หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 479 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 835 คน 52.52%
 
ดี 190 คน 11.95%
 
ปานกลาง 178 คน 11.19%
 
พอใช้ 165 คน 10.38%
 
ควรปรับปรุง 222 คน 13.96%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
1590 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
12/03/2566 11:44:25
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.