ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว  
  Assoc. Prof. Dr. Khongsak Srikaeo
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267110
อีเมล์: khongsak@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Ph.D. (Food Science ) University of Newcastle 2549
2 M.App.Sc. (Food Science and Technology) University of Western Sydney 2543
3 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538
 
ความเชี่ยวชาญ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
 
ความสนใจ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร, Cereal technology, Quality assurance, Carbohydrates in Food
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: Lerdluksamee, C., Srikaeo, W. and Srikaeo, K. (2024). Glycemic responses of special rice: Case study in Thai geographical indication rice cultivars. Agriculture and Natural Resources, 58(1), 13-22.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Panyayong, C., & Srikaeo, K. (2023). Effects of hydrocolloids on the qualities of pureed banana inflorescences prepared for individuals with dysphagia. Food Hydrocolloids for Health, 100129.
อ้างอิง: Panyayong, C., & Srikaeo, K. (2023). Pureed banana inflorescences and their potential uses in dysphagia diets. Journal of Food Technology Research, 10(1), 25-36.
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2023). Application of a Rapid In‐Vitro Method Based on Glucometer for Determination of Starch Digestibility and Estimated Glycaemic Index in Rice. Starch‐Stärke, 2200174. https://doi.org/10.1002/star.202200174
อ้างอิง: Srikaeo, K., Thupphutsa, N. and Sumonsiri, N. (2023). Coating of seasonings in deep-fried banana chips by electrostatic and non-electrostatic coating processes. Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 28(04), APST–28.
อ้างอิง: Saeva, K., Srikaeo, K., and Sopade, P.A. (2023), Understanding starch digestibility of rice: a study in white rice. International Journal of Food Science & Technology, DOI: 10.1111/ijfs.16599
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Panyayong, C., & Srikaeo, K. (2022). Foods from banana inflorescences and their antioxidant properties: An exploratory case in Thailand. International Journal of Gastronomy and Food Science, 28, 100436.
อ้างอิง: Saeva, K. and Srikaeo, K. (2022). Simple method for determination of estimated glycemic index in rice. Khon Kaen Agriculture Journal, 50(Suppl. 1), 130-136.
อ้างอิง: Chaisuwan, V., Dajanta, K., & Srikaeo, K. (2022). Effects of extraction methods on antioxidants and methoxyflavones of Kaempferia parviflora. Food Research, 6(3), 374-381.
อ้างอิง: Srikaeo, K. Saeva, K. and Sopade, P.A. (2022). Understanding starch digestibility of rice: a study in brown rice. International Journal of Food Science & Technology. https://doi.org/10.1111/ijfs.16020
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Likittrakulwong, W., Poolprasert, P. and Srikaeo, K. (2021). Effects of extraction methods on protein properties obtained from paddy rice and germinated paddy rice. PeerJ, 9, e11365. https://doi.org/10.7717/peerj.11365
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Srikaeo, K. and Doungjan, S. (2020). Hydrocolloids retard lipid digestion in whipping cream. Food Research, 4(3), 831-838.
อ้างอิง: Srikaeo, K. and Paphonyanyong, W. (2020). Texture, microstructure and in-vitro starch digestibility of waxy rice cooked with hydrocolloids. Food Research, 4(4), 1089 – 1097.
อ้างอิง: Likittrakulwong, W., Srikaeo, K., Poolprasert, P., Laorodphan, N., Incharoen, T. and Koonawootrittriron, S. (2020). Chemical composition, nutrient digestibility and metabolizable energy of germinated paddy rice. Animal Nutrition and Feed Technology, 20, 333-343.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Hao, P. T. and Lerdluksamee, C. (2019). Effects of heating temperatures and acid concentrations on physicochemical properties and starch digestibility of citric acid esterified tapioca starches. Starch, 71, DOI: 10.1002/star.201800065.
อ้างอิง: Srikaeo, K., Sangkhiaw, J. and Likittrakulwong, W. (2019). Productions and functional properties of palm sugars. Walailak Journal of Science and Technology, 16(11), 897-907.
อ้างอิง: Paphonyanyong, W., Srikaeo, K. and Lerdluksamee, C. (2019). Effects of hydrocolloids on texture and starch digestibility of cooked waxy rice. Khon Kaen Agriculture Journal, 47(Suppl. 1), 643-650.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Mingyai, S., Srikaeo, K., Kettawan, A., Singanusong, R., Nakagawa, K., Kimura, F. and Ito, J. (2018). Effects of extraction methods on phytochemicals of rice bran oils produced from colored rice. Journal of Oleo Science, 67, 135-142.
อ้างอิง: Srikaeo, K., Laothongsan, P. and Lerdluksamee, C. (2018). Effects of gums on physical properties, microstructure and starch digestibility of dried-natural fermented rice noodles. International Journal of Biological Macromolecules, 109, 517-523.
อ้างอิง: Srikaeo, K., & Rahman, M. S. (2018). Proton relaxation of waxy and non-waxy rice by low field nuclear magnetic resonance (LF-NMR) to their glassy and rubbery states. Journal of Cereal Science, 82, 94-98.
อ้างอิง: Ruiiz, E., Srikaeo, K. and de la Revilla, L.S. (2018). Effects of Heat Moisture Treatment on Physicochemical Properties and Starch Digestibility of Rice Flours Differing in Amylose Content. Food and Applied Bioscience Journal, 6(3), 140-153
อ้างอิง: Mingyai, S. and Srikaeo, K. (2018). The use of commercial modified tapioca starch to reduce the digestibility and glycemic index. Agricultural Science Journal, 49(3)(Suppl.), 236-240.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Poungsampao, P., & Phuong, N. T. (2017). Utilization of the Fine Particles Obtained from Cold Pressed Vegetable Oils: A Case Study in Organic Rice Bran, Sunflower and Sesame Oils. Journal of Oleo Science, 66(1), 21-29.
อ้างอิง: Mingyai, S., Kettawan, A., Srikaeo, K. and Singanusong, R. (2017). Physicochemical and antioxidant properties of rice bran oils produced from colored rice using different extraction methods. Journal of Oleo Science, 66(6), 565-572.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Srikaeo, K. and Singchai, J. (2016). Effects of konjac glucomannan and resistant starch on in vitro lipid digestion of non-dairy creamers. International Food Research Journal, 23(4), 1403-1408.
อ้างอิง: Srikaeo, K., Boonrod, C. and Rahman, M.S. (2016). Effect of storage temperatures on the head rice yield in relation to glass transition temperatures and un-freezable water. Journal of Cereal Science, 70, 164-169.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Srikaeo, K. and Arranz-Martínez, P. (2015). Formulating low glycaemic index rice flour to be used as a functional ingredient. Journal of Cereal Science, 61, 33-40.
อ้างอิง: Srikaeo, K. and Thongta, R. (2015). Effects of sugarcane, palm sugar, coconut sugar and sorbitol on starch digestibility and physicochemical properties of wheat based foods. International Food Research Journal, 22(3), 923-929.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Srikaeo, K. and Sangkhiaw, J. (2014). Effects of amylose and resistant starch on glycaemic index of rice noodles. LWT - Food Science and Technology, 59(2), 1129-1135.
อ้างอิง: Arranz-Martínez, P., Srikaeo, K. and González-Sánchez, A. L. (2014). Effects of non-starch polysaccharides on physicochemical properties and in vitro starch digestibility of rice starches. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, 4(1), 6-15.
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2014). Chapter 35 - Organic Rice Bran Oils in Health. In R. R. Watson, V. R. Preedy & S. Zibadi (Eds.), Wheat and Rice in Disease Prevention and Health (pp. 453-465). San Diego: Academic Press.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Srikaeo, K. and Panya, U. (2013). Efficiencies of chemical techniques for rice grain freshness analysis. Rice Science. 20(4): 292-297.
อ้างอิง: Lerdluksamee, C., Srikaeo, K., Mir, J.A. and García, J. (2013). Physicochemical properties and starch digestibility of Scirpus grossus flour and starch. Carbohydrate Polymers. 97(2): 482-488.
อ้างอิง: Mir, J.A., Srikaeo, K. and García, J. (2013). Effects of amylose and resistant starch on starch digestibility of rice flours and starches. International Food Research Journal. 20(3): 1633-1639.
อ้างอิง: Mir,J.A., Seikaeo ,K. and Garcia, J (2556).Effects of amylose and resistand starch on starch digestibility of rice flours and starches. International Food Research Journal, 2556. Page: 1329-1335
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Mingyai, S. and Sopade P.A. (2011). Physicochemical properties, resistant starch content and enzymatic digestibility of unripe banana, edible canna, taro flours, and their rice-noodle products. International Journal of Food Science and Technology. 46: 2111-2117.
อ้างอิง: Bernabé, A.M., Srikaeo, K. and Schlüter, M. (2011). Resistant starch content, starch digestibility and the fermentation of some tropical starches in vitro. Food Digestion. 2: 37-42.
อ้างอิง: Srikaeo, K., Khamphu, S. and Weerakul, K. (2011). Peeling of gingers as evaluated by image analysis techniques: A study for pickled ginger process. International Food Research Journal. 18(4): 1387-1392.
อ้างอิง: Srikaeo, K and Pradit, M. (2011). Simple techniques to increase the production yield and enhance the quality of organic rice bran oils. Journal of Oleo Science. 60(1): 1-5.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Srikaeo, K and Sopade P.A. (2010). Functional properties and starch digestibility of instant Jasmine rice porridges. Carbohydrate Polymers. 82: 952-957.
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2010). Simple process to increase yield and improve qualities of cold-pressed rice bran oil (in Thai). Area Based Development Research Journal. 6: 43-52.
อ้างอิง: คงศักดิ์ ศรีแก้ว (2553).การพัฒนาเส้นก๋วยจั๊บเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 2553. Page: 63-71
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2009). The development of germinated brown rice for small scale rice mill (in Thai). Area Based Development Research Journal. 1: 28-34.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2008). Microscopy and image analysis techniques for quality control in food industry: a case study of wheat grain cooking process. Journal of Microscopy Society of Thailand. 22: 46-49.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, R.W. (2006). Microstructural changes of starch in cooked wheat grains as affected by cooking temperatures and times. LWT – Food Science and Technology. 39(5): 528-533.
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E. and Ashton, J. (2005). Characterization of wheat-based biscuit cooking process by statistical process control techniques. Food Control. 16(4): 309-317
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, R.W. (2005). Physical properties of cooked wheat grains as affected by cooking temperature and duration. International Journal of Food Properties. 8(3): 469-479.
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, R.W. (2005). Variability of some physical properties of Australian wheat biscuit breakfast cereals. Food Australia. 57(4): 151-155.
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F., Hosken, R.W. and Sopade, P.A. (2005). Wheat grain cooking process as investigated by modulated temperature differential scanning calorimetry. Carbohydrate Polymers. 61(2): 203-210.
อ้างอิง: Srikaeo, K. and Hourigan, J.A. (2002). The use of statistical process control (SPC) to enhance the validation of critical control points (CCPs) in shell egg washing. Food Control. 13(4-5): 263-273.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Laothongsan, P. and Lerdluksamee, C. (2018). Effects of gums on microstructure and starch digestibility of dried-natural fermented rice noodles. 3rd International Conference on Food Properties. 22-24 January 2018. Sharjah, United Arab Emirates. (Oral Presentation)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Mingyai, S., and Singanusong, R. (2017). Updates on health benefits of rice bran oils. The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017 (ICRBO 2017). 24-25 August 2017. Bangkok, Thailand. (Oral Presentation)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Poungsampao, P. and Srikaeo, K. (2016). Preparation and functional properties of dietary fiber isolated from cold pressed rice bran oils. iCFP2016. 31 May – 2 June 2016. Anantara Riverside Bangkok Resort, Thailand. (Oral Presentation).
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Boonrod, C. and Srikaeo, K. (2015). State diagrams of two Thai rice varieties differing in amylose content. The 6th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Current Challenges towards Creative and Green Economy. 15-16 July 2015. Pullman Bangkok King Power Hotel, Thailand.
อ้างอิง: Singchai, J. and Srikaeo, K. (2015). Effects of dietary fibers on in-vitro lipid digestion in non-dairy creamers. The International Conference on Science and Technology 2015 (TICST2015). 4-6 November 2015. RMUTT Pathum Thani, Thailand. (Oral Presentation).
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Rumpai Thongta and Khongsak Srikaeo. (2014). Effects of sugar types on physicochemical properties and starch digestibility of wheat flour and sugar mixtures. The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 (ICAAI2014), November 20-21, 2014. Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. (Oral Presentation).
อ้างอิง: Rumpai Thongta and Khongsak Srikaeo. (2014). Palm sugars improve starch digestibility of bakery products. 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) “Agriculture, Food and Nutrition for Health and Wellness”, December 1-3, 2014. Ubon Ratchathani, Thailand. (Oral Presentation).
อ้างอิง: Thunsinee Phophirom and Khongsak Srikaeo. (2014). Effects of banana, edible canna and modified high fiber starches on functional properties of fried rice crackers (pp.71-75). 1st Joint ACS AGFD- ACS ICSCT Symposium Thailand, March 4-5, 2014. Bangkok. (Oral Presentation).
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2012). Formulating low glycemic index rice flour to be used as a functional ingredient. 16th World Congress of Food Science (16 IUFoST). 5-9 August 2012. Foz do Iguacu. Brazil. (Oral Presentation).
อ้างอิง: Srikaeo, K. and Panya, U. (2012). Simple and fast chemical techniques for determination of fresh-aged rice index. International Conference on Food and Applied Bioscience. 6-7 February 2012. Chiang Mai University, Thailand. (Oral Presentation)
อ้างอิง: จรรยา แสงเขียว และ คงศักดิ์ ศรีแก้ว (2555). ชุดตรวจสอบการปลอมปนข้าวหอมมะลิ. การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 6-7 ธันวาคม 2555. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน. นครปฐม. (Oral presentation)
อ้างอิง: จรรยา แสงเขียว และ คงศักดิ์ ศรีแก้ว (2555). ชุดตรวจสอบการปลอมปนข้าวหอมมะลิ. การประชุมวิชาการข้่าวแห่งชาติครั้งที่ 2 มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน. 21-23 ธันวาคม 2555. Swissotel Le Concorde, Bangkok, Thailand. (Oral presentation).
อ้างอิง: กาญจนา ไกรแสง และ คงศักดิ์ ศรีแก้ว (2555). ผลของปริมาณแอมิโลสต่ออัตราการย่อยสตาร์ชและค่าดัชนีน้ำตาลของเส้นก๋วยเตี๋ยว. การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 6-7 ธันวาคม 2555. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน. นครปฐม. (Oral presentation)
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2011). Functional properties and nutritional qualities of tropical starches. 2011 International Conference on Food Factors. 20-23 November 2011. Taipei, Taiwan. (Oral presentation).
อ้างอิง: อรรถพร ปัญญา, คงศักดิ์ ศรีแก้ว (2554).Efficiency of the test kits for rice freshness. The 1st International Conference on Agricultural Science and Technology, 21-22 กรกฎาคม 2554. Page:-
อ้างอิง: ทัตนา พุทธรักษ์, คงศักดิ์ ศรีแก้ว (2554).Aflatoxin M1 contamination in pasteurized milks of the School Milk project in Phitsanulok province. The 1st International Conference on Agricultural Science and Technology, 21-22 กรกฎาคม 2554. Page:-
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Srikaeo, K. and Mingyai, S. (2010). The development of low-glycemic-response rice noodles. 244-P, Cereal Foods World. 55:A70. (2010 AACC Annual Meeting 24-27 October 2010) USA.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2009). Organic rice bran oil quality improvement. 2010 Thailand Research Expo. Centara Grand Hotel, Bangkok Thailand. (Oral presentation).
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2009). The development of germinated brown rice process for small scale rice millers. 1st Rajabhat Academic Congress. Muang Thong Thani, Thailand. (Oral presentation).
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2009). Trends of Food Safety in Thailand. PACCON 2009. Naresuan University. Phitsanulok Thailand. (Symposium).
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2008). Digestibility of instant Jasmine rice porridges. 14th World Congress of Food Science. Shianghai China. (Oral Presentation).
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2008). Microscopy and image analysis techniques for quality control in food industry : a case study of wheat grain cooking process. Proceedings of the 25th Annual Conference Microscopy Society of Thailand. Phitsanulok, Thailand. (Oral Presentation).
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2007). Application of probabilistic modeling techniques in risk assessment. Proceedings of the 10th ASEAN Food Conference. 21-23 August 2007. Kuala Lumpur, Malaysia. (Oral Presentation).
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, R.W (2006). Working towards an understanding of the cooking of wheat grains. 2006 IFT Annual Meeting. 24-28 June 2006. Orlando, USA. (Oral Presentation)
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2006). Participatory action research for community product development : dried bananas in Phitsanulok. 8th AIC : Food Innovation. 15-16 June 2006. Bitec Convention Center. Bangkok Thailand. (Poster Presentation)
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, R.W. (2005). Effects of cooking temperatures and times on cooked wheat properties. Proceedings of the 2nd International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering (pp. 121-130). 11-13 January 2005. Asian Institute of Technology, Thailand. (Oral Presentation)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, R.W. (2005). Flavour volatiles generated in wheat grain cooking process. 55th Australian Cereal Chemistry Conference and Pacific Rim Symposium – The 12th Convention Royal Australian Chemical Institute (RACI) Convention. 3-7 July 2005. Sydney, Australia. (Oral Presentation)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, B. (2005). Effects of wheat protein content and processing conditions on physical properties of cooked wheat grains. 38th Annual AIFST Convention & Exhibition. Australian Institute of Food Science & Technology. 10-13 July 2005. Sydney, Australia. (Poster Presentation)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, R.W (2005). Investigation of starch gelatinization in wheat grain cooking process. 2005 IFT Annual Meeting. 16-20 July 2005. New Orleans, USA. (Oral Presentation)
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2005). The potential of modulated temperature differential scanning calorimetry (MTDSC) for quantitative analysis of starch gelatinization and glass transition. 31st Congress on Science and Technology of Thailand. 18-20 October 2005. Suranaree University of Technology, Nakorn Ratchasima, Thailand. (Oral Presentation)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. (2005). Gelatinization of intact starch in wheat grains during the cooking process. Proceedings of the 3rd Conference on Starch Technology (pp. 103-108). 4-5 November 2005. Queen Sirikit National Convention Center, Thailand. (Oral Presentation)
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, B. (2004). Microscopy and image analysis of cooked wheat grains. 37th Annual AIFST Convention & Exhibition. Australian Institute of Food Science & Technology. 25-28 July 2004. Brisbane, Australia. (Oral Presentation)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, R.W. (2004). Application of a risk assessment approach for wheat grain cooking process. Food Safety & HACCP for the 21st Century: From Theory to Practice. International Centre for HACCP Innovation University of Salford UK. 1-3 September 2004. Bangkok, Thailand. (Poster Presentation)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: สิปวิชญ์ บางนาค คงศักดิ์ ศรีแก้ว และจิราพัทธ์ แก้วศรีทอง. (2565) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”. 25 กุมภาพันธ์ 2565. พิษณุโลก.
อ้างอิง: วันทนา สุขแก่น และคงศักดิ์ ศรีแก้ว (2565). การพัฒนาข้าวพองจากข้าวพันธุ์ต่าง ๆ. รายงานสืบเนื่อง "การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22่". หน้า 93-98. วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: สิปวิชญ์ บางนาค คงศักดิ์ ศรีแก้ว และจิราพัทธ์ แก้วศรีทอง. (2565) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”. 25 กุมภาพันธ์ 2565. พิษณุโลก.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ชุดทดสอบค่าดัชนีน้ำตาลโดยประมาณ
อ้างอิง: ชุดทดสอบข้าวหอมมะลิที่ถูกปลอมปน
อ้างอิง: กระบวนการพัฒนาข้าวใหม่เป็นข้าวเก่า และน้ำยาสำหรับตรวจสอบข้าวใหม่-เก่า
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: อบรม Research Impact Pathway ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มรพส.
อ้างอิง: e-ASIA Workshop for the 13th Call for Proposal (online)
อ้างอิง: อบรม PLOs ทปอ. (ออนไลน์)
อ้างอิง: พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 9 ณ มรพส. (หอสมุด)
อ้างอิง: อบรม OBEs ทปอ. (ออนไลน์)
อ้างอิง: Knowledge Sharing การบริหารจัดการ Science Park สำหรับราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ณ ยนต์ผลดี จ.นครสวรรค์
อ้างอิง: อบรม OBEs ณ วังจันทน์ริเวอร์วิว โดย กบศ. มรพส.
อ้างอิง: Plasma Hub of Talents + The 2nd International Symposium on Sustainable Healthcare ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มช.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Train The Trainer จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: Talent Pioneer ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการทรัพยากรการพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชน และการพัฒนาศัยกภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ้างอิง: การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารเพื่อการดำเนินโครงการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (STDB-1)
อ้างอิง: Resrarch To Market : R2M ระดับประเทศ ครั้งที่ 10
อ้างอิง: การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภายใต้โครงการจัดทำแผนยกระดับศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์
อ้างอิง: กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หัวข้อ กิจกรรมหารือการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ภายใต้โครงการการศึกษาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต
อ้างอิง: การทดสอบค่าดัชนีน้ำตาลโดยประมาณ โดยใช้ชุดทดสอบ
อ้างอิง: ประชุมวิชาการ 5th International Conference on Food Properties (Online)
อ้างอิง: TED Fund Recognition 2023 ณ กระทรวง อว. (โยธี)
อ้างอิง: แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มทส. (โคราช)
อ้างอิง: แนวทางการบริหารโครงการ 4P+7P อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (กทม.)
อ้างอิง: กิจกรรม Buddy Budder for Science Park ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อ้างอิง: งานแสดงสิ่งประดิษฐ์ TIE 2023 Taiwan Exhibition Center เมืองไทเป ไต้หวัน
อ้างอิง: The 26th ASPA Annual Conference ณ Science Park Istanbul ตุรกี
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: The 25th ASPA Annual Conference
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ครั้งที่ 7
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กลุ่มคลัสเตอร์ข้าวพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปีละ 2-3 เรื่อง
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: Member - Institute of Food Technologist
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: Member - สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อหนังสือ:
Chapter 8: Pigmented and Non-pigmented Cereals: Comparative Study of Properties (Pigmented Cereals and Millets: Bioactive Profile and Food Applications)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อหนังสือ:
Chapter 10 - Cereal Grain-Based Milks and Their Potential Health Properties (Functional Cereals and Cereal Foods : Properties, Functionality and Applications)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อหนังสือ:
ดัชนีน้ำตาล : หลักการและการประยุกต์ใช้
ชื่อหนังสือ:
เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อหนังสือ:
Chapter 5 - Biotechnological Tools in the Production of Functional Cereal-Based Beverages (Biotechnological Progress and Beverage Consumption Volume 19: The Science of Beverages)
ชื่อหนังสือ:
Chapter 9 - Fermented Soybean Foods in Asia (Fermented Food Products, 1st Edition, Edited by: A. Sankaranarayanan, N. Amaresan, D. Dhanasekaran)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ:
การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ:
Chapter 35 - Organic Rice Bran Oils in Health (Wheat and Rice in Disease Prevention and Health)
ชื่อหนังสือ:
Chapter 2 and Chapter 10 (Starch-based Blends, Composites and Nanocomposites)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อหนังสือ:
การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: ผลงานวิจัยดีเด่น - ก๋วยเตี๋ยวดัชนีน้ำตาลต่ำ จาก วช.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อรางวัล: นักวิจัยดีเด่น - มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประเภทผลงานตีพิมพ์สายวิทยาศาสตร์
ชื่อรางวัล: ผลงานวิจัยดีเด่น - 50 ผลิตภัณฑ์คัดสรรจากผลงานวิจัย สกว.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อรางวัล: นักวิจัยดีเด่น - การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 2
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: กรรมวิธีตรวจสอบข้าวหอมมะลิที่ถูกปลอมปน (อนุสิทธิบัตรเลขที่ 20807)
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: ุชุดตรวจสอบข้าวเก่าอย่างง่าย
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.