ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (PSRU Expert Database System) เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการสืบค้นผู้เชี่ยวชาญเพื่อประกอบการทำงานวิจัย แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา วิทยากร ฯลฯ
 
 
 
 
ผศ. ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช
Asst. Prof. Dr. Kittipong Suwannaraj 
นายเสกสรรค์ ศิวิลัย
Mr.Sakesan Sivilai
นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
Mr.Wiwat Jetsadapornpipat
นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
Mr.Sukonkan Santisuwan
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
Mr.Pisut Thikaew
ที่ปรึกษาโครงการ
kitti@psru.ac.th
นักพัฒนาระบบ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
sakesan@psru.ac.th
หัวหน้าทีมพัฒนาระบบ
jwiwat@psru.ac.th
นักพัฒนาระบบ
sukonkan@psru.ac.th
นักพัฒนาระบบ
pisut@psru.ac.th
         
         
นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
Mr.Sopon Pinijkitcharoenkul
นางสาวจรรยา ยานะโส
Miss Junya Yanaso
นายวุฒิพงศ์ คงสิบ
Mr.Woottipong Kongsib
   
นักพัฒนาระบบ
sopon_b@psru.ac.th
นักพัฒนาระบบ
jib.junya@psru.ac.th
นักพัฒนาระบบ
woottipong523@psru.ac.th
   
         

PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.