หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 434 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 407 คน 77.08%
 
ดี 35 คน 6.63%
 
ปานกลาง 18 คน 3.41%
 
พอใช้ 15 คน 2.84%
 
ควรปรับปรุง 53 คน 10.04%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
528 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
03/08/2564 11:55:59
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.