชาย จันทร์ประทีป. (2560). มิติความสัมพันธ์ของมนุษย์ในงานสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม บทความวิชาการปีที่16 ฉบับที่1 เดือนมกราคม – เมษายน 2560. 9 หน้า
อ้างอิง: ชาติชาย จันทร์ประทีป. (2560). การศึกษายุ้งข้าวเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารสาหรับเก็บเครื่องมือ ทางการเกษตร ชุมชนในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. บทความฉบับเต็มจากรายงานอันสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560. 11 หน้า
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ชาติชาย จันทร์ประทีป. (2559). การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของต้นกก เพื่อพัฒนาเป็นผนังตกแต่งภายในอาคาร. บทความฉบับเต็มจากรายงานอันสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559. 10 หน้า
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: (ภาษาไทย) : การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบ 2 มิติ ในรายวิชา มนุษย์กับการออกแบบ (ภาษาอังกฤษ) : Skills development for 2d graphic in Human scale Design Courses.
อ้างอิง: (ภาษาไทย) : การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของต้นกก เพื่อพัฒนาเป็นผนังตกแต่งภายในอาคาร (ภาษาอังกฤษ) : A study physical properties to develop wall decoration of sedge plants.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: (ภาษาไทย) : เรือนการเกษตรสำเร็จรูป ประยุกต์จากยุ้งข้าวภูมิปัญญาชาวบ้าน (ภาษาอังกฤษ) : Knock down agriculture house apply from barn cultural knowledge.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: (ภาษาไทย) : เก้าอี้เคลื่อนย้ายตัวและชำระล้างร่างกาย สำหรับผู้สูงอายุและผู้สูงอายุติดเตียง (ภาษาอังกฤษ) : Movable cleanness chair for elder and bedridden patients.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: (ภาษาไทย) : การศึกษาสมบัติต้นกก เพื่อพัฒนาเป็นผนังตกแต่งภายในอาคาร (ภาษาอังกฤษ) : The Development wall decoration of sedge plants
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: (ภาษาไทย) : การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบ 2 มิติ ในรายวิชา มนุษย์กับการออกแบบ (ภาษาอังกฤษ) : Skills development for 2d graphic in Human scale Design Courses.
อ้างอิง: (ภาษาไทย) : การศึกษาภูมิปัญญายุ้งฉางเพื่อนำมาออกแบบเรือนการเกษตรลอยน้ำ (ภาษาอังกฤษ) : Floating agriculture house the flood apply from granary cultural knowledge.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: (ภาษาไทย) : เรือนการเกษตรสำเร็จรูป ประยุกต์จากยุ้งข้าวภูมิปัญญาชาวบ้าน (ภาษาอังกฤษ) : Knock down agriculture house apply from barn cultural knowledge.
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: V-ray For sketchup Cover design of materials and lighting in 3D modeling.
อ้างอิง: E-learning helps to get started in the e-learning field and/or improve your online courses with practical advice and tools
อ้างอิง: โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ Regulations of the Office of the Prime Minister on Procurement B.E.2535 (1992) Government regulation of architectural design and building.
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง-ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและตกแต่งอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ออกแบบ : งานตกแต่งภายในหอจดหมายเหตุอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน : งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน : โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน : โครงการปรับปรุงโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการเซรามิกส์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน : โครงการปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำตะแกรงกันนกพิราบ
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน : งานก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตรวจการจ้าง : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานหุ่นยนต์
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ:
องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานออกแบบ Composition of Art In Design
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อหนังสือ:
มิติความสัมพันธ์ของมนุษย์ในงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบ Human In Architecture And design
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ Regulations of the Office of the Prime Minister on Procurement B.E.2535 (1992) Government regulation of architectural design and building.
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.