ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์  
  Dr. Wirot Likittrakulwong
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: wirotliki@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559
2 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551
3 วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
Agriculture, Animal Science, molecular genetic
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Innak, N., Yaemkong, S., Rattranapradit, P., Poolprasert, P., Incharoen, T., Likittrakulwong, W.2019.Phylogenetic analysis in various chicken strains inferred from mtDNA D-loop infomation.Khon kaen Agr.J. 47 SUPPL.1.717-722.
อ้างอิง: Likittrakulwong, W., Poolprasert, P., Roytrakul, S. 2019. Morphological Trait, Molecular Genetic Evidence and Proteomic Determination of Different Chickens (Gallus gallus) Breeds. Journal of Applied Biology & Biotechnology Vol. 7(01), 065-070.
อ้างอิง: SRIKAEO, K., SANGKHIAW, J., & LIKITTRAKULWONG, W. (2018). Productions and Functional Properties of Palm Sugars. Walailak Journal of Science and Technology (WJST), 16(10).
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Likittrakulwong,W., Laorodphan, N., Poolprasert, P., Charoensook, R., Incharoen, T.2018.Association of single nucleotide polymorphism in VLDL/VTG receptor gene polymorphism with egg production and growth performance traits in four chickens breeds.Rajabhat J. Sci.Humanit.Soc.Sci. 19(1):287-296
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Likittrakulwong, W., Na-Nakorn, U., Poompuang, S., Koonawootrittriron, S., Srisapoome, P.2017.Molecular characterization and expression analysis of a complementary DNA (cDNA) encoding novel alpha-2Macroglobulin gene in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man).Agriculture and Natural Reesources.51:25-35. PS wirot likittrakulwong, Uthairat Na-Nakorn, Supawadee Poompuang, Skorn ... KU journal
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, เนรมิตร สุขมณี, วรวิทย์ สิริพลวัฒน์.2550.การตรวจสอบยีนไลโพโปรตีนความหนาแน่นต่ำมากและไวเทลโลจีนินรีเซฟเตอร์ในไก่สายพันธ์ุต่างๆ โดยใช้วิธีเอสเอสซีพี.วรสารวิทยาศาสตร์เกษตร 38 (6), 525-533
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Innak, N., Yaemkong, S., Rattanapradit, P., Poolprasert, P., Incharoen, T., Likittrakulwong, W.2019. Phylogenetic analysis in various chicken.การประชุมวิชาการแก่นเกษตร ครั้งที่ 47
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, ศศลักษณ์ วงศวารเตชะ, สวิตต์ อินทจักร์ และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2561.Detection of the polymorphism of Very Low Density Lipoprotein and Vitelloginenin (VLDL/VTG) Receptor gene in various chicken breeds in Phitsanulok province.การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 4
อ้างอิง: Likittrakulwong, W.2018. The polymorphism of VLDL/VTG receptor in various chickens breed. The Universal Academic Cluster International spring conference in Kyoto. Japan on 14-16 April
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, สวิตต์ อินทจักร, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ์.2560.Phenotype Characterization of different hybrid red jungle fowl in Phitsanulok province. การประชุมวิชาระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของบริหารจัดการและนวัตกรรม คร้้งที่ 2 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Molecular characterization and expression analysis of a complementary DNA (cDNA) encoding novel alpha-2Macroglobulin gene in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man) PS wirot likittrakulwong, Uthairat Na-Nakorn, Supawadee Poompuang, Skorn ... การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 51, 276-285
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ครงการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล” (MMS 9) ภาคเหนือ
อ้างอิง: สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ครงการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล” (MMS 9) ภาคเหนือ
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่ไข่โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิต
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: Open House open Animal Science PSRU
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.