ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ศุจินธร ทรงสิทธิเดช  
 Miss Suchinthorn Songsittidet
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055272000
อีเมล์: suchinthorn@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา 2555
2 วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
Transportation and Logistics Management
 
ความสนใจ
Logistics, Transportation Engineering, Logistics Management, Road Safety
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: บุญพล มีไชโย, ศุจินธร ทรงสิทธิเดช และดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ. (2564). การประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อพัฒนาแผนที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลก, วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, หน้า 10 - 28.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ศุจินธร ทรงสิทธิเดช, และ สุนทรี จันทร์ศรี. (2563). การศึกษาการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถกระบะบรรทุกห้องเย็น กรณีศึกษา:บริษัท ตาตง นครสวรรค์ จำกัด. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2(3), 11-20.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ศุจินธร ทรงสิทธิเดช, และ ณกร อินทร์พยุง. (2561). การสังเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อสำหรับแนะนำเมนูอาหาร. วารสารวิชาการบูรพาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, 1(1), 1-26.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และศุจินธร ทรงสิทธิเดช. (2566). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชุมชนเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษา โครงการถนนปลอดภัยด้วยหลักวิศวกรรม ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก, วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 13 (1),
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ศุจินธร ทรงสิทธิเดช, และ ณกร อินทร์พยุง. (2561). การพัฒนาระบบแนะนำเมนูอาหารด้วยโครงสร้างข้อมูลกราฟ, การประชุมวิชาการ Smart Logistic ประจำปี 2561 (SLC 2018), 4-5 ตุลาคม 2561 บางแสน ชลบุรี หน้า 167 – 185.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ศุจินธร ทรงสิทธิเดช, และ ณกร อินทร์พยุง. (2560). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าข้าวและยางพารา, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2560 เขาใหญ่, นครราชสีมา หน้า 287-293.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ศุจินธร ทรงสิทธิเดช. (2558). การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัดในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก, การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ประจำปี 2558, 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์), พิษณุโลก หน้า 506-512.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Donyarit, S., Suchinthon, S., Surachet, W. & Kritsana, K. “Highway-Railway Grade Crossing (HRGC) Safety Audit: A case study of HRGC in Phitsanulok province.” Atrans Symposium Proceeding of Young Researcher’s Forum 2014, August 22, Bangkok Thailand, P.283-290.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ศุจินธร ทรงสิทธิเดช. (2555). การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการออกแบบระบบขนส่งสำหรับโลจิสติกส์. ทุนวิจัยชั้นเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: "มุ่งเป้าสู่การพัฒนานักวิจัยบนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น" EP.1 เคล็ดลับที่ไม่ลับ! การขอทุนวิจัยระบบใหม่ และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการให้ตอบโจทย์ แหล่งทุนวิจัยของประเทศ, 7 พฤษภาคม 2564, กองการวิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: "มุ่งเป้าสู่การพัฒนานักวิจัยบนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น" EP.2 ต้องรู้! สาระสำคัญ: หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระบบใหม่, 14 พฤษภาคม 2564, กองการวิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: "มุ่งเป้าสู่การพัฒนานักวิจัยบนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น" EP.3 เรียนรู้! เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และตำราทั่วไปให้เข้าใน, 21 พฤษภาคม 2564, กองการวิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: "มุ่งเป้าสู่การพัฒนานักวิจัยบนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น" EP.4 เฟ้นหาเคล็ดลับ! การทำงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย ตำรา และหนังสืออย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จและสามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ: ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 28 พฤษภาคม 2564, กองการวิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.