ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์เกชา ดาดูเคล  
 Mr. Kecha Dadookain
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kdadookain@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 M.S. (Hospitality and Toursim Management) Virginia Polytechnic Institute and State Universit 2541
2 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 2536
 
ความเชี่ยวชาญ
English, Tourism Management, การผลิตแป้งโรตี, การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้โรตี
 
ความสนใจ
Philosophy
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Jarernsuk, S., Dadookain, K. and Jongjitvimol, T. (2015). Economic value and utilization of biodiversity in local communities at Nam Nao National Park, Phetchabun province. NU. International Journal of Science, 12(2): 1-12.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์คลองแม่รำพันเชื่อมโยงแหล่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: โครงการวิจัย : (ผู้วิจัยร่วม) การพัฒนามัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่นในแหล่งวัฒนธรรมไทยพวน และแหล่งท่องเที่ยวอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: การเป็นผู้แปลภาษา ประจำศาล
ปี พ.ศ. 2530 (1987)
อ้างอิง: อบรมมัคคุเทศก์อาชีพ(ทั่วไป)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรม O-Net ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดมหาวณาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: อบรมความรู้พื้นฐานหลักการศาสนาอิสลาม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านวังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การก่อตัวของชุมชนมุสลิมสี่แยกบ้านแขก จังหวัดพิษณุโลก และ อัตตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์" แก่ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรม โครงการอบรมนักเรียน เยาวชนเพื่อแนะนำแหน่งท่องเที่ยวในชุมชน (ยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: MC: การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมมิตรภาพไทย-ปากีสถาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา https://www.youtube.com/watch?v=-4EY-uAu52s
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรม O-Net ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดมหาวณาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: อบรมความรู้พื้นฐานหลักการศาสนาอิสลาม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลาม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายเรื่อง วัฒนธรรมประจำถิ่นมุสลิมพิษณุโลก นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เรียนวิชาอาหารและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย เรื่อง สังคมมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรมเมืองสองแคว แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มัสยิดปากีสตาน พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูประถม โรงเรียนบุญธรรม บุญพริ้ง จังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมเรื่อง เจ้าบ้านบริการประทับใจ ตรงใจผู้มาเยือน เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: อบรมความรู้พื้นฐานหลักการศาสนาอิสลาม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายหัวข้อ Academic Analysis ให้แก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมแนวทางการพัฒนาภาษาของผู้นำในยุคอาเซียน ให้กับผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: ผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ชุมชนปาทาน จังหวัดพิษณุโลก รายการ ทางนำชีวิต อิสลาม ชุม “สลามประเทศไทย” ตอน วิถีผู้กล้า ออกอากาศวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ทาง ไทยพีบีเอส https://www.youtube.com/watch?v=iOVL5_N0EyA
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรม O-Net ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย พหุสังคมและ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ปาทาน ณ มัสยิดปากีสตาน พิษณุโลก ให้แก่ นิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรม O-Net ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อโครงการ: พิธีกรภาษาอังกฤษ "The Dynamics in Second/Foreign Language Teaching in the 21st Century"
ชื่อโครงการ: พิธีกรภาษาอังกฤษพิธีเปิดงาน Indochina Fair ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรม CU-TEP แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ และสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายเรื่อง การแปลบทภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ โครงการต้นกล้าอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมเรื่อง การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูประถม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 อ.วังทอง พิษณุโลก อบรม ณ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ และสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: ผู้บรรยาย(ภาษาอังกฤษ) งานประเพณีลอยกระทง จัดโดย เทศบาลนครพิษณุโลก ณ สวนชมน่าน จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย เรื่อง กลุ่มชาติพันธุ์ใต้ และความรู้เรื่องการเรียนการสอนแบบปอเน๊าะ ณ ค่ายบรมไตรโลกนาถร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรม เรื่อง English Language Test Office of the Basic Education Commission Ministry of Education สำหรับครูมัธยม
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมเรื่อง English of the Basic Education Commission: Englsih Knowledge Test สำหรับครูประถม
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ และสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: ผู้เชี่ยวชาญตรวจผลงานทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำสำนักงานศาลปกครอง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมเรื่อง English of the Basic Education Commission: Englsih Knowledge Test สำหรับครูประถม
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ และสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับครูมัธยม เดือน กรกฎาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จ. พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรม การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูประถม เดือน ตุลาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ และสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบมรมภาษาอังกฤษสำหรับครูประถม ประจำเดือน กรกฎาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จ. พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบมรมภาษาอังกฤษสำหรับครูประถม ประจำเดือน ตุลาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จ. พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ และสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
ชื่อโครงการ: ล่ามแปลภาษา ให้กับ ท่านพิพัฒน์ วงศาโรจน์ ผวจ.พิษณุโลก เมื่อครั้ง สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน เสด็จเยือนจังหวัดพิษณุโลกเป็นการส่วนพระองค์
ชื่อโครงการ: ผู้บรรยาย(ภาษาอังกฤษ) งานประเพณีแข่งขันเรือยาว จัดโดย เทศบาลนครพิษณุโลก ณ หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2545 (2002)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรม เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลส่วนหน้า จัดโดยโรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: ผู้บรรยาย(ภาษาอังกฤษ) งานประเพณีลอยกระทง จัดโดย เทศบาลนครพิษณุโลก ณ สวนชมน่าน พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2544 (2001)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายเรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานส่วนหน้า จัดโดย โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2543 (2000)
ชื่อโครงการ: ภาษาอังกฤษสำหรับแรงงานไทยในต่างประเทศ จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2542 (1999)
ชื่อโครงการ: พิธีกรบรรยายขบวนแห่งสงกรานต์ (ภาษาอังกฤษ) ณ สวนชมน่าน จัดโดยเทศบาลนครพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.พิษณุโลก
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิภาษาต่างประเทศ : โครงการปรับปรุง ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัด และพัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตัดสิน: การแข่งขันประกวดการทำแป้งโรตี โดย เทศบาลนครพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2545 (2002)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: อ่านผลงานทางวิชาการ (อาจารย์ 3) ของ ครู โรงเรียนคุระประชาชนูทิศ(วันครู2504) ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2538 (1995)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: TOEFL Score 583
ปี พ.ศ. 2530 (1987)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.