หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 441 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 588 คน 58.16%
 
ดี 104 คน 10.29%
 
ปานกลาง 96 คน 9.50%
 
พอใช้ 85 คน 8.41%
 
ควรปรับปรุง 138 คน 13.65%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
1011 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
09/12/2564 10:07:33
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.