ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ ธงไชย  
  Asst. Prof. Dr. Wisanu Thongchai
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0882808281
อีเมล์: wisanuthongchai@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
2 วท.ม. (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
3 วท.บ. (เคมี) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ , เคมีเครื่องสำอาง, เคมียา, Analytical Chemistry, Polymer Chemistry
 
ความสนใจ
วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี, Analytical Chemistry, Pharmaceutical Analysis, Lab on Chip
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai,*, Pisit Poolprasert and Suwanna Thongchai. (2021). The Synthesis of Molecularly Imprinted Polymers on Micro Centrifuge Tube Filters for Solid Phase Extraction and the HPLC-UV Determination of Andrographolides. Journal of Chromatographic Science, 59(9), 877-886.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai* (2020) Ion-pairing liquid chromatographic method determination of ketoconazole and stress degradation in pharmaceutical formulations with fluorescence detection, Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. 56, 1-11.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย และคณะ. (2562). การใช้กล้องติจิตอลร่วมกับการวิเคราะห์ทางด้านสีสำหรับการตรวจวัดคุณภาพดินอย่างง่ายในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 หน้า 211-223.
อ้างอิง: ประภาศิริ ใจผ่อง, พัทธนันท์ โกธรรม, ต๋วน เหงียน ง๊อก, อดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์, วิษณุ ธงไชย, ศิริกานดา แหยมคง และสุภาวดี แหยมคง (2562). การมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเสริมไอโอดีน ตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 22-35.
อ้างอิง: เอสรา มงคลชัยชนะ, ทัศพร กาญจนเรขา, ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระทัต, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, ชาญยุทธ สุดทองคง, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, วิษณุ ธงไชย. 2562. พัฒนาการของเซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้และการประเมินสุขภาวะของอัณฑะของหอยขี้นก Cerithidea cingulata (Gmelin, 1791) ที่อาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำปราณบุรีของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม). น. 84-93.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai* and Pranom Fuckngen. (2018). Synthesis of curcuminoid-imprinted polymers applied to the solid-phase extraction of curcuminoids from turmeric samples. Journal of Pharmaceutical Analysis, 8(1), 61–70. https://doi.org/10.1016/j.jpha.2017.09.003
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai* and Boonsom Liawruangrath (2016). Development of HPLC analysis for the determination of retinol and alpha tocopherol in corn oil nanoemulsion lotion. International Food Research Journal, 23(4), 1367–1371.
อ้างอิง: Wisanu Thongchai* and Boonsom Liawruangrath (2016). Determination of gamma oryzanol in rice bran oil by HPLC with molecularly imprinted solid-phase extraction. International Food Research Journal, 23(4), 1389–1395.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: P. Poolprasert, W. Pama, Y. Chammui, W. Thongchai. Screening of Medical Plants Extracts for Larvicidal Activity against Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae). วารสาร เภสัชศาสตร์ อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 2015; 10(4), 228-233.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai* (2014). Determination of retinol and alpha-tocopherol in avocado nanoemulsion with monolithic column. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, 38(1), 36–43.
อ้างอิง: Wisanu Thongchai*, Boonsom Liawruangath and Gillian M. Greenway, Separation and determination of gallic acid and ellagic acid by high performance liquid chromatographic method, Burapha Science Journal, 2014; Special issue, 129-140.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai* and Boonsom Liawruangath (2013) Micellar liquid chromatographic determination of arbutin and hydroquinone in medicinal plant extracts and commercial cosmetic products, International Journal of Cosmetic Science, 35, 257-263.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai*, Boonsom Liawruangath, Saisunee Liawruangrath and Suwanna Saysin, High Performance Liquid Chromatographic Determination of Solasodine in Solanum Species, Asian Journal of Chemistry, 2011; 23 (6), 2407-2410.
อ้างอิง: Wisanu Thongchai*, Chalermphon Wongkadnon, Chalermporn Thongpoon, Anong Srisopa. (2011). Analysis of Curcuminoids in Raw Materials and Cosmetic Products from Curcuma spp. (การวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คูมินอยด์ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากพืชสกุลเคอร์คูมา). Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences. 12(2), 32-49.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, Sequential injection analysis with lab-at-valve (SI-LAV) for the determination of solasodine in Solanum species, Talanta 2010; 81, 565-571.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangath, S. Liawruangrath and G.M. Greenway, A microflow chemiluminescence system for the determination of chloramphenicol in honey with preconcentration using a molecularly imprinted polymer, Talanta 2010; 82 (2), 560-566.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, Arbutin determination in medicinal plants and creams, Int. J. Cosmet. Sci. 2009; 31, 87-96.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, Flow injection analysis of total curcuminoids in turmeric and total antioxidant capacity using 2,2’-diphenyl-1-picrylhydrazyl assay, Food Chemistry 2009; 112, 494-499.
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, High performance liquid chromatographic determination of arbutin in skin whitening creams and medicinal plant extracts, J. Cosmet. Sci. 2007; 58, 35-44.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, High performance liquid chromatographic determination of arbutin in skin whitening creams and medicinal plant extracts, Int. J. Cosmet. Sci. 2007; 29 (6), 488.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath, C. Thongpoon and T. Machan, High performance thin layer chromatographic method for the determination of diclofenac sodium in pharmaceutical formulations, Chiang Mai J. Sci. 2006; 33 (1), 123-128.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ชณิกา ธงไชย, กาญจนา ทองสว่าง, สุวรรณา ธงไชย และวิษณุ ธงไชย. (2563). การตั้งตำรับสบู่น้ำผึ้งในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus. หน้า 644-650. การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ้างอิง: กาญจนา ทองสว่าง, ชณิกา ธงไชย, สุวรรณา ธงไชย และวิษณุ ธงไชย. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไย ดอกไม้ป่าและดอกไม้ป่าเบญจพรรณ. หน้า 651-657. การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ภรภัทร สำอางค์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, วิษณุ ธงไชย, รำไพ โกฎสืบ. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบมะฮอกกานีใบใหญ่ต่อการกำจัดเพลี้ยแป้งในมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง. การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 6 กันยายน 2562. (proceedings)
อ้างอิง: พิมภิรา พรมสุ, กีรติ ตันเรือน, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, วิษณุ ธงไชย, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2562.การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ (Chromolaena odorata(L.) R.M. King & H.) ต่อการควบคุมด้วงดอกรักสีน้าเงิน. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 หน้า 471-478.
อ้างอิง: อภิสิทธิ์ หัดไทยทระ, ยุวดี สีนวนขา, กาญจนา เกตุอ่อน, กีรติ ตันเรือน, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, ภรภัทร สำอาง, วิษณุ ธงไชย และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2562. ผลของสารสกัดหยาบจากผกากรอง Lantana camera L. ที่มีต่อด้วงงวงข้าว Sitophilus oryzae(L). รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 หน้า 592-597.
อ้างอิง: วรรณนิศา แสงเงิน, กีรติ ตันเรือน, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, วิษณุ ธงไชย, มานิสา กองแก้ว, และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2562. ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกระทกรก Passiflora foetidaต่อหนอนกระทู้ข้าวโพด Spodoptera frugiperda. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 หน้า 598-603.
อ้างอิง: สุพรรษา ด้วงรอด, อภิสิทธิ์ หัดไทยทระ, กีรติ ตันเรือน, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, วิษณุ ธงไชย, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2562. การใช้สารสกัดจากถั่วเหลืองฝักสดเป็นสารล่อแมลงในนาข้าว. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13. หน้า 1,392- 1,402.
อ้างอิง: กาญจนา เกตุอ่อน, ยุวดี สีนวนขำ, อภิสิทธิ์ หัดไทยทระ, กีรติ ตันเรือน, ภรภัทร สำอางค์, วิษณุ ธงไชย และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2562. ศักยภาพสารสกัดจากใบอบเชย Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet ต่อการไล่และฆ่ามอดแป้ง Tribolium castaneum (Herbst). รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13. หน้า 940-948.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, กีรติ ตันเรือน, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, วิษณุ ธงไชย, สุวรรณา ธงไชย และ กัมปนาท สุขนิตย์. 2561. การระบุชนิดทางสัณฐานวิทยาและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของเพลี้ยอ่อนในพืชตระกูลถั่ว (Hemiptera: Aphididae). รายงานสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้ง ที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้ง ที่ 4. น.460-468. (proceedings)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: P. Poolprasert, W. Pama, Y. Chammui, W. Thongchai. Screening of Medical Plants Extracts for Larvicidal Activity against Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae). วารสาร เภสัชศาสตร์ อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 2015; 10(4), 228-233.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย (2557).การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องสารและสมบัติของสาร ที่ได้รับการสอนโดยเสริมชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 10, 2557. Page: 1546-1550
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย (2557).Antioxidant capacities and gamma oryzanol content of color rice bran oil. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Complementary Treatment for Cancer and Diseases Chaing Mai, Thailand, November 5 - 7, 2014. Page: 1-5
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย (2557).ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก. การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2557. Page: 275-284
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย (2556).Synthesis of molecularly imprinted polymer for separation of gamma oryzanol . การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557, 2557. Page: 602-609
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย (2556).Synthesis of molecularly imprinted polymer for determination of phosphate . การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557, 2557. Page: 578-584
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย (2556).Determination of gamma oryzanol foam rice extract with ion-pair liquid chromatographic method. การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557, 2557. Page: 585-595
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย (2556).Determination of heavy metals from thai traditional herbals by atomic absorption spectrophotometry. การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557, 2557. Page: 596-601
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: W. Thongchai*, P. Limwanit and P. Premjai, HPLC-MONOLITHIC COLUMN FOR THE DETERMINATION OF RETINOL AND ALPHA-TOCOPHEROL IN AVOCADO OIL, PACCON conference, 2012.
อ้างอิง: W. Thongchai*, S. Keawsa-ard, M. Sae-lee, DETERMINATION OF VITAMIN A AND VITAMIN E IN CORN OIL NANOEMULSION LOTIONS BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY, PACCON conference, 2012.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย*, เฉลิมพร ทองพูน (2554).LC-MS/MS ON MICROFLUIDIC DEVICE FOR CHLORAMPHENICOL DETERMINATION IN MILK AND HONEY SAMPLES BASED ON MOLECULAR IMPRINTED POLYMERS. The Fourth International Conference on Computer and Electrical Engineering, 2554. Page: 509-514
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: W. Thongchai*, B. Liawruangrath, S. Liawruangrath and S. Saysin, High performance liquid chromatographic method for the determination of solasodine in solanum species, PACCON conference, 2010.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, Flow injection analysis of total curcuminoids in turmeric and total antioxidant capacity using 2,2'-diphenyl-1-picrylhydrazyl assay, Research for better for better life quality: Symposium on flow based analysis, 2009.
อ้างอิง: B. Liawruangrath, S. Liawruangrath, W. Thongchai and S. Saysin, High Performance Thin Layer Chromatographic Determination of Erythromycin in Pharmaceutical Preparations, The 35thCongress on Science and Technology of Thailand, 2009.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, Determination of Chloramphenicol Residue in Honey and Milk Samples based on Molecularly Imprinted Polymer, The 35thCongress on Science and Technology of Thailand, 2009.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, Flow injection analysis of total curcuminoids in turmeric extracts, RSC International Conference on Analytical Research Forum 2008, University of Hull, United Kingdom, (21-23/06/2008)
อ้างอิง: T. Wonganan, S. Liawruangrath, B. Liawruangrath and W. Thongchai, Determination of Ascorbic Acid in Orange Juice by Differential Pulse Polarography, The 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 2008.
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: S. Liawruangrath, B. Liawruangrath and W. Thongchai, Flow injection analysis of arbutin, International Conference on Flow Injection Analysis and Related Techniques (ICFIA) 14th, Berlin, (02/09/2007).
อ้างอิง: 3. B. Liawruangrath, S. Liawruangrath and W. Thongchai, Determination of heavy metal contents contaminated in herbal drugs, The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress, 2007.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, High-performance liquid chromatographic determination of arbutin in skin whitening creams and medicinal plant extracts, The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress, 2007.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath, S. Liawruangrath, T. Marchan, S. Saysin, and C. Thongpoon, Determination of High Performance Liquid Chromatographic Method for the Determination of Solasodine, The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 2007.
อ้างอิง: C. Thongpoon, W. Thongchai and T. Marchan Spectrophotometric method for the determination of amoxicillin in pharmaceutical formulations, The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 2007.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: C. Thongpoon, B. Liawruangrath, S. Liawruangrath, T. Marchan and W. Thongchai, High Performance Liquid Chromatographic (HPLC) Method for the Determination of Cephalexin, Cefazolin and Cefoxitin, The 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 2006.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath, S. Liawruangrath, C. Thongpoon, S. Saysin, T. Marchan and C. Raweewan, Determination of Curcuminoid Contents by High Performance Liquid Chromatography, The 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 2006.
อ้างอิง: B. Liawruangrath, S. Liawruangrath, W. Thongchai, S. Saysin, P. Srisom, J. Chuangbunyat and T. Machan, Determination of Tetracyclin Residues in Milk and Milk Products by High Performance Liquid Chromatography, The 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 2006.
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: B. Liawruangrath, S. Liawruangrath, W. Thongchai and T. Machan, Determination of malic Acid and Citric Acid in Ripe Berries of Eugenia paniala Roxb. by High Performance Liquid Chromatography, The 31st Congress on Science and Technology of Thailand, 2005.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath, C. Chiyasut and P. Leelapornpisid, Determination of Arbutin in Skin-Whitening Cosmetics by High Performance Liquid Chromatography, The 31st Congress on Science and Technology of Thailand, 2005.
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath, D. Winijkul, S. Natakankikul, C. Thongpoon and T. Machan, Determination of Diclofenac Sodium by High Performance Thin Layer Chromatography, The 30th Congress on Science and Technology of Thailand, 2004.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรม หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสําหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3"
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและเทคนิคการนำเสนอผลงานบริการวิชาการเพื่อการเผยแพร่สู่ชุมชน”
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: อบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) : ปี 2557 รุ่นที 2 มรภ.พิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยทางด้านสมุนไพรและการประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอางให้กับกลุ่มพืชสมุนไพรวังทอง
ชื่อโครงการ: ผู้ประเมินโครงการ บริษัทบิ๊กทรี คอสเมดจำกัด จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จ.นครสวรรค์
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่ 1 แก้ปัญหาความยากจน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: ชื่อโครงการ : การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “น้ำมันรำข้าวและการประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอาง”
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: ชื่อโครงการ - ถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสำหรับการผลิตน้ำตาลสด “น้ำตาลสดบรรจุขวดพร้อมดื่ม”
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: Reviewer ; วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: Reviewer ; Current Pharmaceutical Analysis
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีสะอาดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: Reviewer ; Journal of Chromatography A
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันให้ปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อโครงการ: การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันให้ปลอดภัย
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ: เอกสารคำสอน "เคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอาง"
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อหนังสือ: เอกสารประกอบการสอน "เคมีเกี่ยวกับยา"
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ ที่ตีพิมพ์ในวาสารต่างประเทศที่มีค่า Impact factor สูงสุด
ชื่อรางวัล: ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2558 ประเภทผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SJR
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: หัวหน้าสาขาดีเด่น
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: สบู่เหลวน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี่งอกผสมสารละลายเงินนาโนจากฝาง
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.