ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภพ จันทร์สุคนธ์  
 Asst. Prof. Eakpop Junsukon
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: eakpop.j@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
2 วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: เอกภพ จันทร์สุคนธ์ (2553).แบบแผนการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี/เอดส์ : กรณีศึกษาคู่ผลเลือดต่างในเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคเหนือตอนล่าง. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 2553. Page: 34-40
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: เอกภพ จันทร์สุคนธ์ (2561).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560. Page:  503-511
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.