ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2543
2 ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์ 2534
3 ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) ม.เชียงใหม่ 2527
 
ความเชี่ยวชาญ
สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์, Mathematics Education, Mathematics, คณิตศาสตร์
 
ความสนใจ
Mathematics
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ภิญโญ มนูศิลป์และ ยุพร ริมชลการ. สมบัติของพื้นที่วงกลมเก้าจุดของรูปสามเหลี่ยมของอาร์คิมีดีส.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มค.-กพ. 2561 หน้า 136-150
อ้างอิง: สุวารีย์ วงศ์วัฒนา พัชราวลัย มีทรัพย์ ยุพร ริมชลการ อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ และไพศาล ริ้วธงชัย. การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มค.-มิย. 2561 หน้า 30-44
อ้างอิง: Yuporn, R. (2018). The Relationship between the Nine-Point Circle, the Circumscribed Circle and the Inscribed Circle of Archimedes Triangle. Naresuan University Journal: Science and Technology, 26(3), 63-79.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ยุพร ริมชลการ.ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของเซกเมนต์พาราโบลาของอาร์คอมีอีสกับพื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยมของอาร์คิมีดีส.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย นเรศวร 2017;25(1)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โกมินทร์ ตั้งสวัสดิ์ ภิญโญ มนูศิลป์ และ ยุพร ริมชลการ. การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของ โรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.วารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค.-มิย.2559 หน้า 180-193
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ทศพร จันทศร ภิญโญ มนูศิลป์ และ ยุพร ริมชลการ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย.วารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มค.-มิย.2558 หน้า 109-130
อ้างอิง: อภิวิชญ์ ตันตุลา ภิญโญ มนูศิลป์ และ ยุพร ริมชลการ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำแบบเหนือชั้นของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1. วารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค.-ธค.2558 หน้า 184-206
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ยุพร ริมชลการ และ พงษ์พันธ์ จุลทา.(2561). - กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป.รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่ 4. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ยุพร ริมชลการ และ ภิญโญ มนูศิลป์.(2558).การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ.ประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 4. พะเยา: มหาวิทยาลัย พะเยา.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ยุพร ริมชลการ.(2555).รูปแบบการพัฒนาครูในจังหวัดเลยที่สอนคณิตศาสตร์แต่ไม่มีวุฒิทาง สาขาวิชาคณิตศาสตร์.ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ ยั่งยืนประจำปี 2555 หัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน”.ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ: ยุพร ริมชลการ.(2558).รากฐานเรขาคณิต. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อหนังสือ: ยุพร ริมชลการ.(2552).หลักการคณิตศาสตร์. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
ชื่อหนังสือ: ยุพร ริมชลการ.(2549).เรขาคณิตเบื้องต้น. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อหนังสือ: ยุพร ริมชลการ.(2548).พีชคณิตนามธรรม1. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
ปี พ.ศ. 2544 (2001)
ชื่อหนังสือ: ยุพร ริมชลการ.(2544).ทฤษฎีสมการ. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
ชื่อหนังสือ: ยุพร ริมชลการ.(2544).เอกสารประกอบการสอน คณิตศาสตร์สำหรับครูประถม. เลย: มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย.
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.