ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. จิตศิริน ลายลักษณ์  
  Dr. Chitsirin Lailak
ตำแหน่ง: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267106 ต่อ 4253 หรือ 7
อีเมล์: chitsirin@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์) ม.มหิดล 2555
2 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.นเรศวร 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ, ไบโอเซ็นเซอร์, Quartz crystal microbalance, สุขภาวะ
 
ความสนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข, เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ, เคมีคลินิก, ไบโอเซ็นเซอร์, Quartz crystal microbalance
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อรอนงค์ โสดา, มนตรา ศรีษะแย้ม, อรรถพล รอดแก้ว,จิตศิริน ลายลักษณ์, ศศิภาวรรณ มาชะนา (2560). การสำรวจสเตียรอยด์ในยาชุดและยาสมุนไพรในตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารเภสัชกรรมไทย. 9(1), 216-224.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ผ่านสังคมออนไลน์ในรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลงานนำเสนอแบบปากเปล่า ในการประชุมมหานครวิชาการ ด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 9 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร
อ้างอิง: A Health Behavioral Modification Program for Overweight and Obese School-Age Children. Oral presentation in International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals in Dec 28th - 29th, 2016, at the Hotel Windsor Suites & Convention, Bangkok, Thailand
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ภาวะความสุขในการทำงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตามแนวคิดการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
อ้างอิง: การศึกษาความฉลาดทางสุขภาวะของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Health literacy of undergraduate students in Pibulsongkram Rajabhat University) ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การสำรวจงานวิจัยเกี่ยวกับการลดน้ำหนักของวัยรุ่นในประเทศไทย (A survey of weight loss research among adolescence in Thailand) ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (Factors associated with self–care behavior among patients with type 2 diabetes mellitus in Chom Thong district, amphoe Muang, Phitsanulok province) ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (Health-promoting behavior of patients with diabetes mellitus in Noen Phoem district, amphoe Nakhonthai, Phitsanulok) ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้ากับความเชื่อด้านสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรม หลักสูตร "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน e-Learning โดยใช้สื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย" พฤ., 28 มกราคม, 08:30 น. – ศ., 29 มกราคม, 16:30 น พ.ศ. 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร​์ 106
อ้างอิง: อบรมผู้ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร อา., 7 กุมภาพันธ์ – จ., 8 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ้างอิง: อบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผน จ., 15 กุมภาพันธ์, 08:30 น. – 16:30 น. ห้องประชุมอาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ้างอิง: ประชุมรับฟังคำชี้แจงโครงการ ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ จ., 22 กุมภาพันธ์, 08:30 น. – พ., 24 กุมภาพันธ์, 16:30 น. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแ​ห่งชาติ (วช.)
อ้างอิง: โครงการอบรมผู้ประเมินระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย พฤ., 10 มีนาคม, 08:30 น. – ศ., 11 มีนาคม, 16:30 น. อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเ​ตอร์ มรพส.
อ้างอิง: อบรม เรื่องหลักการและเทคนิคการเขียนโครงการที่ดี จ., 14 มีนาคม, 13:00 น. – 16:30 น. ท209
อ้างอิง: ร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เรื่อง ปฏิบัติการการเรียนรู้.“Learning in Action” พฤ., 31 มีนาคม – ศ., 1 เมษายน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
อ้างอิง: เข้าร่วมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (KM Series) ครั้งที่ 3 เรื่อง การวิจัย จ., 21 เมษายน ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัด ปทุมธานี
อ้างอิง: ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอหลักสูตร โครงการจัดการเรียนรู้และเสริมพลัง จ., 4 เมษายน– อ., 5 เมษายน 2559 โรงแรมพระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระคร กรุงเทพมหานคร
อ้างอิง: ฝึกอบรมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต วันที่ 1 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: โครงการประชุมสัมมนาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป อ., 27 มกราคม 2015 – พฤ., 29 มกราคม 2015 ณ สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จ. เชียงราย จัดโดยสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
อ้างอิง: ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในสถาบันการศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ตำรา สื่อปฏิบัติสัมพันธ์ เพื่อเปิดอ่านด้วยอุปกรณ์ Smart Device ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2558 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ฝึกอบรมโครงการ“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 39 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เทคนิคการแพทย์กับความท้าทายในยุค AEC ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
อ้างอิง: เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: อบรมโครงการ Teaching in the university context: ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: อบรมการใช้ Google App for Education ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมโครงการสอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวิจัยสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
อ้างอิง: อบรมโครงการการทำวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร” รุ่นที่ 3 โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (อบรม 3 ระยะ คือ วันที่ 2 – 4 เมษายน 2557, วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2557, วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2557) ณ เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครปฐม
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข ด้วย MapHR” และหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร” ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ The Jungle House เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: เข้าร่วมประชุมวิชาการจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพ ฯ
อ้างอิง: อบรมระเบียบการใช้สถิติเพื่องานวิจัย ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง SMILE Project วันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Interprofessional Healthcare Informatics
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Human Subject Protection Course and ICH-GCP
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 3
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.