ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2557
2 นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536
3 บธ.บ. (ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2527
 
ความเชี่ยวชาญ
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน
 
ความสนใจ
วิจัยและพัฒนา, วิจัยการศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สมศักดิ์ พุฒตาลดง สุวารีย์ วงศ์วัฒนา และอนุ เจริญวงษ์ระยับ(2563) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทักษะวิชาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนตร์ วิทยาลัยเทคนิคสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565.หน้า....
อ้างอิง: สุวารีย์ วงศ์วัฒนา.(2564).การพัฒนาการเรียนออนไลน์รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยนิเทศศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกราคม – ธันวาคม 2565.หน้า..........
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: สุพรต บุญจันทร์,สุวารีย์ วงศ์วัฒนา,ไพศาลริ้วธงชัย.(2563).กลยุทธ์การถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563.หน้า 31-49
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุวารีย์ วงศ์วัฒนา,ยุพร ริมชลการ,พัชราวลัย มีทรัพย์และอัญชนา ปรีชาวรพันธ์.(2561).การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561. หน้า 33-44
อ้างอิง: สุวารีย์ วงศ์วัฒนา,ยุพร ริมชลการ,ไพศาลริ้วธงชัย และพัชราวลัย มีทรัพย์.(2561).การประเมินคุณภาพบทความวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. หน้า 486-502
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สุวารีย์ วงศ์วัฒนา,ลำเนา เอี่ยมสะอาด,ปรัชญา โพธิหัง และพิชญาพร ประครองใจ.(2559).การศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 หน้า 1-14.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: สุวารีย์ วงศ์วัฒนา (2557).รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, . Page: 121-137
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ชลิตา ทาสี,นภาวรรณ ศรีแก้ว,ศุรัชณี อุดมกิจมงคล,วงศธร ทนุศักดิ์,วราภรณ์ จันทะศร,และสุวารีย์ วงศ์วัฒนา.(2564). การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของประชาชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกที่มีต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก..รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 การจัดการนวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 หน้า 1,609-1,618
อ้างอิง: กฤษฎา สวัสดิ์ดิเรกศาล,ชนาธิป เกศาพร,อาภาภัทร ชูบุญ,เสฏฐวุฒิ จูจันทร์,อนุพงศ์ ขัติยะวงศ์,วราภรณ์ จันทะศร,และสุวารีย์ วงศ์วัฒนา.(2564). การสื่อสารและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำกล้วยตากของกลุ่มแม่บ้าน อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 การจัดการนวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 1,596-1,602
อ้างอิง: กาญจนา มากมา, ทัศนีวรรณ พาสี ,สุภาพร เกสร , อักษราภัค มานุวงษ์ , อมรรัตน์ บุญลาภ,วราภรณ์ จันทะศร,และสุวารีย์ วงศ์วัฒนา.(2564).การสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มแม่บ้านสานตะกร้าจากเชือกปอป่านหมู่บ้านเก้ารัง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 การจัดการนวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 1,603-1,608
อ้างอิง: ชนาธิป สุขเกษม , สุทธิชน น้อยแสง , เจตน์ บุณยะรัตน์ , พีรพล จันทะมา , เกียรติภูมิ แซ่อึ่ง , เฟื่องฟ้า ชาวไทย,วราภรณ์ จันทะศร,และสุวารีย์ วงศ์วัฒนา.(2564).พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการรู้เท่าทันสื่อของวัยรุ่นในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 การจัดการนวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 1,587-1,595
อ้างอิง: ดลลัดดา , กรกช , ธนัชชา ,ภูริชญา , สุกัญญา,วราภรณ์ จันทะศร,และสุวารีย์ วงศ์วัฒนา.(2564). พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่ออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 การจัดการนวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 หน้า 1,629-1,636
อ้างอิง: ชลดรงค์ สังข์อยู่,ธีรเดช คำภูเมือง,นคพล จงรักษ์,มหรรณพเขียว ประเสริฐ,ศุภชัย อ้นปาน,วราภรณ์ จันทะศร,และสุวารีย์ วงศ์วัฒนา.(2564).การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 การจัดการนวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 1,619-1,628
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กนกวรรณ รอดมณี,กิตติกร ทองโหม2,วธิติวรดา ลาดำ,มธุรดา ใจผ่อง, สุวรรณา แสงวิมล,โสรยา เกตุแพร,วราภรณ์ จันทศร,และสุวารีย์ วงศ์วัฒนา.(2563).การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคตินักศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.ที่มีต่อการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอร์เน็ต.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
อ้างอิง: ธัญญารัตน์ พาลารักษ์1,นางสาวสิริพร ไกรทอง2,สุธิดา ขวัญคง,วราภรณ์ จันทศรและสุวารีย์ วงศ์วัฒนา.(2563).พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อสื่อวีดิโอคลิปออนไลน์ของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
อ้างอิง: ทัศไนย แสงสุวรรณ์,ธัญชนก มีไชยโย,วชิราภรณ์ แก้วจันทร์ฉาย,ชลธีร์ ถิรชยันต์ วราภรณ์ จันทศรและสุวารีย์ วงศ์วัฒนา.(2563).การศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติของนักศึกษาภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
อ้างอิง: นฤมล พิมพ์ศรี, สุพัชญ์ฌา กฤษณะกาฬ, ณัฐธยาน์ ดำสนิท, ถิรธนัช ธนัญวรินทร, วราภรณ์ จันทศร และสุวารีย์ วงศ์วัฒนา.(2563).การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
อ้างอิง: วรวุฒิ ชูเมือง,พิษณุ ปราบพินาศ,วิมพ์วิภา สักลอ,ศิรินญา โกแสน,อ.วราภรณ์ จันทศรและสุวารีย์ วงศ์วัฒนา.(2563).การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีต่อข่าวโทรทัศน์.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
อ้างอิง: ธีรภัทร์ คงเกตุ, วชิรวิทย์ คงคิรินทร์,วุฒิศักดิ์ นันตา, วราภรณ์ จันทศรและสุวารีย์ วงศ์วัฒนา.(2563).การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของประชาชนในเขตตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
อ้างอิง: มินตรา เรือนทอง,ฐิติกานต์ ทิพย์ชา,ธนบูลย์ เอี่ยมลออ,วราภรณ์ จันทศรและสุวารีย์ วงศ์วัฒนา.พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: เบญญาภา ชัยวงค์,ไปรยา แสงเดือน และสุวารีย์ วงศ์วัฒนา.(2562). การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของประชาชนในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หน้า. 11-26
อ้างอิง: กาญจนาพร ต่ายฝอย,กนกพร อ่อนละมูล,และสุวารีย์ วงศ์วัฒนา(2562). พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจที่มีต่อสื่อโซเชียล ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หน้า. 17-39
อ้างอิง: สุวารีย์ วงศ์วัฒนา,ยุพร ริมชลการ,พัชราวลัย มีทรัพย์ และอัญชนา ปรีชาวรพันธ์.(2562).การศึกษาปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.หน้า 161-171
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ขนิษฐา กริมหนู,ชลาทิพย์ ฟักทอง, นฏกร พันธุ์อุดม, นิตยา ขันทองดี,แพรวพรรณ ปัดถา,สุกัญญา พุ่มม่วง,ภานุพงษ์ สาสะกุลรี, สุวารีย์ วงศ์วัฒนา, ลำเนา เอี่ยมสอาด และวราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล.(2561).การศึกษาพฤติกรรมการรับข่าวสารและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม .รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”เมื่อ 23 มีนาคม 2561.ฉบับที่ 1 หน้า 377-381 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
อ้างอิง: จิรวัฒน์ ทองสุข, ปทุมรัตน์ ปรางวิรุฬห์, วริศรา อนุสิทธิ์, ภาสวิทย์ ดีเทิดเกียรติ, ยุรนันท์ รอดทุ่ง, สุวารีย์ วงศ์วัฒนา, ลำเนา เอี่ยมสอาด และ วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล.(2561).การรับรู้ถึงประโยชน์และความพึงพอใจในการรับชมรายการข่าวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน์ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561.ฉบับที่ 1 หน้า 366-371 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
อ้างอิง: มณิสรา นครจันทร์, ณัฐกานต์ อ ามาต,ปิยพร โชพุดซา,เกียรติก้อง นาคโสภณ, พฤติพันธ์ อ่อนบัว, สุวารีย์ วงศ์วัฒนา, ลำเนา เอี่ยมสะอาด และวราภรณ์ซื่อประดิษฐ์กุล.(2561). พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติ ที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561“Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561.ฉบับที่ 1 หน้า 372-376 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
อ้างอิง: ศีลดา สุขเกิด,ชนกนันท์ คุ่ยปรางค์,รจชรินทร์ญา ศรีอินทร์,สิรินทร์ทิพย์ ขันทรี, สุวารีย์ วงศ์วัฒนา, ลำเนา เอี่ยมสอาด และ วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล.(2561).การศึกษาการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561“Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561.ฉบับที่ 1 หน้า 360-365 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ภัทราวรรณ เหล่าเขตกิจ, ลำเนา เอี่ยมสะอาด และสุวารีย์ วงศ์วัฒนา.(2560). ความต้องการสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 6 .รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23-24 มีนาคม 2560 ฉบับที่ 1 หน้า 677-682 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ้างอิง: ดาริน เทพทองดี, พรสวรรค์ พ่วงโพธิ์ และสุวารีย์วงศ์วัฒนา(2560).การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติคณะวิทยาการจัดการ ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23-24 มีนาคม 2560 ฉบับที่ 1 หน้า 688-693 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ้างอิง: ดารุณี บุญทั่ง,นภารัตน์ ใจพอ และสุวารีย์ วงศ์วัฒนา(2560).การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม .รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23-24 มีนาคม 2560 ฉบับที่ 1 หน้า 694-697 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
อ้างอิง: วสันต์ วังสุข, สุทธิดา คำสุม, ณัฐดนัย จันทะคุณ,รัฐพงษ์ พันอินทร์ และสุวารีย์ วงศ์วัฒนา.(2560). การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อสื่อภาพยนตร์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23-24 มีนาคม 2560 ฉบับที่ 1 หน้า 683-687 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อัจฉดาวรรณ พรหมวัลย์, ลำเนา เอี่ยมสะอาด และสุวารีย์ วงศ์วัฒนา.(2559). ปัญหาในการจัดเก็บและชำระภาษีบำรุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จ.สุโขทัย.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2016 : วิจัยบูรณาการสู่สังคมอาเซียนและสากล" โดยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ หน้า 137-148 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 มีนาคม 2559
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: สุวารีย์ วงศ์วัฒนา (2554).การเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ครั้งที่ 2 โดยตีพิมพ์ในรายงาน สืบเนื่อง เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารความรู้ความตระหนักและ การปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัก ครั้งที่ 2, 2554. Page: 283-293
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สกล เกิดผล,สุวารีย์ วงศ์วัฒนา,ภูรดา ประเสริฐศรี.(2562).การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุวารีย์ วงศ์วัฒนา,ยุพร ริมชลการ,พัชราวลัย มีทรัพย์และอัญชนา ปรีชาวรพันธ์.(2561).การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561. หน้า 33-44
อ้างอิง: สุวารีย์ วงศ์วัฒนา,ยุพร ริมชลการ,ไพศาลริ้วธงชัย และพัชราวลัย มีทรัพย์.(2561).การประเมินคุณภาพบทความวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. หน้า 486-502
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สุวารีย์ วงศ์วัฒนา,ลำเนา เอี่ยมสะอาด,ปรัชญา โพธิหัง และพิชญาพร ประครองใจ.(2559).การศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 หน้า 1-14.
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.