ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง  
 Mr. Wimol Thongdornkling
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055282792
อีเมล์: wimol.1100tdk@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2551
2 วท.บ. (เซรามิกส์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
กีฬาฟุตบอล, กีฬาฟุตซอล, เซรามิกส์, เครื่องปั้นดินเผา, ออกแบบผลิตภัณฑ์, แป้นหมุน, Free hand, พิมพ์
 
ความสนใจ
ceramics, design
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การพัฒนาสูตรเนื้อดินปั้นสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ จากดินบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Art and Architecture Journal Naresuan University ISSN : 2228 – 8120 ปีที่ 9 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561,หน้า 118-136
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: The Product Development in Local Pottery are Unique and Enhance Value of Community Enterprises : A Case Study of Pottery Products "Bangkeaw-ceramics" TumbulPlungrad AmphoeBangrakum Phitsanulok Province.PSRU UKM,โครงการสัมมนาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา UKM ครั้งที่ 3,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,26 กรกฏาคม 2560.
อ้างอิง: The Art of Creating Patterns on Pottery Surface, NATIONAL CONFERENCE ON ART RESERCH AND CREATIVE WORKS:3,21 JULY 2017,การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 : วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม,มหาวิทยาลัยนเรศวร,21 กรกฏาคม 2560
อ้างอิง: Cloth Media on Pottery Arts, NATIONAL CONFERENCE ON ART RESERCH AND CREATIVE WORKS:3,21 JULY 2017,การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 : วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม,มหาวิทยาลัยนเรศวร,21 กรกฏาคม 2560
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: การพัฒนาส่วนผสมของเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ที่มีคุณภาพ ของบ้านหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย,2552.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: นำเสนอผลงาน เรื่อง The Product Development in Local Pottery are Unique and Enhance Value of Community Enterprises : A Case Study of Pottery Products "Bangkeaw-ceramics" TumbulPlungrad AmphoeBangrakum Phitsanulok Province.PSRU UKM,โครงการสัมมนาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา UKM ครั้งที่ 3,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,26 กรกฏาคม 2560.
อ้างอิง: นำเสนอผลงาน เรื่อง Cloth Media on Pottery Arts, NATIONAL CONFERENCE ON ART RESERCH AND CREATIVE WORKS:3,21 JULY 2017,การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 : วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม,มหาวิทยาลัยนเรศวร,21 กรกฏาคม 2560
อ้างอิง: นำเสนอผลงาน เรื่อง The Art of Creating Patterns on Pottery Surface, NATIONAL CONFERENCE ON ART RESERCH AND CREATIVE WORKS:3,21 JULY 2017,การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 : วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม,มหาวิทยาลัยนเรศวร,21 กรกฏาคม 2560
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: นำเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาส่วนผสมของเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ที่มีคุณภาพ ของบ้านหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย,2552.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและนิทรรศการศิลปกรรม NU ASIAN+ ART WORKSHOP AND EXHIBITION 2019 ในวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์และหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์กระถางดินเผา
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการเสริมคุณค่าของช่วงวัยผู้สูงอายุด้วยเครื่องปั้นดินเผา
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อรางวัล: รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560,สาขาเครื่องปั้นดินเผา,The 2nd International Conference of Nakhon Sawan Rajabhat University “Localization : The Driving Innovation in Thailand 4.0” THURSDAY,AUGUST 10,2017 GRAND HILL RESORT AND SPA,NAKHON SAWAN,THAIL
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Division of Art and Cuture Conservation,Naresuan University Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) NU ASIAN+ ART WORKSHOP AND EXHIBITION 2019
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.