ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป  
  Asst. Prof. Dr. Namthip Wongpratheep
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: wnamthip@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547
2 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2540
3 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2538
 
ความเชี่ยวชาญ
Food Science, Food Processing, Food Safety, Food develment, Fruit and vegetable, Rice product innovation, Cereals product
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป (2555).การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่สมุนไพรที่มีฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระ (Development of gummy candies added with various antioxidant herbs). Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Science Vol.13 No.1 มกราคม - มิถุนายน 2012, 2555/ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555. Page: 34-41
อ้างอิง: น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป (2555).การใช้กากถั่วลิสงหลังบีบน้ำมันเป็นสารเสริมโปรตีนในคุกกี้. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Science Vol.13 No.1 มกราคม - มิถุนายน 2012, 2555/ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555. Page: 42-49
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: รางวัลชนะเลิศ การประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2559 ไรซืเบอรี่ช็อคโกครั้นช์ อาหารเช้าจากข้าวไทย
ชื่อรางวัล: รางวัลชมชมระดับ 3 การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย (ฝ่ายอุตสาหกรรม) ริคคาดี้ลูกอมรำข้าวโปรตีนสูง
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดันที่ 2 ด้านการออกแบบอาหาร (Food design) ในการประกวดรางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2555 เรื่อง อาเจเอฟ หมูยอกรอบไขมันต่ำ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ในวันนวัตกรรมแห่งชาติวันที่ 5 ตุลาคม 2552 เรื่อง เส้นก๋วยเตี๋ยวเสริมใยและอาหารและไลโคปีนไร้น้ำมัน จากมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: กรรมวิธีการผลิตขนมครองแครงจากแป้งข้าว
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: กรรมวิธีการผลิตขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากถั่วลิสง
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: เครื่องเข้าม้วนสำหรับเก็บแผ่นเส้นก๋วยเตี๋ยวไร้การเคลือบน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: เครื่องเก็บน้ำหวานจากการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยตาก
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: กรรมวิธีการผลิตน้ำหวานจากกระบวนการผลิตกล้วยตาก
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.