ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณี นุสิทธิ์  
  Asst. Prof. Dr. Arunee Nusit
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267103
อีเมล์: aruneenusit@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
2 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2541
3 บช.บ. (บัญชี) ม.เชียงใหม่ 2538
 
ความเชี่ยวชาญ
Business Management , การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร
 
ความสนใจ
การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อรุณี นุสิทธิ์ (2559).ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางการเงินกับการออมเพื่อเตรียมเกษียณของผู้มีงานทำในกรุงเทพฯ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , ปีที่ 11 ฉบับพิเศษที่ 1 มีนาคม - พฤษภาคม 2559. Page: 214 -226
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: อรุณี นุสิทธิ์(2557).ปัจจัยอธิบายความเพียงพอจากการออมเพื่อการเตรียมเกษียณของผู้มีงานทำในประเทศไทย. วารสารบริหารธุกิจ คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557/144. Page: -
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อรุณี นุสิทธิ์ (2561).ความรู้ทางการเงินของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6. วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 “การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0”, 27 มกราคม 2560. Page: 609 – 619
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: อรุณี นุสิทธิ์, รัตนา สิทธิอ่วม และอรอนงค์ แก้วกองทรัพย์. (๒๕๖๒). ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ กรณีศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑. มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, หน้า ๑๔๑.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม, อรุณี นุสิทธิ์, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล, สุธีรา วิไลกุล และสุพัฒน์ รอดอ่อง. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7, 525-533.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมการออมเพื่อวัยสูงอายุของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.