ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ไพรวัลย์ ประมัย  
  Dr. Phaiwan Pramai
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: phaiwan.p@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561
2 วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
 
ความเชี่ยวชาญ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
 
ความสนใจ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์, ไพรวัลย์ ประมัย, โสรัจวรชุม อินเกต และอรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์. (2566). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นอบกรอบเพื่อสุขภาพ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 18(1), 55-67.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต, ไพรวัลย์ ประมัย, และสุสิตรา สิงโสม. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกผัดสมุนไพร. วารสารวิจัยรำไพพรรณี, 14(1), 131-138.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต, ไพรวัลย์ ประมัย, และสุสิตรา สิงโสม. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองรสต้มยำ. PSRU Journal of Science and Technology 4(3), 15-26.
อ้างอิง: ปทิตตา แท่นทอง, ธัญญารัตน์ ปักดำ, ษิรดา เรืองธนัตกุล, ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต, สุสิตรา สิงโสม, และไพรวัลย์ ประมัย. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนจากแป้งข้าวเหนียวดำสอดไส้ธัญพืชและพืชหัวสีม่วง. PSRU Journal of Science and Technology, 4(3), 109-122.
อ้างอิง: Pramai, P., Thongsook, T., Thanasukarn, P., Jannoey, P., Nuengchamnong, N., Chen, F., Maulidiani M., Abas. F., & Jiamyungyuen, S. (2019). Chemical profiles of three varieties of germinated rice based on LC-MS and their antioxidant activity. Food and Applied Bioscience Journal, 7(2), 11-32.
อ้างอิง: Pramai, P., Thanasukarn, P., Thongsook, T., Jannoey, P., Chen, F., & Jiamyangyuen, S. (2019). Glutamate Decarboxylase (GAD) Extracted from Germinated Rice: Enzymatic Properties and Its Application in Soymilk. Journal of nutritional science and vitaminology, 65(Supplement), S166-S170.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Pramai, P., Hamid, N. A. A., Mediani, A., Maulidiani, M., Abas, F. & Jiamyangyuen, S. (2018). Metabolite profiling, antioxidant, and α-glucosidase inhibitory activities of germinated rice: nuclear-magnetic-resonance-based metabolomics study. Journal of Food and Drug Analysis, 26(1), 47-57.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Pramai, P. & Jiamyangyuen, S. (2016). Chemometric classification of pigmented rice varieties based on antioxidative properties in relation to color. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 38(5), 463-472.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อรอนงค์ กำเงิน, ณัฏฐ์นรี กลิ่นเกษม, โยธากา วงษา, ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต และไพรวัลย์ ประมัย. (2563). การใช้ถั่วลิสงทดแทนเนยในผลิตภัณฑ์ตูเล. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยอาหารและโภชนาการ”, สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563.
อ้างอิง: อานนท์ ประสาทพร, ธีระพงษ์ เจิมจุ้ย, อารยา จันทองหลาง, ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต และไพรวัลย์ ประมัย. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนโดยการทดแทนแป้งด้วยกากถั่วเหลือง. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยอาหารและโภชนาการ”, สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563.
อ้างอิง: สุชานาถ ห่านพงษ์ศักดิ์, ณัฐภูมิ เขียวยิ่ง, สหรัฐ จันโต, ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต, ไพรวัลย์ ประมัย. (2563). ผลการทดแทนนมสดด้วยน้ำนมข้าวเม่าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยอาหารและโภชนาการ”, สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Pramai, P., Thanasukarn, P., Thongsook, T., Jannoey, P., Nuengchamnong, N., Chen. & Jiamyungyuen, S. (2018). Glutamate decarboxylase (GAD) extracted from germinated rice: Enzymatic properties and its application in soymilk. In The 3rd International Symposium on Rice Science in Global Health, 29-30 November, 2018. Kyoto: Japan.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Pramai, P., Jiamyangyuen, S., & Chen, F. (2016). Enzymatic properties of glutamate decarboxylase (GAD) extracted from germinated rice. In IFT16, 16-19 July, 2016. Chicago, Illinois: USA.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Pramai, P. & Jiamyangyuen, S. (2012). Variation of antioxidant properties among red and black rice varieties collected from different areas. In 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC2012), 1-2 March, 2012. Chiang Mai: Thailand.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ฉัตรชัย สีบัวแดง จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง และไพรวัลย์ ประมัย. (2565). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7. หน้า 631-639. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: ปทิตตา แท่นทอง, ธัญญารัตน์ ปักดำ, ษิรดา เรืองธนัตกุล, ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต, และไพรวัลย์ ประมัย. (2562, พฤศจิกายน). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากแป้งข้าวเหนียวดำสอดไส้ธัญพืชและพืชหัวสีม่วง. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 15, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562.
อ้างอิง: จินตนา แซ่หลอ, วัลเพ็ญ ศักดิ์เจริญชัยกุล, ยุวดี การุญบริรักษ์, ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต, และไพรวัลย์ ประมัย. (2562, พฤศจิกายน). การประยุกต์ใช้แป้งข้าวเหนียวดำในไอศกรีมกะทิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 15, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562.
อ้างอิง: ณัฐวดี พุฒหยวก, ศุภศิริ พูลอนันต์, สุวรรณา บุญธรรม, ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกตุ และไพรวัลย์ ประมัย, (2562, พฤศจิกายน). ผลของการใช้หญ้าหวานร่วมกับสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลในเค้กเนยสด. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 15, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562.
อ้างอิง: ตวงรัตน์ คำสอาด, พรทิพย์ เตโชเม็ง, แพรทอง เย็นใจ, และสุธิดา แก้วกัลยา. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองเสริมกระชาย. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 15, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562.
อ้างอิง: พิมพ์วิภา ทะนันชัย, รักษิณา สีลาจันทร์, ศศินา วรขันธ์, ผกาวดี ภู่จันทร์, ไพรวัลย์ ประมัย, และโสรัจ วรชุม อินเกต. (2562, พฤศจิกายน). การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์เสริมใยอาหารจากตะขบ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 15, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562.
อ้างอิง: ปภาวรินท์ หนูฉิม, นันท์ชพร สาดอ่ำ, อารยาพรานเสือ, อัญชรีย์ มีแดนไผ่, โสรัจ วรชุม อินเกต, ไพรวัลย์ ประมัย, และผกาวดี ภู่จันทร์. (2562, ตุลาคม). ผลของอุณหภูมิและเวลาในการอบต่อคุณภาพของคุกกี้เสริมใยอาหารจากกากสับปะรดโดยการอบจากเตาถ่านแทนเตาอบไฟฟ้า. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ. ในวันที่ 1-3 ตุลาคม 2562.
อ้างอิง: จุราภรณ์ เณธิชัย, สุชาดา ยิ้มเข็ม, อรยา สีล้ง, ผกาวดี ภู่จันทร์, ไพรวัลย์ ประมัย, และโสรัจวรชุม อินเกต. (2562, พฤศจิกายน). การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งขนมเปี๊ยะเสริมใยอาหารจากผงซังขนุน. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 15, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562.
อ้างอิง: อรอนงค์ กำเงิน, ณัฏฐ์นรี กลิ่นเกษม, โยธากา วงษา, ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต และไพรวัลย์ ประมัย. (2563). การใช้ถั่วลิสงทดแทนเนยในผลิตภัณฑ์ตูเล. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยอาหารและโภชนาการ”, สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563.
อ้างอิง: อานนท์ ประสาทพร, ธีระพงษ์ เจิมจุ้ย, อารยา จันทองหลาง, ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต และไพรวัลย์ ประมัย. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนโดยการทดแทนแป้งด้วยกากถั่วเหลือง. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยอาหารและโภชนาการ”, สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563.
อ้างอิง: สุชานาถ ห่านพงษ์ศักดิ์, ณัฐภูมิ เขียวยิ่ง, สหรัฐ จันโต, ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต, ไพรวัลย์ ประมัย. (2563). ผลการทดแทนนมสดด้วยน้ำนมข้าวเม่าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยอาหารและโภชนาการ”, สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563.
อ้างอิง: วัลธิชา นิลรัตน์, สรัญญา จำรัสพาณิชย์, สุภาวดี แห้วเหมือน, อรอุมา ทับทัน, ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจ วรชุม อินเกต และไพรวัลย์ ประมัย. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่ทุเรียน. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยอาหารและโภชนาการ”, สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563.
อ้างอิง: กานดา ดาปาน, ณัฐฌา เหล็กขำ, ทราภรณ์ บางยิ้ม มาริณี ประชุม, ผกาวดี ภู่จันทร์, ไพรวัลย์ ประมัย และโสรัจ วรชุม อินเกต. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑขนมครกแป้งเผือกสำเร็จรูป. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยอาหารและโภชนาการ”, สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563.
อ้างอิง: ชลิดา กันแตง, ภาณุเดช ผาแสง, ศุภกานต์ เยี้ยวประเสริฐ, ผกาวดี ภู่จันทร์, ไพรวัลย์ ประมัย, และโสรัจวรชุม อินเกต. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบข้าวเกรียบงาดำเสริมผงดอกโสน. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยอาหารและโภชนาการ”, สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563.
อ้างอิง: ธนพร ดาวเรือง, กาญจนา ศรีผา, บุษกร แผนนาม, สิริรักษ์ ภักดีนอก, ผกาวดี ภู่จันทร์, ไพรวัลย์ ประมัย และโสรัจวรชุม อินเกต. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรสน้ำพริกเผา. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยอาหารและโภชนาการ”, สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563.
อ้างอิง: พิมพ์วิไล ไชยพร, รัตนาภรณ์ ปานทุ่ง, ศกล คุ้มญาติ, ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต และไพรวัลย์ ประมัย. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกแก้วมังกร. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยอาหารและโภชนาการ”, สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การพัฒนาโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ขาติ (โครงการจัดการความรู้ KM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
อ้างอิง: การอบรม ln-House Training เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome-Based Education) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1
อ้างอิง: การอบรม ln-House Training เรื่อง การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: เปลี่ยนครูเป็นโค้ช (ประชุมสัมมนารายวิชา GE)
อ้างอิง: กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจำหน่าย และการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
อ้างอิง: เทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ และบทความวิจัย สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.