หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 474 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 809 คน 51.86%
 
ดี 189 คน 12.12%
 
ปานกลาง 177 คน 11.35%
 
พอใช้ 165 คน 10.58%
 
ควรปรับปรุง 220 คน 14.10%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
1560 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
28/11/2565 19:31:50
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.