ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทชา บุญยะรัตน์  
 Asst. Prof. Patcha Bunyarat
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267087
อีเมล์: patcha_bunyarat@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
2 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.นเรศวร 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
English, English Language Teaching
 
ความสนใจ
ภาษาอังกฤษ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Bunyarat, P. (2020). A STUDY OF HEADLINE STRUCTURES IN ENGLISH LANGUAGE NEWSPAPERS. Life Sciences and Environment Journal, 21(1), 156–168. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/239787
อ้างอิง: Bunyarat, P. (2020). A Corpus-based Study of Specialized Vocabularies in Industrial Work for Developing Industrial Word Lists of English for Science and Technology Class. Journal of Language and Culture, 39(2), 122-151. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLC/article/view/248689
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร The Effect of Input Enhancement and Consciousness-Raising On The Acquisition Of Prepositions Of Thai HighSchool Students วัฒนา พัดเกตุ (Wattana Padgate) และพัทชา บุญยะรัตน์ (Patcha Bunyarat)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ณิลาวัลย์ นาวิมาร, ปัณณพร แก้วสวย, กานต์สินี แก้วมะณีย์, วารีรัตน์ สีแดง, และพัทชา บุญยะรัตน์ (2565) การศึกษาการแปลสำนวน รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ปี 2565
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.