ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวอริศรา นุชเปรม  
 Miss Arisara Nutpeam
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055282792
อีเมล์: ying_zaa33@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.ม. (การสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562
2 วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
อ้างอิง: โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากร ภายใต้ กิจกรรมอบรมการใช้งาน Microsoft Office 365
อ้างอิง: โครงกรอบรมและทดสอบ PSRU Digital Test สำหรับบุคลากร (รอบพิเศษ)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น รุ่นที่ 2
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
อ้างอิง: อบรมพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (แม่ไก่) ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่น
อ้างอิง: โครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานแอฟพลิเคชั่น CANVA เพื่องานประชาสัมพันธ์
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตร GCP Online training (Computer - based) แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลีนิกที่ดี
อ้างอิง: โครงการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
อ้างอิง: โครงการเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ Km Inspiration
อ้างอิง: โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนบุคลากร การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย (R to R )
อ้างอิง: การอบรมเทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพ
อ้างอิง: การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
อ้างอิง: การอบรมส่งเสริมความรู้ศิษย์เก่า การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยดิจิทัล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ้างอิง: โครงการการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อรางวัล: รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พุทธศักราช 2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564
ชื่อรางวัล: บุคลากรดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากร ภายใต้ กิจกรรมอบรมการใช้งาน Microsoft Office 365
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Level up with Office 365 and Windows
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงกรอบรมและทดสอบ PSRU Digital Test สำหรับบุคลากร (รอบพิเศษ)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผ่านการทดสอบ PSRU-DIGITAL-TEST-2567
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (แม่ไก่) ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น รุ่นที่ 2
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมหลักสูตร GCP Online training (Computer - based) แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลีนิกที่ดี
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานแอฟพลิเคชั่น CANVA เพื่องานประชาสัมพันธ์
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนบุคลากร การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมเทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมส่งเสริมความรู้ศิษย์เก่า การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยดิจิทัล
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรโครงการแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิต มรพส.
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.