หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 539 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 1262 คน 42.14%
 
ดี 378 คน 12.62%
 
ปานกลาง 274 คน 9.15%
 
พอใช้ 254 คน 8.48%
 
ควรปรับปรุง 827 คน 27.61%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
2995 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
31/03/2567 13:42:00
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.