ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ศิลปชัย ฝั้นพะยอม  
 Mr. Sillapachai Fhuapayom
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาลัยการพยาบาล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Takisawa2@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
2 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลสูติศาสตร์, กาพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด, การพยาบาลทารกแรกคลอด, การผดุงครรภ์ (midwifery)
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สุรีวัลย์ วรอรุณ, กวินวรา นาวินประเสริฐ, ศิลปชัย ฝั้นพะยอม และ อภิญญา กุลทะเล. การพยาบาลผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562; 7(4), 563-578.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พุทธชาด แก้วยา และศิลปชัย ฝั้นพะยอม. ความกลัวการคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด. พยาบาลสาร. 2561; 45(4): 26-36.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.