ชื่อ-นามสกุล
 นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย  
 Mr. lookkhwan In-klai
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: กองบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267077
อีเมล์: lukkhwuan@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2560
2 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันราชภัฏราชภัฏพิบูลสงคราม 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป, การพัฒนาหลักสูตร, งานวิชาการ, งานประกันคุณภาพการศึกษา, งานสหกิจศึกษา
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ลูกขวัญ อินทร์คล้าย. (2560). กระบวนการการพัฒนาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2563. PP 158-174.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ลูกขวัญ อินทร์คล้าย, ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ และวิราพร พงศ์อาจารย์. (2560). แนวทางการพัฒนา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ (Proceedings) การนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ"การใช้งานระบบให้บริการนักศึกษา (SOS Center)" ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: เลขานุการคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.