หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 536 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 1125 คน 40.70%
 
ดี 287 คน 10.38%
 
ปานกลาง 273 คน 9.88%
 
พอใช้ 254 คน 9.19%
 
ควรปรับปรุง 825 คน 29.85%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
2764 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
30/11/2566 09:55:41
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.