ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ ธงไชย  
  Assoc. Prof. Dr. Wisanu Thongchai
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-5526-7000-2
อีเมล์: wisanuthongchai@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
2 วท.ม. (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
3 วท.บ. (เคมี) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ , เคมีเครื่องสำอาง, เคมียา, Analytical Chemistry, cosmetic science
 
ความสนใจ
วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี, Analytical Chemistry, Pharmaceutical Analysis, Lab on Chip, Cosmetic Formulation
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai. Green Synthesis and Serum Formulation of Silver Nanoparticles of Bee Honey and Evaluation of Antioxidant and Antimicrobial Activities. Journal of Cosmetic Science. 2023, 74(1):31
อ้างอิง: Preechaya Suwannapattana, Manisa Kongkaew, Wisanu Thongchai, and Nichanun Sirasunthorn. The selective detection of cyantraniliprole insecticides using molecularly imprinted polymers coupled with an Acetylcholinesterase inhibition-based biosensor. https://doi.org/10.1002/cbdv.202300171
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Rungsinee Phongpradist, Wisanu Thongchai, Kriangkrai Thongkorn, Suree Lekawanvijit, and Chuda Chittasupho. (2022). Surface Modification of Curcumin Microemulsions by Coupling of KLVFF Peptide: A Prototype for Targeted Bifunctional Microemulsions. Polymers. Polymers. 14(3), 443. 1-15. (Scopus Q1)
อ้างอิง: พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ชลดา สุดแก้ว, กีรติ ตันเรือน, ศิริรัตน์ พันธ์เรือง, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย และ วิษณุ ธงไชย. 2565. การประยุกต์ใช้สารสกัดจากใบขอบชะนางในการควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู. Journal of Science and Technology. 7(1): 45-54.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai,*, Pisit Poolprasert and Suwanna Thongchai. (2021). The Synthesis of Molecularly Imprinted Polymers on Micro Centrifuge Tube Filters for Solid Phase Extraction and the HPLC-UV Determination of Andrographolides. Journal of Chromatographic Science, 59(9), 877-886. (Scopus Q3)
อ้างอิง: สุทธิกานต์ เนตรแสงสี, กีรติ ตันเรือน, เรืองวุฒิ ชุติมา, วิษณุ ธงไชย, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2564. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากผักสะเดาดินต่อด้วงงวงข้าว. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์, มกราคม – มิถุนายน หน้า 1 – 8.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai* (2020) Ion-pairing liquid chromatographic method determination of ketoconazole and stress degradation in pharmaceutical formulations with fluorescence detection, Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. 56, 1-11. (Scopus Q2)
อ้างอิง: ศิริลักษณ์ ปานทุ่ง, นวพรรษ เหลาทอน, กีรติ ตันเรือน, เรืองวุฒิ ชุติมา, วิษณุ ธงไชย, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2563. พิษของสารสกัดหยาบผักคราดหัวแหวนต่อการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระยะตัวอ่อน. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 2(3): 73-82.
อ้างอิง: ละม้าย ทองบุญ, ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระทัต, พิสิษฐ์พลู ประเสริฐ, เอสรา มงคลชัยชนะ, ณัฐกิตทิ์โตอ่อน, วิษณุ ธงไชย และวรรณีย์จิรอังกูรสกุล. 2563. จุลกายวิภาคและสุขภาวะของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของหอยกาบแหลมในแม่น้้ำซองกาเลีย ช่วงไหลผ่านอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 14 ฉบับที่ 1: 33-43.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย และคณะ. (2562). การใช้กล้องติจิตอลร่วมกับการวิเคราะห์ทางด้านสีสำหรับการตรวจวัดคุณภาพดินอย่างง่ายในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 หน้า 211-223.
อ้างอิง: ประภาศิริ ใจผ่อง, พัทธนันท์ โกธรรม, ต๋วน เหงียน ง๊อก, อดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์, วิษณุ ธงไชย, ศิริกานดา แหยมคง และสุภาวดี แหยมคง (2562). การมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเสริมไอโอดีน ตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 22-35.
อ้างอิง: เอสรา มงคลชัยชนะ, ทัศพร กาญจนเรขา, ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระทัต, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, ชาญยุทธ สุดทองคง, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, วิษณุ ธงไชย. 2562. พัฒนาการของเซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้และการประเมินสุขภาวะของอัณฑะของหอยขี้นก Cerithidea cingulata (Gmelin, 1791) ที่อาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำปราณบุรีของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม). น. 84-93.
อ้างอิง: ยุวดี สีนวนขำ, กาญจนา เกตุอ่อน, กีรติ ตันเรือน, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, วิษณุ ธงไชย, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2562. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบเขยตาย Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. ต่อการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน Aedes aegypti. (L.). วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 1(3): 21-31.
อ้างอิง: ภัทราภรณ์ เพ็ญโพธิ์, ชญานิศ โตมอญ, กีรติ ตันเรือน, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, วิษณุ ธงไชย, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ม และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2562. การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากสาบเสือในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล (Hemiptera: Delphacidae). เกษตรนเรศวร 16(2) : 45-58.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai* and Pranom Fuckngen. (2018). Synthesis of curcuminoid-imprinted polymers applied to the solid-phase extraction of curcuminoids from turmeric samples. Journal of Pharmaceutical Analysis, 8(1), 61–70. https://doi.org/10.1016/j.jpha.2017.09.003 (Scopus Q1)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai* and Boonsom Liawruangrath (2016). Development of HPLC analysis for the determination of retinol and alpha tocopherol in corn oil nanoemulsion lotion. International Food Research Journal, 23(4), 1367–1371. (Scopus Q3)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai* and Boonsom Liawruangrath (2016). Determination of gamma oryzanol in rice bran oil by HPLC with molecularly imprinted solid-phase extraction. International Food Research Journal, 23(4), 1389–1395. (Scopus Q3)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: P. Poolprasert, W. Pama, Y. Chammui, W. Thongchai. Screening of Medical Plants Extracts for Larvicidal Activity against Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae). วารสาร เภสัชศาสตร์ อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 2015; 10(4), 228-233.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai* (2014). Determination of retinol and alpha-tocopherol in avocado nanoemulsion with monolithic column. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, 38(1), 36–43. (Scopus Q3)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai*, Boonsom Liawruangath and Gillian M. Greenway, Separation and determination of gallic acid and ellagic acid by high performance liquid chromatographic method, Burapha Science Journal, 2014; Special issue, 129-140.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai* and Boonsom Liawruangath (2013) Micellar liquid chromatographic determination of arbutin and hydroquinone in medicinal plant extracts and commercial cosmetic products, International Journal of Cosmetic Science, 35, 257-263. (Scopus Q2)
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai*, Boonsom Liawruangath, Saisunee Liawruangrath and Suwanna Saysin, High Performance Liquid Chromatographic Determination of Solasodine in Solanum Species, Asian Journal of Chemistry, 2011; 23 (6), 2407-2410. (Scopus Q3)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai*, Chalermphon Wongkadnon, Chalermporn Thongpoon, Anong Srisopa. (2011). Analysis of Curcuminoids in Raw Materials and Cosmetic Products from Curcuma spp. (การวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คูมินอยด์ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากพืชสกุลเคอร์คูมา). Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences. 12(2), 32-49.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, Sequential injection analysis with lab-at-valve (SI-LAV) for the determination of solasodine in Solanum species, Talanta 2010; 81, 565-571. (Scopus Q1)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangath, S. Liawruangrath and G.M. Greenway, A microflow chemiluminescence system for the determination of chloramphenicol in honey with preconcentration using a molecularly imprinted polymer, Talanta 2010; 82 (2), 560-566. (Scopus Q1)
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, Arbutin determination in medicinal plants and creams, Int. J. Cosmet. Sci. 2009; 31, 87-96. (Scopus Q2)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, Flow injection analysis of total curcuminoids in turmeric and total antioxidant capacity using 2,2’-diphenyl-1-picrylhydrazyl assay, Food Chemistry 2009; 112, 494-499. (Scopus Q1)
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, High performance liquid chromatographic determination of arbutin in skin whitening creams and medicinal plant extracts, J. Cosmet. Sci. 2007; 58, 35-44. (Scopus Q2)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, High performance liquid chromatographic determination of arbutin in skin whitening creams and medicinal plant extracts, Int. J. Cosmet. Sci. 2007; 29 (6), 488. (Scopus Q2)
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath, C. Thongpoon and T. Machan, High performance thin layer chromatographic method for the determination of diclofenac sodium in pharmaceutical formulations, Chiang Mai J. Sci. 2006; 33 (1), 123-128. (Scopus Q4)
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ชณิกา ธงไชย, กาญจนา ทองสว่าง, สุวรรณา ธงไชย และวิษณุ ธงไชย. (2563). การตั้งตำรับสบู่น้ำผึ้งในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus. หน้า 644-650. การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ้างอิง: กาญจนา ทองสว่าง, ชณิกา ธงไชย, สุวรรณา ธงไชย และวิษณุ ธงไชย. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไย ดอกไม้ป่าและดอกไม้ป่าเบญจพรรณ. หน้า 651-657. การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ภรภัทร สำอางค์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, วิษณุ ธงไชย, รำไพ โกฎสืบ. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบมะฮอกกานีใบใหญ่ต่อการกำจัดเพลี้ยแป้งในมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง. การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 6 กันยายน 2562. (proceedings)
อ้างอิง: พิมภิรา พรมสุ, กีรติ ตันเรือน, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, วิษณุ ธงไชย, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2562.การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ (Chromolaena odorata(L.) R.M. King & H.) ต่อการควบคุมด้วงดอกรักสีน้าเงิน. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 หน้า 471-478.
อ้างอิง: อภิสิทธิ์ หัดไทยทระ, ยุวดี สีนวนขา, กาญจนา เกตุอ่อน, กีรติ ตันเรือน, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, ภรภัทร สำอาง, วิษณุ ธงไชย และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2562. ผลของสารสกัดหยาบจากผกากรอง Lantana camera L. ที่มีต่อด้วงงวงข้าว Sitophilus oryzae(L). รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 หน้า 592-597.
อ้างอิง: วรรณนิศา แสงเงิน, กีรติ ตันเรือน, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, วิษณุ ธงไชย, มานิสา กองแก้ว, และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2562. ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกระทกรก Passiflora foetidaต่อหนอนกระทู้ข้าวโพด Spodoptera frugiperda. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 หน้า 598-603.
อ้างอิง: สุพรรษา ด้วงรอด, อภิสิทธิ์ หัดไทยทระ, กีรติ ตันเรือน, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, วิษณุ ธงไชย, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2562. การใช้สารสกัดจากถั่วเหลืองฝักสดเป็นสารล่อแมลงในนาข้าว. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13. หน้า 1,392- 1,402.
อ้างอิง: กาญจนา เกตุอ่อน, ยุวดี สีนวนขำ, อภิสิทธิ์ หัดไทยทระ, กีรติ ตันเรือน, ภรภัทร สำอางค์, วิษณุ ธงไชย และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2562. ศักยภาพสารสกัดจากใบอบเชย Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet ต่อการไล่และฆ่ามอดแป้ง Tribolium castaneum (Herbst). รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13. หน้า 940-948.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, กีรติ ตันเรือน, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, วิษณุ ธงไชย, สุวรรณา ธงไชย และ กัมปนาท สุขนิตย์. 2561. การระบุชนิดทางสัณฐานวิทยาและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของเพลี้ยอ่อนในพืชตระกูลถั่ว (Hemiptera: Aphididae). รายงานสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้ง ที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้ง ที่ 4. น.460-468. (proceedings)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: P. Poolprasert, W. Pama, Y. Chammui, W. Thongchai. Screening of Medical Plants Extracts for Larvicidal Activity against Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae). วารสาร เภสัชศาสตร์ อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 2015; 10(4), 228-233.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย (2557).การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องสารและสมบัติของสาร ที่ได้รับการสอนโดยเสริมชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 10, 2557. Page: 1546-1550
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย (2557).Antioxidant capacities and gamma oryzanol content of color rice bran oil. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Complementary Treatment for Cancer and Diseases Chaing Mai, Thailand, November 5 - 7, 2014. Page: 1-5
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย (2557).ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก. การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2557. Page: 275-284
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย (2556).Synthesis of molecularly imprinted polymer for separation of gamma oryzanol . การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557, 2557. Page: 602-609
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย (2556).Synthesis of molecularly imprinted polymer for determination of phosphate . การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557, 2557. Page: 578-584
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย (2556).Determination of gamma oryzanol foam rice extract with ion-pair liquid chromatographic method. การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557, 2557. Page: 585-595
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย (2556).Determination of heavy metals from thai traditional herbals by atomic absorption spectrophotometry. การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557, 2557. Page: 596-601
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: W. Thongchai*, P. Limwanit and P. Premjai, HPLC-MONOLITHIC COLUMN FOR THE DETERMINATION OF RETINOL AND ALPHA-TOCOPHEROL IN AVOCADO OIL, PACCON conference, 2012.
อ้างอิง: W. Thongchai*, S. Keawsa-ard, M. Sae-lee, DETERMINATION OF VITAMIN A AND VITAMIN E IN CORN OIL NANOEMULSION LOTIONS BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY, PACCON conference, 2012.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย*, เฉลิมพร ทองพูน (2554).LC-MS/MS ON MICROFLUIDIC DEVICE FOR CHLORAMPHENICOL DETERMINATION IN MILK AND HONEY SAMPLES BASED ON MOLECULAR IMPRINTED POLYMERS. The Fourth International Conference on Computer and Electrical Engineering, 2554. Page: 509-514
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: W. Thongchai*, B. Liawruangrath, S. Liawruangrath and S. Saysin, High performance liquid chromatographic method for the determination of solasodine in solanum species, PACCON conference, 2010.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, Flow injection analysis of total curcuminoids in turmeric and total antioxidant capacity using 2,2'-diphenyl-1-picrylhydrazyl assay, Research for better for better life quality: Symposium on flow based analysis, 2009.
อ้างอิง: B. Liawruangrath, S. Liawruangrath, W. Thongchai and S. Saysin, High Performance Thin Layer Chromatographic Determination of Erythromycin in Pharmaceutical Preparations, The 35thCongress on Science and Technology of Thailand, 2009.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, Determination of Chloramphenicol Residue in Honey and Milk Samples based on Molecularly Imprinted Polymer, The 35thCongress on Science and Technology of Thailand, 2009.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, Flow injection analysis of total curcuminoids in turmeric extracts, RSC International Conference on Analytical Research Forum 2008, University of Hull, United Kingdom, (21-23/06/2008)
อ้างอิง: T. Wonganan, S. Liawruangrath, B. Liawruangrath and W. Thongchai, Determination of Ascorbic Acid in Orange Juice by Differential Pulse Polarography, The 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 2008.
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: S. Liawruangrath, B. Liawruangrath and W. Thongchai, Flow injection analysis of arbutin, International Conference on Flow Injection Analysis and Related Techniques (ICFIA) 14th, Berlin, (02/09/2007).
อ้างอิง: 3. B. Liawruangrath, S. Liawruangrath and W. Thongchai, Determination of heavy metal contents contaminated in herbal drugs, The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress, 2007.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, High-performance liquid chromatographic determination of arbutin in skin whitening creams and medicinal plant extracts, The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress, 2007.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath, S. Liawruangrath, T. Marchan, S. Saysin, and C. Thongpoon, Determination of High Performance Liquid Chromatographic Method for the Determination of Solasodine, The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 2007.
อ้างอิง: C. Thongpoon, W. Thongchai and T. Marchan Spectrophotometric method for the determination of amoxicillin in pharmaceutical formulations, The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 2007.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: C. Thongpoon, B. Liawruangrath, S. Liawruangrath, T. Marchan and W. Thongchai, High Performance Liquid Chromatographic (HPLC) Method for the Determination of Cephalexin, Cefazolin and Cefoxitin, The 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 2006.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath, S. Liawruangrath, C. Thongpoon, S. Saysin, T. Marchan and C. Raweewan, Determination of Curcuminoid Contents by High Performance Liquid Chromatography, The 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 2006.
อ้างอิง: B. Liawruangrath, S. Liawruangrath, W. Thongchai, S. Saysin, P. Srisom, J. Chuangbunyat and T. Machan, Determination of Tetracyclin Residues in Milk and Milk Products by High Performance Liquid Chromatography, The 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 2006.
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: B. Liawruangrath, S. Liawruangrath, W. Thongchai and T. Machan, Determination of malic Acid and Citric Acid in Ripe Berries of Eugenia paniala Roxb. by High Performance Liquid Chromatography, The 31st Congress on Science and Technology of Thailand, 2005.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath, C. Chiyasut and P. Leelapornpisid, Determination of Arbutin in Skin-Whitening Cosmetics by High Performance Liquid Chromatography, The 31st Congress on Science and Technology of Thailand, 2005.
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath, D. Winijkul, S. Natakankikul, C. Thongpoon and T. Machan, Determination of Diclofenac Sodium by High Performance Thin Layer Chromatography, The 30th Congress on Science and Technology of Thailand, 2004.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”. 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ เดอะบูลสกาย รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง:
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย"ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
อ้างอิง:
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16
อ้างอิง: ภรภัทร สำอางค์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, วิษณุ ธงไชย, รำไพ โกฎสืบ. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบมะฮอกกานีใบใหญ่ต่อการกำจัดเพลี้ยแป้งในมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง. การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 6 กันยายน 2562.
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย* ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และสุวรรณา ธงไชย
อ้างอิง: ชณิกา ธงไชย กาญจนา ทองสว่าง สุวรรณา ธงไชย และวิษณุ ธงไชย*
อ้างอิง: กาญจนา ทองสว่าง ชณิกา ธงไชย สุวรรณา ธงไชย และวิษณุ ธงไชย*
อ้างอิง: Rungsinee Phongpradist*, Wisanu Thongchai, Chuda Chitasupho, Novel KLVFF Peptide Conjugated Microemulsions–Based Drug Delivery System of Curcumin
อ้างอิง: Rungsinee Phongpradist*, Wisanu Thongchai, Chuda Chitasupho, Novel KLVFF Peptide Conjugated Microemulsions–Based Drug Delivery System of Curcumin.
อ้างอิง: ภารดี โสภาพร, สุวรรณา ธงไชย, และ วิษณุ ธงไชย* การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ครีมอิมัลชันที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งดอกลำไย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี 2563
อ้างอิง: ละม้าย ทองบุญ, ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระทัต, พิสิษฐ์พลู ประเสริฐ, เอสรา มงคลชัยชนะ, ณัฐกิตทิ์โตอ่อน, วิษณุ ธงไชย และวรรณีย์จิรอังกูรสกุล. 2563. จุลกายวิภาคและสุขภาวะของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของหอยกาบแหลมในแม่น้ำซองกาเลีย ช่วงไหลผ่านอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 14 ฉบับที่ 1: 33-43.
อ้างอิง: ภารดี โสภาพร, สุวรรณา ธงไชย, และ วิษณุ ธงไชย* การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ครีมอิมัลชันที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งดอกลำไย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี 2563
อ้างอิง: ชื่อผลงาน : การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของนีโอโซมกักเก็บอนุภาคนาโน ชื่อ-สกุล : นางสาวไรวินทร์ ใจยง
อ้างอิง: ชื่อผลงาน : การตั้งตำรับแชมพูก้อนที่มีส่วนผสมของอนุภาคนาโน ชื่อ-สกุล : นางสาวลักษิกา คำตุ้ม
อ้างอิง: การสังเคราะห์อนุภาคนาโนที่บรรจุภายในเซรั่มนีโอโซม (คุณณัฐกมล ใจชนะ)
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับคณะกรรมการ)
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน Protocol & ICF อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับผู้วิจัย)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “BCG CANVAS FOR RESEARCHER”
อ้างอิง: หัวข้อ "การส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และแนวทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP ACT)"
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ พ.ศ.2563
อ้างอิง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกัญชงสู่เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรม หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสําหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3"
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและเทคนิคการนำเสนอผลงานบริการวิชาการเพื่อการเผยแพร่สู่ชุมชน”
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: อบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) : ปี 2557 รุ่นที 2 มรภ.พิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยทางด้านสมุนไพรและการประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอางให้กับกลุ่มพืชสมุนไพรวังทอง
ชื่อโครงการ: ผู้ประเมินโครงการ บริษัทบิ๊กทรี คอสเมดจำกัด จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จ.นครสวรรค์
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่ 1 แก้ปัญหาความยากจน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: ชื่อโครงการ : การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “น้ำมันรำข้าวและการประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอาง”
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: ชื่อโครงการ - ถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสำหรับการผลิตน้ำตาลสด “น้ำตาลสดบรรจุขวดพร้อมดื่ม”
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: Reviewer ; Chiang Mai Journal of Science
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: Reviewer ; วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: Reviewer ; Current Pharmaceutical Analysis
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีสะอาดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: Reviewer ; Journal of Chromatography A
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันให้ปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อโครงการ: การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันให้ปลอดภัย
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: Editors; Journal of Science and Technology CRRU
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อหนังสือ: ตำราเคมียา
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ: เอกสารคำสอน "เคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอาง"
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อหนังสือ: เอกสารประกอบการสอน "เคมีเกี่ยวกับยา"
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ ที่ตีพิมพ์ในวาสารต่างประเทศที่มีค่า Impact factor สูงสุด
ชื่อรางวัล: ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2558 ประเภทผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SJR
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: หัวหน้าสาขาดีเด่น
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP:E6(R2))
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: สบู่เหลวน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี่งอกผสมสารละลายเงินนาโนจากฝาง
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.