ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ศุจินธร ทรงสิทธิเดช  
  Dr. Suchinthorn Songsittidet
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055272000
อีเมล์: suchinthorn.s@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยบูรพา 2566
2 วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา 2555
3 วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
Transportation and Logistics Management
 
ความสนใจ
Information System and Technology for Logistics, IT Logistics Managent, Logistics for Tourism, Tourist Behavior, Safe System Approach
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และศุจินธร ทรงสิทธิเดช. (2566). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชุมชนเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษา โครงการถนนปลอดภัยด้วยหลักวิศวกรรม ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566, 43-56. จาก https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/244888
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, ศุจินธร ทรงสิทธิเดช, วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ, บุญพล มีไชโย และทวีศักดิ์ แตะกระโทก. (2566). การจัดการความปลอดภัยทางถนนบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 กรณีศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก – จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566, 61-79. จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JSH/article/view/260352
อ้างอิง: Songsittidet,S. and Settasuwacha, D. (2023). A STUDY OF CARBON EMISSIONS IN TRAVELING: CASE STUDY OF PHISANULOK MUNICIPALITY. Life Sciences and Environment Journal, 24(2), 412-429. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/252641/171462
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, ศุจินธร ทรงสิทธิเดช, และวรรณิกา ขันคํานันต๊ะ. (2566). การศึกษามาตรการลดความเร็วบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 กรณีศึกษา แยกบ้านกร่าง – แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก. PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, 298-314. จาก https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/248719
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: บุญพล มีไชโย, ศุจินธร ทรงสิทธิเดช และดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ. (2564). การประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อพัฒนาแผนที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลก. PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, 10 - 28. จาก https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/244759
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ศุจินธร ทรงสิทธิเดช และสุนทรี จันทร์ศรี. (2563). การศึกษาการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถกระบะบรรทุกห้องเย็น กรณีศึกษา:บริษัท ตาตง นครสวรรค์ จำกัด. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2(3), 11-20.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ศุจินธร ทรงสิทธิเดช และณกร อินทร์พยุง. (2561). การสังเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อสำหรับแนะนำเมนูอาหาร. วารสารวิชาการบูรพาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, 1(1), 1-26.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: ศุจินธร ทรงสิทธิเดช ศศิกานต์ อุตระ รสนันท์ แซ่เฮอร์ และวชิรชิญาณ์ ภู่ประเสริฐ. (2567). การศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวทางน้ำ กรณีศึกษา เส้นทางแม่น้ำน่าน อำเภอเมืองพิษณุโลก. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2567, 9 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามม, พิษณุโลก.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ศุจินธร ทรงสิทธิเดช, และ ณกร อินทร์พยุง. (2561). การพัฒนาระบบแนะนำเมนูอาหารด้วยโครงสร้างข้อมูลกราฟ, การประชุมวิชาการ Smart Logistic ประจำปี 2561 (SLC 2018), 4-5 ตุลาคม 2561 บางแสน ชลบุรี หน้า 167 – 185.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ศุจินธร ทรงสิทธิเดช, และ ณกร อินทร์พยุง. (2560). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าข้าวและยางพารา, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2560 เขาใหญ่, นครราชสีมา หน้า 287-293.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ศุจินธร ทรงสิทธิเดช. (2558). การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัดในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก, การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ประจำปี 2558, 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์), พิษณุโลก หน้า 506-512.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Donyarit, S., Suchinthon, S., Surachet, W. & Kritsana, K. “Highway-Railway Grade Crossing (HRGC) Safety Audit: A case study of HRGC in Phitsanulok province.” Atrans Symposium Proceeding of Young Researcher’s Forum 2014, August 22, Bangkok Thailand, P.283-290.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ศุจินธร ทรงสิทธิเดช. (2555). การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการออกแบบระบบขนส่งสำหรับโลจิสติกส์. ทุนวิจัยชั้นเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่น มรพส#1
อ้างอิง: ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกร่างหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE)” รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 3 ประเภท: คณาจารย์นิเทศ
อ้างอิง: การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการออกแบบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย, 28-29 มิ.ย. 2566.
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome-Based Education): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 3 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2566
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: IC3 Digital Literacy (GS6 LEVEL 1). Pibulsongkram Rajabhat University, 12 - 13 January 2022.
อ้างอิง: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, มหาวิทยาลัยบูรพา, 5 กรกฎาคม 2565
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 6, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 25 มิถุนายน 2564.
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อหนังสือ:
ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ INFORMATION SYSTEM AND TECHNOLOGY FOR LOGISTICS
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการ Train The Trainer "การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่น มรพส#1
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการออกแบบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome-Based Education): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 3
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Heart Power Workshop
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: "มุ่งเป้าสู่การพัฒนานักวิจัยบนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น" EP.1 เคล็ดลับที่ไม่ลับ! การขอทุนวิจัยระบบใหม่ และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการให้ตอบโจทย์ แหล่งทุนวิจัยของประเทศ, 7 พฤษภาคม 2564, กองการวิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: "มุ่งเป้าสู่การพัฒนานักวิจัยบนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น" EP.2 ต้องรู้! สาระสำคัญ: หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระบบใหม่, 14 พฤษภาคม 2564, กองการวิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: "มุ่งเป้าสู่การพัฒนานักวิจัยบนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น" EP.3 เรียนรู้! เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และตำราทั่วไปให้เข้าใน, 21 พฤษภาคม 2564, กองการวิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: "มุ่งเป้าสู่การพัฒนานักวิจัยบนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น" EP.4 เฟ้นหาเคล็ดลับ! การทำงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย ตำรา และหนังสืออย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จและสามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ: ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 28 พฤษภาคม 2564, กองการวิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.