ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์  
  Asst. Prof. Dr. Chutiphon Srisawat
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267200
อีเมล์: chutiphon@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
2 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
3 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
Database System, Data mining, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การวางแผนงบประมาณ, การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์, Decision Support System
 
ความสนใจ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Tanaphorn Klaythong and Chutiphon Srisawat(2023) "Forecasting Dropout of Undergraduates Pibulsongkram Rajabhat University with Data Mining Technique". Journal of Applied Informatics and Technology, 5(1), 1-17 Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/article/view/247730/170343
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Krailas Mathrmool, Pichitchai Pimpang, Chutiphon Srisawat and Theptithut Kheawkham(2022). "Formulating Lesson Subject Matters from Students’ Computational Thinking through Lesson Study: Collaborative Planning Phase", KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies) Vol.10, No.1,164-179. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/gskkuhs/article/view/252689/175106 (TCI2)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Srisawat, C. and Payakpate J. (2016). COMPARISON OF MCDM METHODS FOR INTERCROP SELECTION IN RUBBER PLANTATIONS. Journal Of Information And Communication Technology, 15(1), 165-182. Retrieved from http://e-journal.uum.edu.my/index.php/jict/article/view/8179
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Amphol Laeng-On, Pavinee Inthong and Chutiphon Srisawat(2014) “ The Application Of A Weight Management System”. International Journal of Advances in Computer Science and Technology (IJACST), Vol.3 , No.11, Pages : 23-26, 2014
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: C. Srisawat and J. Payakpate, "Multi-Criteria Decision Making - developer view: Applications in Thailand," 2013 International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Tianjin, 2013, pp. 1661-1664. doi: 10.1109/ICMLC.2013.6890865
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โกมินทร์ พิมสาร และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์(2564) ต้นแบบการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยเทคนิคการรู้จำใบหน้า (Safety Monitoring Prototype With Face Recognition Technologies). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่9 (The 9th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2021), 25 กุมภาพันธ์ 2564. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตรโกสินทร์, กรุงเทพมหานคร P.1257- 1267
อ้างอิง: ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รัฐวิภาค อู่ทองมาก สุกนกานต์ สันติสุวรรณ และวุฒิพงศ์ คงสิบ (2564) การพัฒนาแชทบอทสำหรับบริการบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Chat Bot Development for Pibulsongkram Rajabhat University Graduate Service). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th UTCC National Conference), 8 มิถุนายน 2564. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพมหานคร P.2318 - 2332
อ้างอิง: ธนาวัฒน์ แก้วแฟง และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ การคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสม และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอรึทึมเพื่อพัฒนาต้นแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง COVID-19 (THE FEATURE SELECTION METHODS AND AN EFFICIENCY COMPARISON OF ALGORITHM TO DEVELOPING THE SCREENING PATIENTS AT RISK OF COVID-19 INFORMATION MANAGEMENT PROTOTYPE) "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2",18 มีนาคม 2564,มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่, หน้า 299 - 313
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: วุฒินันท์ วัฒนชัย, และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์.(2563). ต้นแบบเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจเลือกโรงเรียนด้วยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (The Decision Support Prototype for Selecting School with Geographic Information System) . The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020, 1373 - 1380
อ้างอิง: วงศกร วนาพันธพรกุล และชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์.(2563).ระบบค้นหาอาคารสถานที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) โดยใช้พื้นฐานจีไอเอส (Pibulsongkram Rajabhat University ZTalekaew ampus) Building and Human Resource Searching System based on GIS Approach). การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563,1257-1270.
อ้างอิง: สุรภัทธ์ ทับเงิน และชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์.(2563).ระบบแชทบอทในไลน์แอพพลิเคชั่นของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Chatbot Function in LINE Application Used For Computer Science Program, Pibulsongkram Rajabhat University). การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563,1419-1432.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สหัชพัฒน์ ภู่จัทร์ดิฐกุล และชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ (2561).เทคนิคการประมวลผลภาพจากใบหน้าด้วยวิธีรู้จำใบหน้าแบบโลคอลไบนารีแพทเทิร์น. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11, 2560. Page: 1651-1662
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: กฤษณ์ ศรสุวรรณ และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์(2560) ระบบการค้นหาร้านอาหารบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) (Searching Restaurant System on online Map of Pibulsongkram Rajabhat (Talekaew)). "รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day", 7 มิถุนายน 2560, มหาวิทยาลัยหอการค้า, กรุงเทพฯ หน้า 689-703
อ้างอิง: ธันยบูรณ์ รอดมณี และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ (2560) ตัวแบบการค้นหาร้านเครื่องดื่มบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) (Model Searching Cafe on online map og Pibulsongkram Rajabhat University (Thalaykaew Campus) "รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day", 7 มิถุนายน 2560, มหาวิทยาลัยหอการค้า, กรุงเทพฯ หน้า 650-663
อ้างอิง: สราวุธ สุดแสงจันทร์ และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ (2560) ต้นแบบการค้นหาหอพักบนแผนที่ออนไลน์บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) (Seraching Dormitory Prototype on online map of Pibulsongkram Rajabhat University (Talakaew)) "รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day", 7 มิถุนายน 2560, มหาวิทยาลัยหอการค้า, กรุงเทพฯ หน้า 677 - 688
อ้างอิง: ธนวัฒน์ ปุญญฤทธิ์ และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ การจำแนกภาพดอกเดหลีโดยใช้เนื้อหาภาพ (Peace Lily Images Classification with Visual Contents) "รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day", 7 มิถุนายน 2560, มหาวิทยาลัยหอการค้า, กรุงเทพฯ หน้า 704- 718
อ้างอิง: กฤษณ์ ศรสุวรรณ และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์(2560) "ตัวแบบการค้นหาร้านอาหารบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) (Searching Restaurants Prototype on online map of Pibulsongkram Rajabhat (Talekaew))". (Poster presentation). The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2017, 20-22 เมษายน 2560. มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก P.393-396
อ้างอิง: Jefri Marzal, Chutiphon Srisawat and Wudhijaya Philuek. (2017). Instructional Model for Teaching Students’ Digital Literacy and E-Skills for Participation in Digital Economy: Case of Rural Small-Sized School in Thailand. In Proceedings of the 2nd National and International Conference of Nakhon Sawan Rajabhat University (pp. 20 – 26). Nakhonsawan: Grandhill Resort & Spa Hotel.
อ้างอิง: อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ สราวุฒิ สิทธิกูลและชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์(2560) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านซำรัง ตำบลชมภู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก(Local Wisdom about Organically-dyed Fabric Manufacturing at BanSumrung village, Chompoo Subdistrict, Nernmaprang District, Phitsanulok Province) "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประัจำปี พ.ศ.2560" หน้า 680 - 686
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: มณเทียร อ่อนสำลี, พงษ์เทพ รักษ์ผกาวงศ์ และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ (2558) การใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ เพื่อคาดการณ์เกรดเฉลี่ยและผลการเรียนของนักศึกษา (Prediction of grades and academic records by association rules) “รายงานสิบเนื่องจากการประชุมระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย 2558” หน้า 719-723
อ้างอิง: สุรศักดิ์ เส็งเอี่ย, ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์, กุลรภัส เทียมทิพร, วุฒิชัย พิลึก, และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์(2558) การบูรณาการฐานงานการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ : กรณีศึกษาการวิจัยเชิงสำรวจนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ (AN INTEGRATED LOCAL WISDOM KNOWLEDGE MANAGEMENT PLATFORM INTO LEARNING MANAGEMENT: A CASE ON SURVEY STUDY OF HIGH SCHOOLS STUDENTS IN NAKHON SAWAN PROVINCE) “รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่1 ประจำปี 2558 สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนRCCON 2015” หน้า 1021 - 1024
อ้างอิง: เรวัฒน์ ใหมทอง, ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์, กุลรภัส เทียมทิพร, วุฒิชัย พิลึก, และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์(2558) การศึกษาพฤติกรรมการสอนครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น( A STUDY ON TEACHING BEHAVIOR OF COMPUTER TEACHERS IN JUNIOR HIGH SCHOOLS) “รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่1 ประจำปี 2558 สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนRCCON 2015” หน้า 1025 1028
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: . Amphol Laeng-On, Pavinee Inthong and Chutiphon Srisawat (2014) “ The Application Of A Weight Management System”. International Journal of Advances in Computer Science and Technology (IJACST) Special Issue of ICCECT 2014 - Held during 01-02 December, 2014,Bangkok, Thailand Vol.3 , No.11, Pages : 23-26
อ้างอิง: Chutiphon Srisawat and Janjira Payakpate(2014) “Using Analytical Hierarchy Process for Selecting Intercrop in Rubber Field - A Case Study in Phitsanulok, THAILAND”. IJACST, Vol.3, No.1, Pages:11-15
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์,จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ และวิภา หอมหวล (2556) “การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์กับการจัดการพื้นที่เพาะปลูกพืชแซม”.(Poster presentation). The 5th Walailak Research National Conference(การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5), 1-2 สิงหาคม 2556. จ.นครศรีธรรมราช
อ้างอิง: Chutiphon Srisawat and Janjira Payakpate (2013) “ Multi-Criteria Decision Making – Developer View: Applications in Thailand”. The 2013 International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Tianjin, 14-17 July,2013
อ้างอิง: ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์,จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ และวิภา หอมหวล (2556) “การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์กับการจัดการพื้นที่เพาะปลูกพืชแซม”.(Poster presentation). The 5th Walailak Research National Conference (การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่5), 1-2 สิงหาคม 2556. จ.นครศรีธรรมราช
อ้างอิง: Chutiphon Srisawat and Janjira Payakpate (2013) “ Multi-Criteria Decision Making – Developer View: Applications in Thailand”. The 2013 International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Tianjin, 14-17 July,2013
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: ธันยบูรณ์ รอดมณี และชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์,(2560) ตัวแบบการค้นหาร้านเครื่องดื่มบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day,7 มิถุนายน 2560, 652-663
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: Artificial Intelligence for All
อ้างอิง: Explore Oracle Academy Oracle Cloud Infrastructure Foundations curriculum
อ้างอิง: โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง “การออกแบบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565: แนวทางปฏิบัติสำหรับอาจารย์ในหลักสูตร
อ้างอิง: โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการส่งออกผลไม้ไทย และโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรรองรับการผลิตเพื่อส่งออกผลไม้ที่มีศักยภาพของไทย
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทางของ OBE (ฺOutcome-Cased Education) ของมหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1
อ้างอิง: การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) ของมหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1
อ้างอิง: โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบแผนที่ภูมิศาสตร์สำหรับครูและอาจารย์ ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ Flourish”
อ้างอิง: การพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
อ้างอิง: อบรบเชิงปฏิบัติการโครงการ"การทำแผนที่อย่างง่ายด้วยโปรแกรมQGIS"
อ้างอิง: สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual World: AR VR XR Metaverse) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ
อ้างอิง: ปัญญาประดิษฐ์กับยุคดิจิทัล: สร้างสรรค์งานสอนด้วย Generative AI) โดย ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และ อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำแผนที่อย่างง่ายด้วย Excel power map"
อ้างอิง: "Code Their Dream Certificate Online อบรมปัญญาประดิษฐ์หลักสูตร Machine Learning ด้วย Teachable Machine "
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างองค์กร(OP) และ KPI ผลลัพธ์หมวดที่ 7 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EDPEx)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน(ฺBasic) ด้าน Data Science
อ้างอิง: การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัยด้วยการประเมินผลตอบแทนทางสังคม : Social Return on Investment(SROI)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Science for Tourism : Architectures and Data Science Platform
อ้างอิง: “ChatGPT: โอกาสและความท้าทายในการเรียนการสอนในโลกอนาคต”
อ้างอิง: The 25th ASPA Annual Conference JEJU
อ้างอิง: โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐานด้าน Data Science และ Data Engineering
อ้างอิง: โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “หลักสูตรที่ 1 ด้านนโยบายกับการประยุกต์ใช้ SDGs ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา”
อ้างอิง: การจัดการปัญหาในหลากหลายมิติด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Problem Solving with AI)
อ้างอิง: Agile Organization Management รุ่นที่ 2 การพัฒนาองค์กรสู่ยุค New Normal ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสู่เป้าหมายใหม่ได้อย่างยั่งยืน
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Data Science for Tourism
อ้างอิง: Data Science for Medical: Tools and Data Science Platform
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) ภาคเหนือ รุ่นที่ 2
อ้างอิง: แนวทางการวิจัยและก้าวสู่ศาสตราจารย์ (สาย Computing)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: หลักสููตร Non-degree การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: “Learning Data Science Ecosystem and Data Mining With RapidMiner Studio” (18 Hrs)
อ้างอิง: NETPIE Train the Trainer Workshop (12Hrs)
อ้างอิง: “สถิติและโปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย” รุ่นที่3 (18 ชั่วโมง)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: “Advanced Predictive Modeling with R & RapidMiner Studio 7 (batch 1)” (18 Hrs)
อ้างอิง: การจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: การอบรม Google Doc for Education ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และ สพฐ ในการอบรมครูแกนนำ วิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ภาคเหนือ) ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 - เ
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2557 มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Explore Oracle Academy Oracle Cloud Infrastructure Foundations curriculum
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator Level 1
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง(Machine Learning) เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในธุรกิจ E-Commerce (Non-degree)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator ระดับ 2
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Participation in the Global Digital Literacy Council Virtual 2020 event
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator ระดับ 1
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 GS5 Computing Fundamentals (Office 2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 GS5 Living Online (Office 2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 GS5 Key Applications (Office 2016) TPQI
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist : Microsoft Word (Office 2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Certification - Global Standard 5
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist : Office PowerPoint 2010
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 GS4 Digital Literacy : Living Online
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 GS4 Digital Literacy : Key Application
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist : Office Word 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist : Office Excel 2010
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.