ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาพร ประครองใจ  
 Asst. Prof. PHITCHAYAPORN PRAKRONGJAI
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267103
อีเมล์: p.prakrongjai@hotmail.co.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552
2 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน, การวางแผนการดำเนินงาน
 
ความสนใจ
การสื่อสารองค์กรและการจัดการองค์กรสื่อสารมวลชน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ. (2562). รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลกับบทบาทของผู้บริโภค. วารสารการสื่อสารมวลชน, คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 7(1), 133-146
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ. (2562). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาสื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร. วารสารการสื่อสารมวลชน, คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 7(2), 68-84
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจและคณะ. (2559). การศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 10(1), 1-4.
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ และ เอกรงค์ ปั้นพงษ์. (2559). ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตที่มีต่อการใช้สื่อการสอนของอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 10(2),
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ และเอกรงค์ ปั้นพงษ์. (2561). คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้าทำงานของหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”. เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 894-904.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ. (2560). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาสื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”. วันที่ 23-24 มีนาคม หน้า 449-454
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจและคณะ (2559). การพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชาสื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมมหานครวิชาการด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา. 21 กรกฎาคม 2559. หน้า 119-122.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ. (2562). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาสื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร. คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ. (2562). การจัดกิจกรรมการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาเมือง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ และ เอกรงค์ ปั้นพงษ์. (2561). รู้เท่าทันสื่อ: ดิจิทัลกับบทบาทผู้บริโภค. สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ และคณะ. (2559). คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้าทำงานของหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก. สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ และ เอกรงค์ ปั้นพงษ์. (2558). ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตที่มีต่อการใช้สื่อการสอนของอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ และ อรนุช สืบบุญ. (2557). ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วิจัยสถาบัน, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ และคณะ. (2557). แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านทอผ้าลาวครั่ง หมู่บ้านสระยายชี ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจและคณะ. (2555). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ และ เอกรงค์ ปั้นพงษ์. (2554). ศึกษาความพึงพอใจ ทัศนคติ และความต้องการ ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนในหลักสูตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วิจัยสถาบัน, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักจริยธรรมและดำเนินงานขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการสัมมนา "แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ ตำราและหนังสือวิชาการ" วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: "โครงการเตรียมความพร้อมการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร" วันที่ 26 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: "เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ" วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: "ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ในภูมิทัศน์สื่อใหม่" โดย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: หลักสูตร "นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง" รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2559 สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
อ้างอิง: "โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558" วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: "โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2559 โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร และคณะ
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ:
พิชญาพร ประครองใจ. (2558). หลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 "Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการและการสื่อสาร การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ประจำปี พ.ศ.2558 "สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2558
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.