ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี พ่วงรอด  
 Asst. Prof. Yuvadee Phongrod
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: aoryuvadee@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 รป.ม. (การบริหารจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2557
2 ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
นโยบายสาธารณะ การจัดการภาครัฐ การจัดการภัยพิบัติ, วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์/สถติสำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ ,ยุวดี พ่วงรอด, นันทพันธ์ คดคง และสุพัตรา บดีรัฐ. (2564). การสำรวจรูปแบบการพัฒนารูปแบบอารยสถาปัตย์ที่เหมาะสมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อรองรับความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ Q3 ตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. (บทความวิจัย)
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, เสาวลักษณ์ ลิ้มศิริวงศ์ และศุภสิทธิ์ ต๊ะนา. (2564). รูปแบบการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักบวรเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองเตย ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2564 (บทความวิจัย (TCI ฐาน 1))
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, วิจิตตรา พ่วงท่าโก, กัลยารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์, ฉัตรชัย บัณฑิตรัตน์ และโชติ บดีรัฐ (2564).สภาพปัญหาการคลังและงบประมาณที่ส่งผลต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก. ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ "Turkish Journal of Computer and Mathematics Education" with ISSN: 1309-4653.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ, สุพัตรา บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด และรสสุคนธ์ ประดิษฐ์. (2563). การศึกษาความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ําขมึน เขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 12 ฉบับที่ 4
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์, ยุวดี พ่วงรอด, รสสุคนธ์ ประดิษฐ์, สุเทพ คำเมฆ, สุมนภัศร์ คุ้มจันทร์. (2563). การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม. การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม วารสารวิชาการ ปปช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2563, 66-90.
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, วิจิตตรา พ่วงท่าโก, กัลยารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์ และโชติ บดีรัฐ (2563). นโยบายสาธารณะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร วารสาร Journal of Roi Kaensarn Acadami ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2563
อ้างอิง: รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ และยุวดี พ่วงรอด. (2563). การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่ตำบล ห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ วารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2563
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ และ ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุวดี พ่วงรอด. (2562). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก. วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562.
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, โชติ บดีรัฐ, สุพัตรา บดีรัฐ และรสสุคนธ์ ประดิษฐ์. (2562). แนวทางการ จัดทำแผนแม่บทชุมชนต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำขมึน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม.วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562).
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด. (2561). การขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติราชการในยุคการ บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM : New Public Management) กรณีศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2561 (บทความวิจัย (TCI ฐาน 1))
อ้างอิง: สุพัตรา บดีรัฐ, โชติ บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด และหนึ่งฤทัย ศรีสุกใส. (2561). การศึกษาการมีส่วนร่วม ด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ : ภูมิปัญญารากบัวเชื่อม. นำเสนอผลงานวิจัย“Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด. (2561). การดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. นำเสนอผลงานวิจัย “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, สิริอร ไตรทรัพย์, หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส, เจษฎากร โนอินทร์ และอุดม หมีเทศ. (2560).ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 23-24 มีนาคม 2560
อ้างอิง: พัฒนพันธ์ เขตต์กัน และ ยุวดี พ่วงรอด. (2560). ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามแนวทางการหยุดเดิน พูด คุย กับประชาชน (Stop Walk and Talk) กรณีศึกษาตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560 (บทความวิจัย (TCI ฐาน 1))
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด. (2559). ความคิดเห็นของประชาชนต่ออำนาจหน้าที่และบทบาทใน การให้บริการสาธารณะตามภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร. ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings 1 st National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 10 June 2016 at Rattana Park Hotel, Phitsanulok, Thailand.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด เสาวลักษณ์ ลิ้มศิริวงศ์ และศุภสิทธิ์ ต๊ะนา. (2563). รูปแบบการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักบวรเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองเตย ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด. (2563). แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนหลักบวรเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองเตย ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, โชติ บดีรัฐ, นันทพันธ์ คดคง. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบอารยสถาปัตย์ที่เหมาะสมของอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อรองรับความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด, นันทพันธ์ คดคง. (2562). การพัฒนารูปแบบอารยสถาปัตย์ที่เหมาะสมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อรองรับความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.
อ้างอิง: นันทพันธ์ คดคง, โชติ บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด. (2562). การสำรวจรูปแบบการพัฒนารูปแบบอารยสถาปัตย์ที่เหมาะสมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อรองรับความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์, ยุวดี พ่วงรอด, รสสุคนธ์ ประดิษฐ์, สุเทพ คำเมฆ และสุมนภัศร์ คุ้มจันทร์ (2562). การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ปปช.). ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด. (2561). การน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด. (2561). การดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, โชติ บดีรัฐ, สุพัตรา บดีรัฐ และรสสุคนธ์ ประดิษฐ์. (2561). การพัฒนาระบบการ จัดการศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำขมึน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม. โดยกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ, สุพัตรา บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด และรสสุคนธ์ ประดิษฐ์. (2561). การศึกษาความ หลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต้นน้ำขมึน เขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. โดยกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.
อ้างอิง: สุพัตรา บดีรัฐ, โชติ บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด และรสสุคนธ์ ประดิษฐ์. (2561). การศึกษาระบบนิเวศใน พื้นที่ต้นน้ำขมึน เขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. โดยกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด (2560). โครงการวิจัยประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอปท.จังหวัดพิจิตร (อำเภอโพทะเล) ประจำปีงบประมาณ 2559. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.).
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด. (2560). การขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติราชการในยุคการ บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM : New Public Management) กรณีศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ประจำปีงบประมาณ
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด. (2560). การขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติราชการในยุคการ บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM : New Public Management) กรณีศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด. (2560). ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: สุพัตรา บดีรัฐ, โชติ บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด และหนึ่งฤทัย ศรีสุกใส. (2560). การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ : ภูมิปัญญารากบัวเชื่อม. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
อ้างอิง: สุพัตรา บดีรัฐ, โชติ บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด และหนึ่งฤทัย ศรีสุกใส. (2560). การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ : ประเพณีกวนข้าวทิพย์. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
อ้างอิง: รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ และยุวดี พ่วงรอด. (2560). การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด (2559). โครงการวิจัยประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอปท.จังหวัดพิจิตร (อำเภอตะพานหิน) ประจำปีงบประมาณ 2558. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.).
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด (2559). โครงการวิจัยประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอปท.พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2558. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.).
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: พัฒนพันธ์ เขตต์กัน และ ยุวดี พ่วงรอด. (2558). ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ตามแนวทางการหยุดเดิน พูด คุย กับประชาชน (Stop Walk and Talk) กรณีศึกษาตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก. ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก.
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน "มหาวิทยาลัยราชัฏ"ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 15 (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ร.302 ชั้น 3 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอน วิชาการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (ล.1002) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2561-13 มิถุนายน 2561
ชื่อโครงการ: บริการวิชาการในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของสสส. ณ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร วันที่ 9 มีนาคม 2561
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม 222 อาคาร 2 สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ วันที่ 9 กรกฏาคม 2561
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้อง MS 308-309 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว 10 กรกฏาคม 2561
ชื่อโครงการ: บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำรายงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปี 2560)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอ
ชื่อโครงการ: กิจกรรมบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำรายงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปี 2560)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2561
ชื่อโครงการ: บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำรายงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปี 2560)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารงานภาครัฐ” ในการสอนวิชาเอกเฉพาะ ในรายวิชา 830368 การเมืองกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) หมู่เรียนที่ 1 สำหรับนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 3 ณ ห้อง QS 3201 อาคา
ชื่อโครงการ: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เชิญเป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาศิลปะในชีวิตประจำวัน (ม.1102) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559-28 เมษายน 2560
ชื่อโครงการ: ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในการออกข้อสอบในโครงการรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาการครั้งที่ 1 ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อโครงการ: บริการวิชาการโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดีเทศบาลเมืองน่าน 19 มกราคม 2560 ณ เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ชื่อโครงการ: บริการวิชาการโครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 17 มิถุนายน 2560
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม 222 อาคาร 2 สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 9-10 สิงหาคม 2560
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ วันที่ 13 กรกฏาคม 2560
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้อง MS 301 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว วันที่ 5 กรกฏาคม 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรียนเชิญเป็นวิทยากรประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดการประมง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อโครงการ: สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรียนเชิญเป็นวิทยากรประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดการประมง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม 222 อาคาร 2 สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2559
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้อง MS 301 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อหนังสือ: ยุวดี พ่วงรอด. (2562). ระบบบริหารราชการไทย. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ:
ยุวดี พ่วงรอด. (2560). การบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.