หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 540 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 1374 คน 44.22%
 
ดี 378 คน 12.17%
 
ปานกลาง 274 คน 8.82%
 
พอใช้ 254 คน 8.18%
 
ควรปรับปรุง 827 คน 26.62%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
3107 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
13/05/2567 00:34:00
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.