หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 442 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 606 คน 58.83%
 
ดี 105 คน 10.19%
 
ปานกลาง 96 คน 9.32%
 
พอใช้ 85 คน 8.25%
 
ควรปรับปรุง 138 คน 13.40%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
1030 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
26/01/2565 21:40:30
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.