หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 464 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 695 คน 61.72%
 
ดี 109 คน 9.68%
 
ปานกลาง 98 คน 8.70%
 
พอใช้ 85 คน 7.55%
 
ควรปรับปรุง 139 คน 12.34%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
1126 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
08/08/2565 00:06:39
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.