ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ศุภนารี พิรส  
  Dr. Supanaree Piros
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 3000
อีเมล์: supanareep@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559
2 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
3 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
Business Management , Marketing Management
 
ความสนใจ
การบริหารธุรกิจ และ การจัดการ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ศุภนารี พิรส. (2562). พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ความยุติธรรมด้านกระบวนการขององค์กร ความผูกพันขององค์กร และผลการปฏิบัติงาน: หลักฐานเชิงประจักษ์ของโรงพยาบาลรัฐในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 12(2), 136-148.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กนิษฐา ศรีภิรมย์, ศศิธร กกฝ้าย และศุภนารี พิรส. (2561). รูปแบบในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไหมฝ้ายงัวบาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น, 1(1), 65-86.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Piros, Supanaree, Pratoom, Karun and Muenthaisong, Kesinee. (2017). The Impact of Employee Commitment Orientation on Firm Performance: Evidence from Software Businesses in Thailand. AU-GSB e-Journal, 10(1), 177-194.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Piros, Supanaree and Ussahawanitchakit, Phaprukbaramee. (2014). Organizational Transformation Orientation and Firm Success: An Empirical Investigation of Jewelry Businesses in Thailand. International Journal of Business Research, 14(2), 123-137.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อภิพร สมบุญมี, พิชญานันต์ นุตโร, วสวัตติ์ ศิริรัตนกุลชัย, อดิสร จินาวัตน์, อธิพัชร์ สนโสก และ ศุภนารี พิรส. (2561). ความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อและใช้บริการร้านทองเยาวราชในอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 8: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Piros, Supanaree, Pratoom, Karun, and Muenthaisong, Kesinee. (2015). The Impact of Employee Commitment Orientation on Firm Performance: A Conceptual Framework. The Business Studies Academy, 7(2), 28-42.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) หลักสูตร การวินิจฉัยสถานประกอบการตามแนวทาง SHINDAN
อ้างอิง: Design Thinking Course
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพด้านการจัดการสู่บริการวิชาการแก่ชุมชน
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 "วิจัยและนวัตกรรมนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" Research and Innovation for Sustainable Development (อว 0657.2000/(ว1947) ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 20 มิถุนายน 2561 หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สุมนไพร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 20 มิถุนายน 2561 หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง การปรับตัวทางด้านกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการตลาดของผู้บริโภค จังหวัดพิจิตร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 18 มิถุนายน 2561 หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง การบริหารจัดการของบริษัทนำเที่ยวภายในประเทศ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างออนทัวร์บัสแอนด์เซอร์วิส จังหวัดพิษณุโลก
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC Journal) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (ศธ 0527.20/1495) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 1 "การเชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการด้วยงานวิจัย" (ศธ 0586.02/ว.1278) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 "วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" Innovation and Technology Conference (ITC2017) (ศธ 0586.02/(คกท)ว0271) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.