ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์  
  Asst. Prof. Dr. Wirot Likittrakulwong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: wirotliki@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559
2 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551
3 วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
Agriculture, Animal Science, molecular genetic, การพัฒนาวิสากิจการเกษตร
 
ความสนใจ
Molecular genetic, เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร, การพัฒนาวิสาหกิจการเกษตร
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Chuawong, P., Likittrakulwong, W., Suebka, S., Wiriyatanakorn, N., Saparpakorn, P., Taweesablamlert, A., ... & Svasti, J. 2020. Anticodon‐binding domain swapping in a non‐discriminating aspartyl‐tRNA synthetase reveals contributions to tRNA specificity and catalytic activity. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics.
อ้างอิง: Likittrakulwong, W., Srikaeo, K., Poolprasert, P., Laorodphan, N., Incharoen, T., & Koonawootrittriron, S. (2020). Chemical composition, nutrient digestibility and metabolizable energy of germinated paddy rice. Animal Nutrition and Feed Technology, 20(2), 333-343.
อ้างอิง: Likittrakulwong, W., Laorodphan, N., Srikaeo, K., Poolprasert, P., Incharoen, T., & Koonawootrittriron, S. (2020). Effect of Gamma Amino Butyric Acid from Germinated Paddy Rice Supplementation on Egg Performance and Qualities. วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มร ย., 5(1), 41-47.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Innak, N., Yaemkong, S., Rattranapradit, P., Poolprasert, P., Incharoen, T., Likittrakulwong, W.2019.Phylogenetic analysis in various chicken strains inferred from mtDNA D-loop infomation.Khon kaen Agr.J. 47 SUPPL.1.717-722.
อ้างอิง: Likittrakulwong, W., Poolprasert, P., Roytrakul, S. 2019. Morphological Trait, Molecular Genetic Evidence and Proteomic Determination of Different Chickens (Gallus gallus) Breeds. Journal of Applied Biology & Biotechnology Vol. 7(01), 065-070.
อ้างอิง: Srikaeo, K., Sangkhiaw, J., Likittrakulwong, W. 2019. Productions and functional properties of palm sugars. Walailak J Sci and Tech.16(11);897-907.
อ้างอิง: Poosing, S., Tanruean, K., Likittrakulwong, W., Likhitrakarn, N., Senarat, S., Poolprasert, P. Analysis of Genetic Variation of Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) Inferred from mtDNA COI Sequences. Naresuan Agriculture Journal, 16(1):37-46
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Likittrakulwong,W., Laorodphan, N., Poolprasert, P., Charoensook, R., Incharoen, T.2018.Association of single nucleotide polymorphism in VLDL/VTG receptor gene polymorphism with egg production and growth performance traits in four chickens breeds.Rajabhat J. Sci.Humanit.Soc.Sci. 19(1):287-296
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Likittrakulwong, W., Na-Nakorn, U., Poompuang, S., Koonawootrittriron, S., Srisapoome, P.2017.Molecular characterization and expression analysis of a complementary DNA (cDNA) encoding novel alpha-2Macroglobulin gene in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man).Agriculture and Natural Reesources.51:25-35. PS wirot likittrakulwong, Uthairat Na-Nakorn, Supawadee Poompuang, Skorn ... KU journal
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, เนรมิตร สุขมณี, วรวิทย์ สิริพลวัฒน์.2550.การตรวจสอบยีนไลโพโปรตีนความหนาแน่นต่ำมากและไวเทลโลจีนินรีเซฟเตอร์ในไก่สายพันธ์ุต่างๆ โดยใช้วิธีเอสเอสซีพี.วรสารวิทยาศาสตร์เกษตร 38 (6), 525-533
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Innak, N., Yaemkong, S., Rattanapradit, P., Poolprasert, P., Incharoen, T., Likittrakulwong, W.2019. Phylogenetic analysis in various chicken.การประชุมวิชาการแก่นเกษตร ครั้งที่ 47
อ้างอิง: Likittrakulwong, W., Poolparsert, P., Incharoen, T. 2019. Immune Activity of Roman Hens as Influenced by the Feed Formulated with Germinated Paddy Rice. IRC international research conference proceedings. 23-24 October, 2019, London, United Kingdom
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, ศศลักษณ์ วงศวารเตชะ, สวิตต์ อินทจักร์ และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2561.Detection of the polymorphism of Very Low Density Lipoprotein and Vitelloginenin (VLDL/VTG) Receptor gene in various chicken breeds in Phitsanulok province.การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 4
อ้างอิง: Likittrakulwong, W.2018. The polymorphism of VLDL/VTG receptor in various chickens breed. The Universal Academic Cluster International spring conference in Kyoto. Japan on 14-16 April
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, สวิตต์ อินทจักร, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ์.2560.Phenotype Characterization of different hybrid red jungle fowl in Phitsanulok province. การประชุมวิชาระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของบริหารจัดการและนวัตกรรม คร้้งที่ 2 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Molecular characterization and expression analysis of a complementary DNA (cDNA) encoding novel alpha-2Macroglobulin gene in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man) PS wirot likittrakulwong, Uthairat Na-Nakorn, Supawadee Poompuang, Skorn ... การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 51, 276-285
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การเพิ่มมูลค่าลำไยเพื่อพัฒนาเป็นครีมนาโนอิมั่นชั่นต้านโรคเต้านมอักเสบ จากอุทยานวิทยาศาสตร์
อ้างอิง: ผลของสารต้านอนุมูลอิสระร่วมกับการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยโปรเจนเตอโรนเพื่อเพิ่มอัตราการผสมติดในโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียน สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในจังหวัดสุโขทัย จาก มรพส
อ้างอิง: การใช้ประโยชน์โปรตีนสกัดจากข้าวและข้าวเปลือกงอก จาก มรพส
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อาหารไก่ไข่จากข้าวเปลือกงอกเพื่อสารอาหารที่มีประโยชน์สู่ไข่ไก่ จาก มรพส
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การเพิ่มมูลค่าข้าวเปลือกงอกเพื่อช่วยลดความเครียดในไก่ไข่ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อ้างอิง: การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน COI และรูปแบบโปรตีนในไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาวในจังหวัดพิษณุโลก จาก กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มรพส.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาอาหารสัตว์ปีกเพิ่มสารกาบ้าจากข้าวเปลือกงอก จากโครงการพัฒนา Tech-based Startup ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่าย (TESNet)
อ้างอิง: การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนความหนาแน่นต่ำมากและไวเทลโลจีนินรีเซฟเตอร์ในไก่สายพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก จาก กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มรพส.
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ และสถาบัน ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล” (MMS 9) ภาคเหนือ
อ้างอิง: โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1
อ้างอิง: แนวแฏิบัติและกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่นักวิจัยควรรู้เมื่อทำวิจัยโดยใช้พืชและทรัพยากรชีวภาพ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
อ้างอิง: ประชุมวิชาการแก่นเกษตรครั้งที่ 20
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล” (MMS 9) ภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย ณ รัตนบุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี วันที่ 1-4 มีนาคม 2560
อ้างอิง: การฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL) วันจันทร์ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
อ้างอิง: การฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL) โดย คณะกรรมการด้านมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการที่เกี่ยงข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่องวิถีชีวิตไทยกับไก่ตั้งไก่ต่อ
ชื่อโครงการ: โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรใน ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่ไข่โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิต
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: Open House open Animal Science PSRU
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: บุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อรางวัล: First Honors Chiang Mai University
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: แนวแฏิบัติและกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่นักวิจัยควรรู้เมื่อทำวิจัยโดยใช้พืชและทรัพยากรชีวภาพ 23 ธันวาคม 2562
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.