หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 451 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 682 คน 61.33%
 
ดี 108 คน 9.71%
 
ปานกลาง 98 คน 8.81%
 
พอใช้ 85 คน 7.64%
 
ควรปรับปรุง 139 คน 12.50%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
1112 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
03/07/2565 08:42:32
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.