ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป  
  Asst. Prof. Dr. Namthip Wongpratheep
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: wnamthip@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547
2 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2540
3 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2538
 
ความเชี่ยวชาญ
Food Science, Food Processing, Food Safety, Food develment, Fruit and vegetable, Rice product innovation, Cereals product
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป (2555).การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่สมุนไพรที่มีฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระ (Development of gummy candies added with various antioxidant herbs). Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Science Vol.13 No.1 มกราคม - มิถุนายน 2012, 2555/ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555. Page: 34-41
อ้างอิง: น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป (2555).การใช้กากถั่วลิสงหลังบีบน้ำมันเป็นสารเสริมโปรตีนในคุกกี้. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Science Vol.13 No.1 มกราคม - มิถุนายน 2012, 2555/ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555. Page: 42-49
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป. 2564. การถ่ายทอดการปลูกเห็ดโดยการให้น้ำแบบอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ ในงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: ปากเปล่าและคลิปวิดิโอ 23 กพ. 65 ผ่านระบบซูม
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการสู่นักวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม กิจกรรม การพัฒนาผลลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส.
อ้างอิง: การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย (จัดโดยกองบริหารบุคคล มรพส.)
อ้างอิง: การเตรียมความพร้อมการจัดทำผลงานทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ณ หอ้งพิบูลวิชญ์ 304 จัดโดย สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ มรพส
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมระดับต้น "intro : Business Acceleration Orientation" ห้อง Sakuntala Ballrom โรงแรมเดอะเพนนินซูลา กรุงเทพฯ จัดโดย จุฬาลงกรณ์
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมระดับกลาง "การเร่งพัฒนาธุรกิจ และผุ้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี" Modul 1 : How to develop and execute a good acceleration plan"
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์ สปา ต.บ้านกล้าวย อ.เมือง จ.สุโขทัย จัดโดยสถาบันวิจัยและพัมนา มรพส.
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมระดับกลาง "การเร่งพัฒนาธุรกิจ และผุ้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี" Modul 2 :Finance for business acceleration"
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมระดับกลาง "การเร่งพัฒนาธุรกิจ และผุ้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี" Modul 3: Exit strategy for business acceleration"
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมระดับกลาง "การเร่งพัฒนาธุรกิจ และผุ้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี" Modul 4: Law and regulation"
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมระดับกลาง "การเร่งพัฒนาธุรกิจ และผุ้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี" Modul 5 ; Team management and soft skill for business acceleration"
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การยื่นขอมาตรฐาน อย. ผ่านระบบออนไลน์แบบใหม่ (SKYNET) (จัดโดย สป.อว. ผ่านระบบ Zoom metting)
อ้างอิง: การเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจด้านร้านค้า Online ก้าวสู่ Smart Business (จัดโดย สป.อว.ผ่าน Zoom meeting)
อ้างอิง: เสริมสร้างความเข้มแข็ง เสริมสร้างความรู้ เทคนิคการทำ Marketing และสร้างรายได้ผ่านร้านค้าออนไลน์ (จัดโดย สป.อว. ณ ห้องประชุมราชวดี โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์)
อ้างอิง: เรื่องที่ 1 ทำฉลากอาหารอย่างไรไม่ให้ถูกดำเนินคดี เรื่องที่ 2 อยากโฆษณาอาหารแต่ไม่อยากถูกจับ ทำอย่างไร จัดโดยมูลนิธิสำนักคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านZoom
อ้างอิง: ฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Social return on Investment (SROI) EP.1 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. ผ่านระบบออนไลน์
อ้างอิง: เวทีติดตามการเตรียมเอกสาร ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2564 จัดโดยนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยรเชียงใหม่ ผ่านระบบZoom
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มรพส.
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เห็ดอบกรอบ
ชื่อโครงการ: การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวาน
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมปลาและบรรจุภัณฑ์
ชื่อโครงการ: การพัฒนาระบบมาตรฐานและกระบวนการผลิตพริกแกงส้ม
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมีย
ชื่อโครงการ: การพัฒนาระบบมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำเฉาก๊วยชากังราว
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผงรวมสำหรับชงดื่ม
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มะม่วงอบแห้งวังน้ำบ่อ
ชื่อโครงการ: การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์หมี่กรอบ
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชาไทยผสมเห็ดหลินจือ
ชื่อโครงการ: การปรับปรุงกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำมัลเบอร์รี่
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์พริกทอดกรอบ
ชื่อโครงการ: การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งสำหรับทอดกล้วยและอุปกรณ์สำหรับการผลิตแป้งกล้วย
ชื่อโครงการ: การออกแบบกระบวนการผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าแจ่วบอง
ชื่อโครงการ: การพัฒนาเครื่องหยอดขนมผิง และการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชาดาวเรืองบ้านถ้ำพริก
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมหมูของชุมชนแก่งซอง
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: การพัฒนาระบบมาตรฐานและกระบวนการผลิตแมคคาเดเมียให้ถูกสุขลักษณะ66
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงอบแห้งและบรรจุภัณฑ์66
ชื่อโครงการ: การพัฒนาระบบ มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ หมี่กรอบรสสมซ่าส์66
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์แจ่วบองสมุนไพรปลากรอบ และบรรจุภัณฑ์66
ชื่อโครงการ: อบรมการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากฐานทรัพยากรชีวภาพ และเส้นทางท่องเที่ยว ตำบลบ้านยาง66
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พืชสมุนไพรวิสาหกิจพืชสมุนไพรอัยย่ะ ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย66
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาดาวเรืองและชาสมุนไพรร่วมกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบบูรณาการร่วมกับถ้วยชาเซรามิกส์ เพื่อส่งเสริมการจัดจำหน่าย66
ชื่อโครงการ: การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพริกแกงเพื่อเตรียมคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอป66
ชื่อโครงการ: การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พุทธาเชื่อม66
ชื่อโครงการ: การเพิ่มคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร (มะขามเปรี้ยวยักษ์) ด้วยการจัดการองค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์66
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาสับปะรดครบวงจรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ชื่อโครงการ: การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มรพส.
ชื่อโครงการ: การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตเห็ดโดยระบบรดน้ำอัตโนมัติ
ชื่อโครงการ: การถ่ายทอดการผลิตเห็ดทอดกรอบปรุงรสด้วยเครื่องทอดแบบน้ำมันลึกร่วมกับเครื่องสลัดน้ำมันเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ชื่อโครงการ: การขึ้นรูปปลาร้าอัดก้อนแบบกึ่งอัตโนมัติภายใต้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบมาตรฐานสากล
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กล้วยแท่ง(กลุ่มอาชีพแม่บ้านบ้านไร่พัฒนา)
ชื่อโครงการ: การพัฒนากระบวนการผลิตและการปรับปรุงสถานที่การผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP สำหรับผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบของกลุ่มอาชีพสตรีกำแพงดิน
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำหรับชงดื่มจากจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมสมุนไพร
ชื่อโครงการ: การปรับปรุงกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์กล้วยกวน
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำหรับชงดื่มจากข้าวไรซ์เบอร์รี่
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผงโรยข้าวจากก้างปลาสลิด
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หมี่กอรบเพื่อเตรียมคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอป66
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร) จังหวัดพิจิตร
ชื่อโครงการ: การบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน: การพัฒนาสับปะรดครบวงจรด้วย วทน.
ชื่อโครงการ: การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มรพส.
ชื่อโครงการ: ชาเห็ดหลินจือเพื่อสุขภาพ
ชื่อโครงการ: การออกแบบกระบวนการผลิตนํ้ากระชายเข้มข้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
ชื่อโครงการ: การผลิตผงปรุงรสสมุนไพรสําหรับคลุกข้าวรสไข่เค็มที่ผลิตจากไข่เค็มจากไข่ไก่
ชื่อโครงการ: การพัฒนาสูตรกาแฟจากแป้งกล้วยและถั่วขาว
ชื่อโครงการ: ผลิตภัณฑ์น้ำมะนาวพร้อมดื่ม
ชื่อโครงการ: กล้วยไส้มะม่วงไร้นํ้าตาล
ชื่อโครงการ: การพัฒนาเตาปิ้งกล้วย (หินลาวา) อัตโนมัติ
ชื่อโครงการ: การผลิตลำไยอบแห้งสีทองและไซรัปลำไย
ชื่อโครงการ: การพัฒนากระบวนการผลิตปลาร้าก้อนให้ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์การผลิตที่ดี
ชื่อโครงการ: การถ่ายทอดการผลิตเม็ดบัวกรอบแก้วรสเมี่ยงคำ
ชื่อโครงการ: ผลิตภัณฑ์ลูกเดือยแผ่นกรอบ (ลูกเดือยแต๋น)
ชื่อโครงการ: เห็ดผงปรุงรสสำหรับโรยคลุกข้าว
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมวุ้นเนื้อผลไม้
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เยลลี่จากข้าวไทยสอดไส้ผลไม้เพื่อสุขภาพ
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์คอนแฟลกรสทุเรียน
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับปลาส้มกรอบ
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวผงชงดื่มผสมสมุนไพร
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ไร้ไขมันทรานส์
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กล้วยหนึบหนับ
ชื่อโครงการ: การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ: การพัฒนาสับปะรดครบวงจรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชื่อโครงการ: การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มรพส.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลไม้กรอบโดยใช้เทคโนโลยีการทอดสุญญากาศ
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์วุ้นมะพร้าวสมุนไพร
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ชีคเชคสับปะรดให้มีคุณภาพ
ชื่อโครงการ: การพัฒนาและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวาน ตรา โอ้โฮ
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่แฟนซีสูตรเนื้อเค้กจากผักและผลไม้
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ซอสเย็นตาโฟปรุงสำเร็จ
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงอบแห้ง
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคี้ยวหนึบจากน้ำกระเจี๊ยบที่ได้จากกระบวนการแช่อิ่ม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกเดือยอบกรอบ
ชื่อโครงการ: การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มรพส.
ชื่อโครงการ: การพัฒนาเครื่องดื่มผงเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ช็อคโก
ชื่อโครงการ: ริคคาดี้” ลูกอมเคี้ยวหนึบโปรตีนสูง
ชื่อโครงการ: ซี-โอ” น้ำส้มโอสารต้านอนุมูลอิสระสูง
ชื่อโครงการ: ฟังก์ชันนัลดริงก์จากข้าวก่ำ
ชื่อโครงการ: หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านข้าวหอม”
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยน้ำขิงพร้อมรับประทาน
ชื่อโครงการ: การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มรพส.
ชื่อโครงการ: การผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยกึ่งสำเร็จรูปเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูปและการส่งออก
ชื่อโครงการ: การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์แมลงทอดโดยใช้ความร้อน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มรพส.
ชื่อโครงการ: การบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชื่อโครงการ: การสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)
ชื่อโครงการ: บะหมี่สายน้ำสมุนไพร
ชื่อโครงการ: น้ำพริกปลาร้าอบแห้ง (พร้อมบริโภค )
ชื่อโครงการ: การพัฒนาน้ำพริกปลาร้าสมุนไพรอบแห้ง
ชื่อโครงการ: การพัฒนาน้ำปลาร้ารีทอร์ต
ชื่อโครงการ: การพัฒนาน้ำสลัดสมุนไพรสูตรพริกแดง
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่สมุนไพรจากข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษของบ้านผารังหมี
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: การบริการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: การถ่ายเทคโนโลยีการผลิตกระยาสาทรกรอบสมุนไพรสามรส
ชื่อโครงการ: การผลิตถ่านอัดแท่งจากขี้เถ้าแกลบและเศษวุ้นเส้น
ชื่อโครงการ: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มแม่บ้านใหม่พนมทอง
ชื่อโครงการ: ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมข้าวเพื่อสุขภาพ
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวและลูกเดือย (ส
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: การบริการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: การพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล: ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใยอาหารสูง
ชื่อโครงการ: การพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล: ผลิตภัณฑ์น้ำหวานกล้วยเข้มข้น
ชื่อโครงการ: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวลืมผัว
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: “แอคมี” น้ำมันถั่วลิสงธรรมชาติ
ชื่อโครงการ: อาเจเอฟหมูยอกรอบไขมันต่ำ
ชื่อโครงการ: การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มรพส.
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
ชื่อโครงการ: หมู่บ้านข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย
ชื่อโครงการ: การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบแช่อิ่ม
ชื่อโครงการ: กระบวนการผลิตมะม่วงอบแห้งด้วยเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: การผลิตหขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากกากถั่วลิสงผ่านการสกัดน้ำมัน
ชื่อโครงการ: หมู่บ้านข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย
ชื่อโครงการ: การยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยชากังราว
ชื่อโครงการ: การพัฒนากระบวนการผลิตวุ้นเส้น
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อโครงการ: กระบวนการผลิตไอศกรีมข้าวกล้องงอกเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ
ชื่อโครงการ: การบริการให้คำปรึุกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: หมู่บ้านข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย
ชื่อโครงการ: การจัดตั้งโรงงานและการบ่มเพาะการผลิตลูกชิ้นตามหลัก GMP
ชื่อโครงการ: การพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง
ชื่อโครงการ: การถ่ายทอดการผลิตน้ำปรุงเพื่อผลิตข้าวเกรียบโดยระบบการนึ่งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อโครงการ: การถ่ายทอดการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวระบบไร้การเคลือบน้ำมัน
ชื่อโครงการ: การถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการระบบ GMP สำหรับผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว
ชื่อโครงการ: การจัดตั้งโรงงานและบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตน้ำกระเจี๊ยบให้ได้ GMP และ อย.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อโครงการ: การพัฒนากรรมวิะีการผลิตน้ำหวานจากกระบวนการผลิตกล้วยตาก
ชื่อโครงการ: การผลิตมี่สั้วสมุนไพรให้มีความปลอดภัยตามหลัก GMP
ชื่อโครงการ: การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบ GMP แก่โรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ชื่อโครงการ: การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบ GMP เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยตาก
ชื่อโครงการ: การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบ GMP เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์หัวไชโป๊ว
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
ชื่อโครงการ: การชะลอการเกิดจุดเสื่อมเสียจากเชื้อจุลินทรีย์บนผิวกล้วยตาก
ชื่อโครงการ: การศึกษาการผลิตข้าวแผ่นอบกรอบปรุงรสผสมกล้วยตาก
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ไชโป๊วและตั้งฉ่าย
ชื่อโครงการ: การศึกษากรรมวิธีการผลิตผงปรุงรสสมุนไพรสำหรับมี่สั้ว
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ลอดช่องหนองกระดิ่ง
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อโครงการ: การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำเกร็ดหิมะสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: รางวัลชนะเลิศ การประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2559 ไรซืเบอรี่ช็อคโกครั้นช์ อาหารเช้าจากข้าวไทย
ชื่อรางวัล: รางวัลชมชมระดับ 3 การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย (ฝ่ายอุตสาหกรรม) ริคคาดี้ลูกอมรำข้าวโปรตีนสูง
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดันที่ 2 ด้านการออกแบบอาหาร (Food design) ในการประกวดรางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2555 เรื่อง อาเจเอฟ หมูยอกรอบไขมันต่ำ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ในวันนวัตกรรมแห่งชาติวันที่ 5 ตุลาคม 2552 เรื่อง เส้นก๋วยเตี๋ยวเสริมใยและอาหารและไลโคปีนไร้น้ำมัน จากมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: กรรมวิธีการผลิตขนมครองแครงจากแป้งข้าว
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: กรรมวิธีการผลิตขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากถั่วลิสง
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: เครื่องเข้าม้วนสำหรับเก็บแผ่นเส้นก๋วยเตี๋ยวไร้การเคลือบน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: เครื่องเก็บน้ำหวานจากการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยตาก
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: กรรมวิธีการผลิตน้ำหวานจากกระบวนการผลิตกล้วยตาก
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.