หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 476 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 822 คน 52.19%
 
ดี 190 คน 12.06%
 
ปานกลาง 177 คน 11.24%
 
พอใช้ 165 คน 10.48%
 
ควรปรับปรุง 221 คน 14.03%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
1575 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
01/02/2566 13:20:43
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.