ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ไพรวัลย์ ประมัย  
  Dr. Phaiwan Pramai
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: phaiwan.p@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561
2 วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
 
ความเชี่ยวชาญ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
 
ความสนใจ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต, ไพรวัลย์ ประมัย, และสุสิตรา สิงโสม. (2020). การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกผัดสมุนไพร. วารสารวิจัยรำไพพรรณี, 14(1), 131-138.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต, ไพรวัลย์ ประมัย, และสุสิตรา สิงโสม. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองรสต้มยำ. PSRU Journal of Science and Technology 4(3), 15-26.
อ้างอิง: ปทิตตา แท่นทอง, ธัญญารัตน์ ปักดำ, ษิรดา เรืองธนัตกุล, ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต, สุสิตรา สิงโสม, และไพรวัลย์ ประมัย. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนจากแป้งข้าวเหนียวดำสอดไส้ธัญพืชและพืชหัวสีม่วง. PSRU Journal of Science and Technology, 4(3), 109-122.
อ้างอิง: Pramai, P., Thongsook, T., Thanasukarn, P., Jannoey, P., Nuengchamnong, N., Chen, F., Maulidiani M., Abas. F., & Jiamyungyuen, S. (2019). Chemical profiles of three varieties of germinated rice based on LC-MS and their antioxidant activity. Food and Applied Bioscience Journal, 7(2), 11-32.
อ้างอิง: Pramai, P., Thanasukarn, P., Thongsook, T., Jannoey, P., Chen, F., & Jiamyangyuen, S. (2019). Glutamate Decarboxylase (GAD) Extracted from Germinated Rice: Enzymatic Properties and Its Application in Soymilk. Journal of nutritional science and vitaminology, 65(Supplement), S166-S170.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Pramai, P., Hamid, N. A. A., Mediani, A., Maulidiani, M., Abas, F. & Jiamyangyuen, S. (2018). Metabolite profiling, antioxidant, and α-glucosidase inhibitory activities of germinated rice: nuclear-magnetic-resonance-based metabolomics study. Journal of Food and Drug Analysis, 26(1), 47-57.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Pramai, P. & Jiamyangyuen, S. (2016). Chemometric classification of pigmented rice varieties based on antioxidative properties in relation to color. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 38(5), 463-472.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Pramai, P., Thanasukarn, P., Thongsook, T., Jannoey, P., Nuengchamnong, N., Chen. & Jiamyungyuen, S. (2018). Glutamate decarboxylase (GAD) extracted from germinated rice: Enzymatic properties and its application in soymilk. In The 3rd International Symposium on Rice Science in Global Health, 29-30 November, 2018. Kyoto: Japan.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Pramai, P., Jiamyangyuen, S., & Chen, F. (2016). Enzymatic properties of glutamate decarboxylase (GAD) extracted from germinated rice. In IFT16, 16-19 July, 2016. Chicago, Illinois: USA.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Pramai, P. & Jiamyangyuen, S. (2012). Variation of antioxidant properties among red and black rice varieties collected from different areas. In 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC2012), 1-2 March, 2012. Chiang Mai: Thailand.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.