ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ปวิมล มหายศนันท์  
 Miss Pavimon Mahayosanan
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: pavimon.m@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561
 
ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, การให้คำปรึกษา, การพยาบาลผู้ป่วยวัยรุ่นโรคซึมเศร้า
 
ความสนใจ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, การให้คำปรึกษา, การดูแลผู้ใช้สารเสพติด, โรคซึมเศร้า
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ปวิมล มหายศนันท์ ยุวดี อัครลาวัณย์ และเริงฤทธ์ ทองอยู่. (2566). การประยุกต์ให้การพูดกับตนเองทางบวกในการปฏิบัติการพยาบาล : กรณีศึกษาผู้ป่วยวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมียที่มีภาวะซึมเศร้า. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ, 29(1), 119-130.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ประภาพร เมืองแก้ว และปวิมล มหายศนันท์. (2563). พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชนบทหลังประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่ม บ้านน้ำลี ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 14(3), 1-11.
อ้างอิง: จันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ และปวิมล มหายศนันท์. (2563).สุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล: การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 7(6), น. 1805-1818.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 2
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 2
อ้างอิง: ประชุมวิชาการ เรื่องภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยฝ่ายกายและในผู้ป่วยจิตเวช : การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาล
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การยกร่างหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-based Education (OBE) เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN- QA" ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท จ.เลย
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: พัฒนาศักยภาพอาจารย์พยาบาลสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (การอบรมเชิงปฏิบัติการ)
อ้างอิง: AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 8
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์"
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Satir model ในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา
อ้างอิง: พยาบาลกับการคุ้มครองสุขภาพจากควันบุหรี่
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.