หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 531 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 1094 คน 40.10%
 
ดี 284 คน 10.41%
 
ปานกลาง 273 คน 10.01%
 
พอใช้ 254 คน 9.31%
 
ควรปรับปรุง 823 คน 30.17%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
2728 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
26/09/2566 13:52:16
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.