หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 448 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 657 คน 60.55%
 
ดี 108 คน 9.95%
 
ปานกลาง 96 คน 8.85%
 
พอใช้ 85 คน 7.83%
 
ควรปรับปรุง 139 คน 12.81%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
1085 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
10/05/2565 11:53:49
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.