หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 470 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 794 คน 51.49%
 
ดี 189 คน 12.26%
 
ปานกลาง 177 คน 11.48%
 
พอใช้ 164 คน 10.64%
 
ควรปรับปรุง 218 คน 14.14%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
1542 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
29/09/2565 10:28:48
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.