หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 500 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 960 คน 38.55%
 
ดี 283 คน 11.37%
 
ปานกลาง 273 คน 10.96%
 
พอใช้ 253 คน 10.16%
 
ควรปรับปรุง 721 คน 28.96%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
2490 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
25/05/2566 10:43:50
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.