ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรภัทร สำอางค์  
  Asst. Prof. Dr. pornpat samang
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: pornpat335@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559
2 วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552
3 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: Sam-Ang P, Phanumartwiwath A,Thepmalee, C., Ninjiaranai, P., Thongpoon, C., Savaspun, K. (2024). YTOTOXIC POTENTIAL OF BIOACTIVE COMPOUNDS ISOLATED FROM Kaempferia elegans RHIZOMES AGAINST BREAST CANCER CELLS. STT49 conference.
อ้างอิง:
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: คงเดช สวาสดิ์พันธ์ สิริวัฒน์ บุญชัยศรี ดามรัศมน สุรางกูร จันทกานต์ นุชสุข อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ และ ภรภัทร สำอางค์
อ้างอิง:
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: สุทธิพันธ์ ตันเชียงคำ นภัสสร คำนาค ธนพล กิจพจน์ จันทกานต์ นุชสุข และ ภรภัทร สำอางค์. (2562). การทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้น และ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากส่วนต่าง ๆ ของยอบ้าน. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16. 2-3 กรกฎาคม 2562.
อ้างอิง: นภัสสร คำนาค รำไพ โกฎสืบ จีราพัสฐ์ สีแจ่ม และ ภรภัทร สำอางค์. (2562). ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดแกลของหญ้าตดหมา. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16. 2-3 กรกฎาคม 2562.
อ้างอิง: ภรภัทร สำอางค์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, วิษณุ ธงไชย, รำไพ โกฎสืบ. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบมะฮอกกานีใบใหญ่ต่อการกำจัดเพลี้ยแป้งในมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง. การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 6 กันยายน 2562.
อ้างอิง: อภิสิทธิ์ หัดไทยทระ ยุวดี สีนวนขำ กาญจนา เกตุอ่อน กีรติ ตันเรือน กู้เกียรติ ก้อนแก้ว ภรภัทร สำอางค์ วิษณุ ธงไชย และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. ผลของสารสกัดหยาบจากผกากรอง Lantana camera L. ที่มีต่อด้วงงวงข้าว Sitophilus oryzae (L). Abstracts & Proceedings "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 15, วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อ้างอิง: กาญจนา เกตุอ่อน ยุวดี สีนวนขำ อภิสิทธิ์ หัดไทยทระ กีรติ ตันเรือน กู้เกียรติ ก้อนแก้ว ภรภัทร สำอางค์ วิษณุ ธงไชย และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. ศักยภาพสารสกัดจากใบอบเชย Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham) Sweet ต่อการไล่และฆ่ามอดแป้ง Tribolium castaneum (Herbst). รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13, วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562.
อ้างอิง: เบญจมาศ สังข์ทอง, ภรภัทร สำอางค์ และ จันทกานต์ นุชสุข. การศึกษารูปแบบโปรตีนและชนิดกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบในเนื้อเมล็ดถั่วดาวอินคา. พะเยาวิจัยครั้งที่ 9, วันที่ 23-24 มกราคม 2562.
อ้างอิง: วรษา ชำนาญพันธ์ ภรภัทร สำอางค์ และรำไพ โกฎสืบ. การศึกษาเชื้อราในฝักสุกมะขามพันธุ์ประกายทอง ในเขตพื้นที่ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563.
อ้างอิง: อัปสรสวรรค์ ใจบุญ, เรืองวุฒิ ชุติมา, พิสิษฐ์ พลูประเสริฐ, ภรภัทร สำอางค์, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, และกีรติ ตันเรือน. การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดต่าง ๆ จากพืชสมุนไพรพังแหร. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" , วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ อยุธยา.
อ้างอิง: ศิริลักษณ์ ไชยพาลี, พิสิษฐ์ พลูประเสริฐ, เรืองวุฒิ ชุติมา, ภรภัทร สำอางค์, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, และกีรติ ตันเรือน. การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดต่าง ๆ จากพังแหร. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" , วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ อยุธยา.
อ้างอิง: พัชรี ยอดยิ่ง, พิสิษฐ์ พลูประเสริฐ, เรืองวุฒิ ชุติมา, ภรภัทร สำอางค์, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, และกีรติ ตันเรือน. การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชสมุนไพรกำลังเจ็ดช้างสาร. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" , วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ อยุธยา.
อ้างอิง: Preechaworapun, A., Manochai, P., Klinumpan, B., Pinwattana, K., Janmanee, R., Sam-ang, P., Khadsai, S. & Tangkuaram, T. (2021). Electrochemical uric acid sensor based on GO modified glassy carbon electrode. The 1st International Conference on Science Technology & Innovation – Maejo University, 19-20 March 2021.
อ้างอิง: ดนัย คำนัน กีรติ ตันเรือน ภรภัทร สำอางค์. (2020). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมจากสมุนไพรพื้นบ้านในเครื่องเคียงอาหารปักษ์ใต้.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการและเตรียมความพร้อมในการรับทุนสนับสนุน Talent mobility ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.