ชื่อ-นามสกุล
 นายปัทวี ปานอ่วย  
 Mr. Patthawi Panouai
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: pattawee.p@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ทล.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2558
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากร ภายใต้ กิจกรรมอบรมการใช้งาน Microsoft Office 365 รุ่น 2
อ้างอิง: โครงการCoaching SAR AUNQA ครั้งที่ 4
อ้างอิง: การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน AUN-QA ImPLementaion and Gap Analysis สำหรับหลักสูตร ที่เข้าร่วมเกณฑ์ AUN-QA
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรม การยกร่างหลักสูตร ตามแนวทางของ Outcom - based Education (OBE) ณ เชียงคาน จังหวัดเลย
อ้างอิง: การอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานแอปพลิเคชั่น Canva เพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส.
อ้างอิง: อบรมโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงนโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการเขียนบทนอกกรอบให้เท่าทันกับโลกวิวัฒน์สังคม
อ้างอิง: อบรมการผลิตกระแสไฟฟ้าโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ณ บริษัท อีเอโซล่า นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
อ้างอิง: อบรมโครงการre-skills and new-slillsบัณฑิตที่เป็นครูประจำการ
อ้างอิง: อบรมการวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมความรู้ Up skill-Re skill หัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย Digital”
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางขับเคลื่อนความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการที่ต้องการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานEsprel
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร GCP online เรื่องแนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี จาก คณะอนุกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในคน มธ. และศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปีที่ 6 ครั้งที่ 6 แบบออนไลน์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)
อ้างอิง: การยกระดับฝีมือ หลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ้างอิง: อบรมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานเผาไหม้ ณ บริษัท โคลเวอร์พิษณุโลก จำกัด
อ้างอิง: โครงการเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยี
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: โครงการre-skills and new-slillsบัณฑิตที่เป็นครูประจำการ
ชื่อโครงการ: โครงการ พัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรม ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำดิบสำหรับประปาชุมชนบ้านลาดบัวขาว
ชื่อโครงการ: โครงการ พัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรม ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากร ภายใต้ กิจกรรมอบรมการใช้งาน Microsoft Office 365 รุ่น 2
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากร ภายใต้ กิจกรรมอบรมการใช้งาน Microsoft Office 365
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน AUN-QA ImPLementaion and Gap Analysis สำหรับหลักสูตร ที่เข้าร่วมเกณฑ์ AUN-QA
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงนโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการเขียนบทนอกกรอบให้เท่าทันกับโลกวิวัฒน์สังคม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการส่งเสริมความรู้ Up skill-Re skill หัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย Digital”
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางขับเคลื่อนความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการที่ต้องการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานEsprel
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมหลักสูตร GCP online เรื่องแนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี จาก คณะอนุกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในคน มธ. และศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.1-ม.3
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.4-ม.6
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปีที่ 6 ครั้งที่ 6 แบบออนไลน์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การยกระดับฝีมือ หลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2565 ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.